Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPWPS - TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR
Utbildningsplanen är fastställd 2016-02-11 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Elektroteknik, Teknisk fysik, Fysik eller Teknisk matematik.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp, innehållande Linjär algebra, Flervariabelanalys och Fourieranalys) och Elektromagnetisk fältteori.
Rekommenderade kurser: Högfrekvensteknik.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Syftet med programmet är att erbjuda en masterutbildning som förbereder för en framtida yrkeskarriär inom teknikgrenar som använder sig av elektromagnetiska vågor, t.ex. telekommunikation, fordonsradar, rymdteknik, medicinska tillämpningar av mikrovågor och fotonik, fjärranalys, Solid State Lighting, miljöövervakning, navigering och radioastronomi. Programmet är utformat för att förbereda för en yrkeskarriär inom industrin, vid ett universitet eller ett forskningsinstitut. Detta uppnås genom avancerade studier av trådlösa och optiska kommunikationssystem och komponenter, RF- och mikrovågsteknik, fotonik (fenomen och applikationer baserade på fotoner), och rymdteknik. Trådlös teknik, fotonik och rymdteknik har många tillämpningar och är en världsomspännande industri med stark ställning i Sverige.

 

Lärandemål:

Kunskap och förståelse
För mastersexamen ska studenten visa:
·    bred kunskap och förståelse om trådlös teknik, fotonik och rymdteknik, väsentligt fördjupade kunskaper inom valda delar av ämnet, samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
·    fördjupad kunskap om metoder för att generera, modulera, detektera och leda elektromagnetiska vågor.
·    fördjupad kunskap om metoder för att analysera och konstruera mikrovågs- och fotoniksystem, inklusive trådlös kommunikation, optiska fibrer och rymdkommunikation.
·    fördjupad kunskap om mätmetoder för mikrovågor, millimetervågor och optiska vågor.

Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten visa färdighet och förmåga att:
·    planera och med adekvata metoder analysera och konstruera hårdvara för trådlösa system, fotonik- och rymdsystem under givna förutsättningar.
·    utforma, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar som använder elektromagnetiska vågor.
·    med en övergripande strategi kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa problem inom trådlös teknik, fotonik och rymdteknik.
·    bidra till forskning och utveckling inom trådlös teknik, fotonik och rymdteknik.
·    i skriven och talad engelska klart presentera och diskutera erhållna resultat och slutsatser, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
·    arbeta och samarbeta i olika sammansatta grupper.
·    kritiskt och systematiskt integrera komponenter i större system.
·    modellera, simulera, förutsäga och utvärdera mikrovågs- och fotonikkomponenter, även utifrån begränsad information.
·    identifiera etiska frågor och diskutera metoder för att hantera dem, baserat på ett grundläggande teoretiskt ramverk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten visa förmåga att:
·    göra tekniska bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
·    identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Studierna avslutas med ett examensarbete (30 hp). Studenten arbetar ca 20 veckor med ett projekt, antingen för ett universitet eller en industriell FoU-avdelning. Resultatet av arbetet presenteras i skriftlig rapport och en muntlig presentation. För att påbörja examensarbetet ska studenten ha klarat kurser motsvarande 45 högskolepoäng från programmet. Studerande på en femårig civilingenjörsutbildning måste ha klarat minst 225 högskolepoäng innan arbetet kan påbörjas.

Det finns en möjlighet att genomföra ett utökat examensarbete (60 poäng) med en tydlig forskningsinriktning. Antalet tillgängliga projekt är begränsat (söks i konkurrens med kurskamrater), och kraven på studenterna är högre än för ett vanligt examensarbete. Ett av målen med ett 60 poängsexamensarbete är att uppnå forskningsresultat tillräckligt bra för att kunna presenteras vid internationella konferenser eller tidskrifter. För ytterligare information hänvisas till kursplanen eller kontakta ansvarig för mastersprogrammet.
Mer information finns i Studentportalen.

Examensarbetet ska genomföras inom ett av följande områden: rymd- och geovetenskap, fasta tillståndets elektronik, kommunikationssystem, mikrovågselektronik, trådlös kommunikation, terahertzteknik, antennkonstruktion och karakterisering, optisk kommunikation, fotonik, optisk eller mikrovågsbaserad sensorteknik, radarsystem, radioastronomiska tekniker, fjärranalys eller satellitpositionering.

 

Gällande kurser för läsår 2018/2019:

Se programplan

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Elektroteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Elektroteknik

 
Övrig information:
 

Studenter som utför ett 60-högskolepoäng examensarbete kan ansöka om att läsa alla tre obligatoriskt valbara kurserna under årskurs 1. Kontakta utbildningssekreteraren för Elektroteknik för mer information.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.