Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
SOFTWARE ENGINEERING
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2019/2020
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Civilingenjören i informationsteknik från Chalmers ska ha de kunskaper,
färdigheter och attityder som krävs för att på ett ingenjörsmässigt sätt
kunna driva utveckling av programvarusystem inom många vitt skilda,
både tekniska och icke-tekniska, applikationsområden. Detta ska kunna
ske under affärsmässiga villkor och i samklang med samhälle och miljö.

 

Lärandemål:

Driva utveckling av programvarusystem betyder att studenten skall kunna:

 • utveckla framtidens digitala system och leda digitaliseringen av samhället
 • lösa problem på en hög abstraktionsnivå med informationsteknik som verktyg
 • lösa problem inom hela programvarans livscykel dvs idéformulering, analys,  design, implementation, testning, drift och avveckling
 • samarbeta med andra roller inom ramen för projekt, och aktivt bidra till dess färdigställande
 • reflektera kring de roller och funktioner som behövs för att framgångsrikt driva projekt

Vitt skilda applikationsområden betyder att studenten skall kunna:

 • applicera grundläggande principer och tekniker för utveckling av programvarusystem
 • omsätta i praktiken kunskap från många olika domäner, både tekniska och icke-tekniska, med perspektiv och förståelse för tänkesätt inom olika områden
 • designa system för interaktion och kommunikation med slut-användare.

Ingenjörsmässigt som civilingenjör betyder att studenten skall kunna:

 • praktisera ett kreativt och kritiskt arbetssätt för att formulera och utforska problem och lösningar med moderna metoder och verktyg
 • tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom informationsteknikområdet
 • utvärdera och reflektera kring begränsningar och möjligheter hos underliggande infrastrukturer för programvarusystem

Under affärsmässiga villkor och i samklang med samhälle och miljö betyder att studenten skall kunna:

 • reflektera kring sitt eget ansvar för användbarheten, säkerheten och pålitligheten av de programvarusystem man utvecklar
 • reflektera kring sitt eget ansvar för produktens sociala och samhälleliga påverkan, samt hållbarhet och påverkan på miljön

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

I programmet ingår ett kandidatarbete (examensarbete) omfattande 15 högskolepoäng. I kandidatarbetet ska studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt. Information om masterexamensarbetet finns i utbildningsplanen för respektive masterprogram.

 

Gällande kurser för läsår 2019/2020:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram:

Ackrediteringarna revideras inför varje läsår och publiceras som en del av Chalmers antagningsordning. Nedanstående lista visar vad som gäller för studenter som påbörjar sitt masterprogram läsår 2019/2020

Civilingenjörsexamen
MPDSC - DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM
MPCSN - DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPBDP - ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM
MPHPC - HÖGPRESTERANDE DATORSYSTEM, MASTERPROGRAM
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
MPMEI - INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM
MPIDE - INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPSOF - SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM

 

Rekommendationer:

Förtydligande av avsnittet "Examensspecifika krav":
Minst en av kurserna DAT060, DAT326, FFR105, MVE080, MVE095, MVE155, MVE190, MVE255, MVE270, MVE550, TDA206, TDA294, TDA352, TIN093, TMA044, TMA265, TMA372, TMA521, TMV028 behövs för en examen som Civilingenjör i Informationsteknik. Dessa är
programmets kurser för breddning inom matematik eller teoretisk datavetenskap.

Förtydligande av avsnittet "Examensspecifika krav":
Minst en av kurserna EEF031, EEM076, FFM332, FFM516, FFR105, FFR135, FFY621, FKA121, KBB032, KTK112, LKT032, SSY180, TDA507, VTA137 behövs för en examen som Civilingenjör i Informationsteknik. Dessa är programmets kurser för breddning inom naturvetenskap, eller naturvetenskap med informationstekniska tillämpningar.

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå

Civilingenjörsexamen med inriktning Informationsteknik:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Examensspecifika krav (kursspecifika examenskrav, där kursen/kurserna inte nödvändigtvis finns i en programplan utan kan behöva väljas till)
EEF031: Elektromagnetisk fältteori eller EEM076: Elektriska kretsar och fält eller FFM332: Mekanik eller FFM516: Mekanik 1 eller FFR105: Stokastiska optimeringsmetoder eller FFR135: Artificiella neurala nätverk eller FFY621: Fysik för ingenjörer eller FKA121: Beräkningsfysik eller KBB032: Biokemi och molekylärbiologi eller KTK112: Kemi för ingenjörer eller LKT032: Allmän och oorganisk kemi eller SSY180: Medicin för tekniker eller TDA507: Beräkningsmetoder inom bioinformatik eller VTA137: Introduktion till audioteknik och akustik

DAT326: Matematikens domänspecifika språk eller MVE080: Vetenskaplig visualisering eller MVE095: Optioner och matematik eller MVE155: Statistisk slutledning eller MVE270: Flervariabelanalys eller MVE550: Stokastiska processer och Bayesiansk inferens eller TDA352: Kryptografi eller TIN093: Algoritmer eller TMV028: Ändliga automater och formella språk eller DAT060: Logik för datavetenskap eller FFR105: Stokastiska optimeringsmetoder eller MVE190: Linjära statistiska modeller eller MVE255: Flervariabelanalys och partiella differentialekvationer eller TDA206: Diskret optimering eller TMA044: Flervariabelanalys eller TMA265: Numerisk linjär algebra eller TMA372: Partiella differentialekvationer, grundkurs eller TDA294: Formella metoder i mjukvaruutveckling eller TMA521: Storskalig optimering

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Informationsteknik samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Informationsteknik utfärdas.

 
Övrig information:
 

Uppflyttning
Det krävs minst 37,5 högskolepoäng för att få börja årskurs 2. Det krävs
minst 82,5 högskolepoäng för att få starta årskurs 3.  Studenter som
ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets
studievägledare för att göra en plan för kommande studier. Detta gäller
även studenter som inte uppfyller det grundläggande behörighetskravet
till masterprogrammen under vårterminen i årskurs 3.

Uppfyllande av MTS-kravet
För studenter antagna till Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknik (TKITE) hösten 2010 eller tidigare är MTS-kravet uppfyllt genom att läsa en 7,5-poängskurs som klassificerats av Chalmers som MTS.
För studenter antagna till Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknik (TKITE) hösten 2011 eller senare är MTS-kravet uppfyllt genom att läsa de obligatoriska kurserna LSP310 Kommunikation och Ingenjörskompetens (3,0 MTS) och TDA518 Kommunikation Engelska och Ingenjörskompetens (4,5 MTS).

 

Mer information om programmet (url):

https://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Informationsteknik.aspx


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.