Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPEES - INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR
Utbildningsplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

En profil mot digital konstruktion och med huvudområde inom Elektroteknik, Datateknik, Telekommunikation, Automation och mekatronik, Teknisk fysik eller motsvarande.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp innehållande Linjär Algebra, Matematisk analys, Differentialekvationer och Transformteori), Grundläggande Elektronik och Datateknik (Elektriska kretsar, Elektronik, Grundläggande digitalteknik, Digital konstruktion med VHDL/Verilog och Datateknik), Grundläggande programmering samt Signaler och System (Grundläggande reglerteknik och Filter).
Rekommenderade kurser: Datorsystemteknik, Elektrisk mätteknik, Halvledarkomponenter eller Mikroelektronik och Programmering (C/C++).

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Masterprogrammet i Inbyggda elektroniksystem (MPEES) bygger på CDIV-konceptet: conceive, design, implement and verify. Syftet med programmet är att utbilda ingenjörer som kan:

- konceptualisera avancerade komplexa inbyggda elektroniksystem,
- konstruera sådana system med elektronik och mjukvara,
- implementera och verifiera sådana system med hjälp av avancerade integrerade kretsar och industriella verktyg för datorstödd elektronikkonstruktion.

Programmet erbjuder möjligheter till djupa kunskaper om tekniker och metoder kritiska för att konceptualisera, konstruera, implementera och verifiera inbyggda elektroniksystem. Med examen från detta masterprogram kommer ingenjören att vara väl kvalificerad för att arbeta produktivt i industriella team med att bygga avancerade inbyggda elektronikprodukter, eller att påbörja forskarutbildning som leder till en doktorsexamen inom elektroniksystem.

 

Lärandemål:

Efter avslutade studier ska den som examinerats från programmet kunna...

- visa kunskap om inbyggda elektroniksystem, inklusive konstruktionsflödet från system till integrerade kretsar, centrala mjukvaru- och hårdvarukomponenter och relevanta tillämpningar
- visa kunskap om datorbaserade verktyg och konstruktionsmetoder samt deras styrkor och svagheter
- visa kunskap om de teknologiplattformar (FPGA, ASIC, etc.) som representerar nuvarande bästa praxis

- använda datorbaserade verktyg av industriellt snitt för konstruktion av elektroniksystem
- kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa komplexa problem inom området för inbyggda elektroniksystem och att göra lämpliga avvägningar mellan mjukvaru- och hårdvarulösningar
- arbeta i internationella team med olika tekniska kompetenser för att lösa komplexa tekniska uppgifter
- integrera kunskap från olika delområden för att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera beteende och funktionalitet, även vid begränsad eller ofullständig tillgång till bakgrundsinformation
- såväl muntligt som skriftligt presentera ett tekniskt projekt, inklusive bakgrund, genomförande, erhållna resultat samt reflektioner och slutsatser

- utföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar genom att tillämpa lämpliga metoder, även i sådana industriella sammanhang där tekniska aspekter kan få stå tillbaka för ekonomiska, miljömässiga och etiska begränsningar
- visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete och göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- anta nya tekniska utmaningar och fortlöpande utveckla sin kompetens för att kunna medverka till tekniska framsteg inom området inbyggda elektroniksystem

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet omfattar vanligen 30 högskolepoäng (hp) och behandlar ett väldefinierat ämne inom området inbyggda elektroniksystem. Examensarbetet kan utföras på Chalmers, inom industrin, vid ett forskningsinstitut eller vid andra universitet i Sverige eller utomlands. Samtliga examensarbeten ska godkännas av programansvarig innan de påbörjas. Vanligtvis utförs examensarbetet som ett projekt under programmets fjärde termin, men det kan också starta tidigare om studenten har klarat kurser inom programmet motsvarande minst 45 högskolepoäng. För studenter på något av Chalmers civilingenjörsprogram är motsvarande kurskrav för att påbörja examensarbetet minst 225 (180+45) högskolepoäng.

För studenter med forskningsambitioner finns möjligheten att genomföra ett längre ettårigt examensarbete (60 hp) om ett lämpligt projekt, handledare och examinator kan säkerställas. Syftet med sådana mer forskningsinriktade projekt är att producera resultat som är tillräckligt bra för att kunna presenteras vid internationella konferenser eller publiceras i internationella tidskrifter. Antalet 60-hp-arbeten är begränsat och söks i konkurrens med andra studenter. För ytterligare information hänvisas till programansvarig.

 

Gällande kurser för läsår 2018/2019:

Se programplan

 

Rekommendationer:

De obligatoriska kurserna har definierats för att ge den studerande en grundläggande teoretisk plattform och grundläggande ingenjörsfärdigheter inom området inbyggda elektroniksystem. De "tre-av-åtta" obligatoriskt valbara kurserna har definierats för att ge studenten möjlighet att kombinera bredd med viss specialisering. Under det andra året kan studenten fritt välja 30 hp valbara kurser från närstående masterprogram i, till exempel, Kommunikationssystem (MPCOM), Trådlös teknik, fotonik och rymdteknik (MPWPS), eller Datorer, nätverk och system (MPCSN). Kurser kan också väljas från områdena industriell ekonomi och organisation, entreprenörskap etc.

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Elektroteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Elektroteknik

 

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.