Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKAUT - AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
AUTOMATION AND MECHATRONICS ENGINEERING
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-08 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2019/2020
 
blank
Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Civilingenjörsutbildningen i automation och mekatronik syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna leda och delta i utvecklingen och utformningen av industriella produkter, processer och system för en hållbar samhällsutveckling. Utbildningen ger en god förståelse för området automation och mekatronik med syftet att studenten efter genomgången utbildning ska kunna designa, konstruera, implementera och styra mekatroniska produkter och processer. Utbildningen ger en bred och djup förståelse för maskin-, elektro- och datateknik och hur dessa tre områden hänger samman i en modern värld med allt fler "smarta" produkter och produktionssystem. Utbildningen ger också goda kunskaper i entreprenörskap, kommunikation, projektledning samt hållbar produkt- och produktionsutveckling. Vidare förbereder utbildningen även för arbete inom andra områden där analys och hantering av komplexa problemställningar är av betydelse. Studenten skall dessutom ges goda möjligheter för utveckling av personliga egenskaper som bidrar till professionell integritet och ett framgångsrikt yrkesliv.

 

Lärandemål:

För civilingenjörsexamen i automation och mekatronik skall studenten inom:
1. MATEMATIK/MATHEMATICS
1.1. kunna tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap för att integrera samband från olika applikationsområden och ha inblick i den klassiska fysikens mest grundläggande metoder,
1.2. kunna uttrycka praktiska problem i matematiska termer, samt kunna identifiera matematiska problem för att sedan kunna välja angreppssätt,
1.3. med hjälp av matematiska datorverktyg kunna analysera, modellera, simulera och visualisera ingenjörsproblem,
1.4. kunna använda matematisk statistik för att beskriva tekniska och sociala skeenden,

2. DATATEKNIK/ COMPUTER SCIENCE
2.1. kunna redogöra för datorns uppbyggnad och funktionssätt och därigenom tillägna sig en teoretisk och praktisk grund för fortsatta studier i såväl datortekniska som programmeringstekniska kurser,
2.2. kunna motivera val av hårdvaruutrustning vid konstruktion av inbyggt mekatroniskt system med hänsyn till systemkrav, systemets beteende och miljöbelastning under livslängden,
2.3. kunna konstruera datorprogram för att styra de ingående komponenterna i ett mekatroniskt system och utnyttja kännedom om hur program- och hårdvara är uppbyggda.
2.4. kunna använda abstraktionsmetoder for att planera, implementera och verifiera datorprogram,

3. ELEKTROTEKNIK
3.1. kunna formulera och analysera matematiska modeller för linjära och olinjära elektriska komponenter och system samt kunna använda datorbaserade verktyg för att analysera och utvärdera elektrotekniska system,
3.2. kunna redogöra för elektriska kretsscheman och utföra motsvarande uppkopplingar på ett korrekt och säkert sätt,
3.3. kunna konstruera elektriska och elektroniska komponenter och system efter specifikation inom minst ett teknikområde samt vid konstruktionen ta hänsyn till affärsmässiga villkor och miljömässiga och samhällelliga effekter,
3.4. kunna planera och genomföra elektriska experiment och mätningar samt kritiskt utvärdera resultaten av dessa,

4. MASKINTEKNIK
4.1. kunna förklara och tillämpa grundläggande maskintekniska teorier och metoder inom material- och tillverkningsteknik, mekanik och hållfasthetslära, så att tekniskt relevanta problem kopplade till produkt- och produktionsutveckling kan lösas,
4.2. kunna formulera teoretiska modeller för att simulera verkligheten samt bedöma rimligheten i val av modell och noggrannheten i lösningen samt kunna motivera val av material och tillverkningsprocess med hänsyn till materialegenskaper, produktens beteende och miljöbelastning under produktens livslängd,
4.3. kunna bestämma statiska och dynamiska belastningar på konstruktioner syftande till framställning av hållbara produkter samt kunna skapa enklare CAD-modeller i en virtuell värld för att verifiera och värdera lösningar,
4.4. kunna analysera, utforma och välja produktionssystem och bearbetningsprocess med hänsyn till effektivitet, arbetsmotivation, säkerhet och arbetsmiljö samt kunna jämföra och etiskt värdera olika produktförslag i ett holistiskt perspektiv,

