Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR
Utbildningsplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Industriell ekonomi eller någon ingenjörsdisciplin.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp innehållande minst 7,5 hp Matematisk statistik) och studier i ett eller flera av följande ämnen: Industriell ekonomi, Logistik, Produktionsledning och/eller Supply chain management (minst 15 hp).
Rekommenderade kurser: Linjär algebra, Matematisk analys i en variabel och Flervariabelanalys.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Masterprogrammet supply chain management ger studenterna förmågan att analysera, utforma, leda, styra och förbättra försörjnings-, produktions- och distributionsnätverk. Programmet syftar att ge studenterna en förståelse och kunskap inom supply chain management, vad avser inköps-, marknadsförings-, logistik-, produktions- och planeringsprocesser inom ett företag såväl som över företagsgränser. Vidare ger programmet en bas för utveckling och applicering av ideér inom forskning och avancerade industriella kontexter.

 

Lärandemål:

Efter genomgången utbildning skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
 • Identifiera och formulera tydliga problem och kunskapsgap inom industriell ekonomi med fördjupning inom området supply chain management.
 • Beskriva kunskapsfronten inom delområden av supply chain management, samt applicera väsentligt fördjupad domänkunskap för att utforma, leda, styra och förbättra inköps-, marknadsförings-, logistik-, produktions- och planeringsprocesser.
 • Använda vetenskapliga metoder för att identifiera och formulera relevanta problem och frågeställningar, samt utveckla lösningar inom supply chain management området.
Färdighet och förmåga:
 • Analysera, syntetisera, formulera och lösa öppna problem genom att applicera och integrera kunskap från olika delar av supply chain management området, även med begränsad tillgång till information och data.
 • Använda digitala verktyg för att analysera, syntetisera, formulera och lösa problem inom området supply chain management, samt förstå digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom supply chain management.
 • Applicera specialist- och ledarskaps- samt metodfärdigheter för att kritiskt och systematiskt  analysera, utvärdera och utveckla lösningar för komplexa nationella och internationella försörjnings-, produktions- och distributionsnätverk.
 • Visa förmåga i att kommunicera (muntligt och skriftligt) intentioner, metoder, resultat, argument och bedömningar för nationella och internationella intressenter.
 • Arbeta självständigt i forsknings- och utvecklingsarbete eller annan kvalificerad verksamhet inom området supply chain management.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Integrera hållbarhetsaspekter (ekonomisk, miljö och socialt) i utformningen, utvecklingen, styrningen och ledningen av inköps-, marknadsförings-, logistik-, produktions-, planeringsprocesser.
 • Förvärva entreprenöriell erfarenheter, samt reflektera över etiska utmaningar kopplade till entreprenörskap.
 • Kritiskt reflektera över och göra bedömningar av sociala, samhälleliga och etiska aspekter inom supply chain management samt ta ansvar för föreslagna lösningar.
 • Identifiera behov av vidare personlig utveckling inom supply chain management samt reflektera över strategier för kontinuerligt lärande.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet (30 hp) ska omfatta ett klart definierat ämne inom ett avgränsat område relaterat till kursinnehåll inom mastersprogrammet. Det kan genomföras på Chalmers, inom industrin, på ett forskningsinstitut eller vid andra universitet. Dock måste alltid examinatorn vara en lärare från Chalmers. För att påbörja examensarbetet måste studenten ha slutfört minst 45 högskolepoäng bestående av kurser inom programmet. För studenter vilka ämnar ta ut en femårig civilingenjörsexamen krävs minst 225 högskolepoäng för att tillåtas påbörja sitt examensarbete. Det finns möjlighet att genomföra ett mer omfattande examensarbete (60 poäng) med en tydlig forskningsinriktning. Det finns endast ett begränsat antal sådana möjligheter (sökts i konkurrens med andra studenter), och kraven på studenterna sätts högre än för ett normal examensarbete. Ett mål hos en 60 poängsuppsats är att producera forskningsresultat vilka anses tillräckligt bra för att kunna presenteras vid internationella konferenser och/eller tidskrifter. Ytterligare information ges av kursplanen, eller genom kontakt med koordinatorn för mastersprogrammet.

