Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPSES - HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR
Utbildningsplanen är fastställd 2014-02-18 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Maskinteknik, Kemiteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Elektroteknik, Energiteknik, Automation och mekatronik, Teknisk matematik eller Fysik.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp innehållande Linjär algebra, Numerisk analys, Matematisk statistik och Flervariabelanalys ), Termodynamik, Värmeöverföring eller Energiteknik, Strömningsmekanik och Hållbar utveckling.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Syftet med programmet är att förbereda studenterna för en yrkeskarriär inom området för avancerade tekniker och system som kan tillfredsställa efterfrågan på energi genom en hållbar utveckling. Utbildning ges i användningen av optimering- och modelleringsverktyg av energisystem samt energianläggningar på både regional och internationell nivå . Denna analys av energisystemet på alla relevanta nivåer överför en unik analyskapacitet för eleverna som är mycket värdefull för en yrkeskarriär inom energisektorn. Kurser integreras för att utbilda studenter att hantera problemlösning på ett tvärvetenskapligt sätt.

En allmän kunskapsbas ges genom obligatoriska kurser som täcker de viktigaste energiintensiva sektorer (industri, värme och kraft, och bygg) på teknisk nivå och länka dessa till ett systemperspektiv. Därefter kan eleverna välja olika uppsättningar av semiobligatoriska kurser kopplade till olika profilspår. Slutligen lägger studenterna fördjupad kunskap genom valbara kurser som finns för varje profilspår.

 

Lärandemål:

Efter att ha läst masterprogrammet kommer studenterna ha uppnått en grundlig insikt om möjligheter och begränsningar hos olika energisystem, med särskilt fokus på hållbar utveckling, inklusive miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Angående kunskap och förståelse, examinerade studenter ska kunna:
1.1 . Definiera de tekniska egenskaperna i avancerad energieffektiv energiomvandling samt slutanvändning
1.2 . Förklara de problem och möjligheter som är förknippade med användning av olika resurser, primära energikällor, omvandling och slutanvändning (inklusive teknik för förnybar energi)
1.3 . Definiera de stora utmaningarna inom energisystem ur ett lokalt och globalt perspektiv
1.4 . Definiera ekonomiska, politiska och lagstiftande krafterna inom omvandling och slutanvändning av energi
1.5 . Inse betydelsen av nyckelsektorer i det stationära energisystemet både vad gäller efterfrågan och försörjning

Angående färdigheter, examinerade studenter ska kunna:
2.1 . Identifiera, formulera och lösa komplexa energisystemproblem på ett kritiskt, självständigt och kreativt sätt
2.2 . Välja och använda lämpliga verktyg för energisystem design och analys som t.ex. process simulering och pinch technology
2.3 . Designa och utvärdera lösningar för energiförsörjning och energiomvandling i byggnader och energikrävande industriella processer
2.4 . Modellera, simulera, optimera och utvärdera energisystem, även med begränsad eller ofullständiga uppgifter
2.5 . Bidra till strategisk planering av energisystem och teknik som bygger på principerna för hållbar utveckling
2.6 . Planera och med lämpliga metoder genomföra kvalificerade uppgifter med givna tidsramer
2.7 . Kommunicera klart och tydligt till olika publiker resultat och slutsatser, samt den underliggande motiveringen för dessa, i nationella och internationella sammanhang

Angående värderingsförmåga och förhållningssätt, examinerade studenter ska kunna:
3.1. Bedöma energilösningar och forskning med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
3.2. Ha insikt i energiteknikens roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala, ekonomiska samt miljöaspekter
3.3  Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Ett examensarbete arbete ska ske på ett självstyrt och självständigt sätt. Examensarbetet ska bidra till ökad kunskap inom forskning och utveckling av hållbara energisystem och energiteknik genom att behandla ett tydligt definierat ämne inom begränsade områden av vad som tidigare studerats på kurser inom masterprogrammet. Examensarbetet kan ske på Chalmers, inom industrin, på ett forskningsinstitut eller vid andra universitet.

 

Gällande kurser för läsår 2018/2019:

Se programplan

 

Rekommendationer:

Fem orienterande profilspår definieras i masterprogrammet beroende på yrkesinriktning: Energisystem, Kraft och Värme, Kemisk och Processindustri, Byggnader och Miljö. En uppsättning halv obligatoriska kurser och en mängd valbara kurser är tillgängliga för var och en av dessa spår.

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Energi- och miljöteknologi. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Energi- och miljöteknologi

 

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.