5. AUTOMATION OCH MEKATRONIK
5.1. kunna designa, konstruera, implementera och styra en mekatronisk produkt med hänsyn taget till miljömässiga-, sociala- och ekonomiska hållbarhetsaspekter,
5.2. kunna integrera kunskaper från de grundläggande ämnena elektro-, maskin-, och datateknik för utveckling av avancerade produkter och produktionssystem och därmed kunna redogöra för mekatroniska komponenters uppbyggnad,
5.3. kunna designa ett produktionssystem som tar hänsyn till automationsgrad, produktionstakt, tillverkningssätt, materialval, kvalitet, samt människa-maskin interaktion,
5.4. kunna modellera, simulera och dimensionera reglersystem i mekatroniska konstruktioner både fysiskt och virtuellt,

6. HÅLLBAR UTVECKLING
6.1. kunna redogöra för definitioner och terminologi inom hållbar utveckling inkluderande värdegrunder och politiska ambitioner samt kunna redogöra för sociala och ekonomiska konsekvenser av dessa,
6.2. kunna förstå och använda modeller och analysverktyg för hållbar utveckling,
6.3. kunna utifrån ett systemperspektiv beskriva och kommunicera den komplexitet som uppstår då människans behov möter miljöns begränsningar,
6.4. kunna redogöra för och utvärdera resursanvändning, energiförbrukning, förluster, ESOD (Emission, Spridning, Omvandling, Deposition) och återvinning kopplade till materialval och tillverkningsprocesser samt miljöpåverkan,

7. SKRIFTLIG OCH MUNTLIG KOMMUNIKATION
7.1. kunna kommunicera skriftligt på korrekt svenska och engelska i form av teknisk rapport, vetenskaplig artikel, och populärvetenskaplig artikel, med struktur och innehåll anpassade till aktuell målgrupp,
7.2. kunna kommunicera muntligt på korrekt svenska och engelska i form av längre föredrag, kortare summering och poster session med struktur och innehåll anpassade till aktuell målgrupp,
7.3. kunna kritiskt granska litteratur och muntliga presentationer samt i tal och skrift ge konstruktiv återkoppling,

8. PROJEKTMETODIK OCH TEAMWORK
8.1. kunna leda och medverka i utveckling av nya produkter och produktionssystem med en helhetssyn från behov och idé-formulering, konstruktion och tillverkning till drift och återvinning genom att med ingenjörsmässiga metoder situationsanpassa en systematisk utvecklingsprocess,
8.2. kunna arbeta i projektgrupp av mångdisciplinär karaktär samt kunna hantera människor, tidsaspekter samt ekonomiska aspekter med avseende på olika lösningsförslag och tekniska resurser,
8.3. kunna formulera, strukturera och lösa öppna problem och finna de centrala delmålen,
8.4. kunna skapa ett team och bestämma roller, kunna fatta beslut, kunna följa upp och vidta nödvändiga åtgärder för att nå i mål med ett projekt,
8.5. kunna definiera lösningar som baserar sig på ett identifierat behov och uppställda mål samt att kunna väga in ¿kunden¿ av den tänkta lösningen och kunna väga olika lösningar mot varandra,

9. KRITISKT TÄNKANDE
9.1. kunna arbeta självständigt med att formulera problem samt självständigt kunna identifiera lösningar på formulerade problem,
9.2. kunna tillgodogöra sig teknisk vetenskaplig litteratur, integrera kunskap inom relevanta områden, samt utveckla ny kunskap,

10. MÄNNISKA, TEKNIK OCH SAMHÄLLE
10.1. kunna förstå sin blivande yrkesroll i ett komplext samhälle samt kunna förstå och redogöra för ingenjörsyrkets roll och utveckling i ett historiskt perspektiv
10.2. kunna förstå och redogöra för samspelet mellan teknik och samhälle, speciellt avseende etiska aspekter kring forsknings- och utvecklingsarbete,
10.3. kunna hantera de mänskliga aspekterna av ett människa-maskinsystem med utgångspunkt i människans fysiska, mentala, och sociala förutsättningar, förmågor och begränsningar,
10.4. kunna praktiskt omsätta kunskap inom området för att utforma effektiva människa-maskinsystem med hög säkerhet och goda arbetsförhållanden,