 

Gällande kurser för läsår 2018/2019:

Se programplan

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Industriell ekonomi. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Industriell ekonomi

 
Övrig information:
 

Programinformation:
Programmet fokuserar på utformning, organisering, ledning , styrning och förbättring av försörjnings-, produktions- och distributionsnätverk. Supply chain management området och programmet bygger på en kombination av olika vetenskapliga discipliner, t.ex. systemteori, organisationsteori, marknadsföring, inköp, logistik, verksamhetsutveckling och informationssystem och teknologi. Som ett resultat av av den ständiga förändring som försörjningskedjor och nätverk är föremål för finns det många utmaningar som möter de människor som ansvarar för att organisera och koordinera dem. Av denna anledning är detaljerad kunskap och förståelse för "best-practice" och trender inte tillräckligt. Dessutom är kunskap om och utbildning i tillämpning av generiska analysmodeller nödvändig för att studenterna ska kunna kontinuerligt identifiera och analysera de komplexa förändringsmönster som supply chains är föremål för. För att uppnå detta krävs en tydlig koppling mellan teori och praktik. Av denna anledning inkluderar alla kurser samarbete med industrin. Studiebesök, gästföreläsningar och "verkliga" projekt kombineras med teoretiska studier för att ge studenterna en förståelse för supply chain-problem och erfarenheter av tillämpningen av olika modeller och verktyg för att lösa dessa. Kurserna och examensarbetet inkluderar även olika pedagogiska idéer och undervisningsmetoder, detta för att uppfylla syfte och kunskapsmål. En viktig influens är problembaserat lärande. En viktig del av lärandet baserar sig på att läsa, analysera och diskutera fallstudier och forskningsartiklar, genomföra projekt där problemlösning i grupper är avgörande, samt att skriva uppsatser. Olika uppgifter som utförs i grupp eller individuellt diskuteras under seminarier. Kommunikation och diskussion av uppgifterna sker på olika sätt för att förbereda studenterna för olika yrkesroller och situationer, exempelvis som konsultrapporter och presentationer och som akademiska rapporter med opposition och försvar. Föreläsningar, gästföreläsningar, studiebesök, datorbaserade laboratorier, problemlösning med kvantitativa modeller mm. är också viktiga delar av undervisningen.

Vidare information:
Ett antal gemensamma programaktiviteter genomförs. Dessa syftar till att stärka identiteten hos programstudenterna och underlätta samarbetet mellan studenter med olika kulturell och utbildningsbakgrund. En viktig del av de gemensamma programaktiviteterna härrör till interkulturell kommunikation och ledning. Detta är ett återkommande tema under hela programmet. Fallstudier används i många av kurserna och supply chain management programmet arrangerar också en casetävling. Dessutom anordnas inom ramen för programmet ett antal sociala aktiviteter. För att kunna förbättra specifika kurser är kursutvecklingsaktiviteter viktiga. Täta och nära samverkan mellan studenter och lärare förväntas förbättra undervisning och lärandemiljö. Målet för de gemensamma kursutvecklingsinsatserna är att möjliggöra snabba svar samt systematiskt förbättringsarbete i ett långsiktigt perspektiv. Dessa ansträngningar används som ett medel för att utveckla kurser med avseende på deras innehåll och undervisningsmetoder, föreläsarnas pedagogik, studenternas lärande, samt programmet som helhet. Det systematiska samspelet mellan studenterna och lärarna möjliggör problemlösning på ett sätt som liknar hur man löser problem i samverkan mellan olika parter i en försörjningskedja. Vidare i slutet av varje kurs fylls ett frågeformulär i av studenterna. Respondenterna betygsätter varje kurs på en femgradig skala med frågor i en mängd olika kategorier. Dessutom uppmuntras studenterna att ge specifika kommentarer. Svaren analyseras och diskuteras inom programutvecklingsgruppen, varvid åtgärder beslutas. Denna kulturella mångfald innebär en stor potential för lärande om internationella aspekter. Men det krävs också att studenter och lärare respekterar varandras rätt att tänka annorlunda och är öppna för att diskutera kontrasterande synpunkter på ett konstruktivt sätt. Betoningen på tvärkulturellt lärande märks bland annat i proceduren för hur grupper bildas. Här är, speciellt i programmets inledande kurser, kulturell mångfald en viktig parameter för gruppbildningen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.