11. ENTREPRENÖRSKAP
11.1 kunna beskriva och värdera en marknad och marknadssituation med avseende på distributionssätt, kunder, konkurrenssituation, produktegenskaper, och marknadskommunikation,
11.1 kunna redogöra för och förutse ekonomiska samband i företagande,
11.2 kunna konstruera en produkts affärsidés värdekedja med avseende på support, garanti, utbildning, och reservdelar,
11.3 kunna utvärdera och generera möjligheter på marknaden i ekonomiska termer så som pris, volym, kostnader.

12. ETIK
12.1 Inom automation och mekatronik kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Här ingår det att ta ansvar för resultat (produkter, simuleringar, beräkningar mm), dokumentera väl och basera resultat på fysikaliska och matematiska lagar och/eller vägledande principer och/eller beprövad erfarenhet.
12.2 Kunna identifiera etiska problem och dilemman i tekniska sammanhang.
12.3 Kunna beskriva och uppskatta ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga konsekvenser vid utveckling av en mekatronisk produkt.
12.4 Kunna beskriva och ta hänsyn till säkerhetsaspekter vid utveckling av automation- och mekatroniksystem.

13. SAMVERKAN
13.1 Kunna använda industriella projektledningsmetoder för att självständigt och i grupp genomföra utvecklingsprojekt.
13.2 Kunna beskriva de vanligaste yrkesrollerna med förståelse för de mångfacetterade roller som civilingenjörer i automation och mekatronik innehar.
13.3 Översiktligt kunna förklara de krav på kunskaper, färdigheter och förhållningssätt av generell karaktär (t ex lagarbete, kommunikation, arbetsmarknadsregler och inflytande, organisations- och ledningsstrukturer) som ställs på den nyutexaminerade civilingenjören i yrkesverksamhet.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

Årskurs 3 avslutas med Kandidatarbete som är en projektkurs som utförs i grupp med individuellt urskiljbara delar.

Ett examensarbete med omfattning 30 eller 60 högskolepoäng görs som avslutning på masterprogrammet och civilingenjörsprogrammet. Examensarbetet utförs inom det valda masterprogrammet.

 

Gällande kurser för läsår 2019/2020:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram:

Ackrediteringarna revideras inför varje läsår och publiceras som en del av Chalmers antagningsordning. Nedanstående lista visar vad som gäller för studenter som påbörjar sitt masterprogram läsår 2019/2020

Civilingenjörsexamen
MPDSC - DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM
MPCSN - DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPEPO - ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPBDP - ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM
MPAUT - FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPSES - HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM
MPEES - INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
MPCOM - KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPQOM - KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPPEN - PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPPDE - PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå

Civilingenjörsexamen med inriktning Automation och mekatronik:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Automation och mekatronik samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Automation och mekatronik utfärdas.

 
Övrig information:
 

Utbildningsplanen gäller för antagna 2012 och senare.


Programmet är utformat enligt den s k Bolognamodellen, vilket innebär att en mellanexamen, teknologie kandidat, avläggs efter tre år. Därefter fördjupas studierna genom att man väljer ett tvåårigt masterprogram som avslutning på sin civilingenjörsutbildning.


Utbildningen är femårig (300 högskolepoäng, hp) och är indelad i två olika faser. De första tre åren består av en sammanhållen utbildning med begränsad valfrihet. Den består av matematik, maskintekniska ämnen, elektroteknik och datorteknik, samt av kurser som integrerar domänkunskaperna till systemperspektiv. Helhetsperspektiv på tekniken innebär också miljö- och samhällsaspekter. I årskurs tre finns möjlighet för att anpassa sin profil för det masterprogram man avser läsa i årskurs 4. Tredje året avslutas med ett kandidatarbete omfattande 15 hp.


Civilingenjörsutbildningen skall innehålla minst 7.5 hp inom området miljö och hållbar utveckling och 7,5 hp inom områdent Människa, teknik och samhälle.


Publicerad: on 24 jan 2018.