Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPBIO - BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR
Utbildningsplanen är fastställd 2017-02-14 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Bioteknik, Kemiteknik eller Kemi

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp innehållande Linjär algebra, Flervariabelanalys, Differentialekvationer och Matematisk statistik), Kemi (minst 30 hp) och Biokemi (minst 7,5 hp)
Rekommenderade kurser: Cell- och molekylärbiologi, Mikrobiologi, Programmering med Matlab

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Syftet med masterprogrammet i Bioteknik är att utbilda personer med hög kompetens inom biotekniksektorn. Programmet fokuserar på gränsytorna mellan kemi, biologi och medicin med ingenjörskonst som gemensam arbetsmetod. Studenter skall erhålla kompetenser i att använda ingenjörsprinciper för att analysera och optimera biologiska system samt att använda ett integrerat angreppssätt för att lösa komplexa biotekniska problem.


Programmet ska:

 • förbereda studenterna främst för arbete inom industriell och akademisk forskning och utveckling, med en bred förståelse för det industriella sammanhanget;
 • förbereda studenterna för yrkeslivet inom lokal och internationell industri i befintliga och nya områden inom bioteknikområdet, såsom stark lokal industri i livsmedel, biomedicin, läkemedelsutveckling, och biomedicinsk teknik, samt inom de nya koncepten bioraffinaderier och bioekonomi;
 • ge en utökad teoretisk grund för metoder som används inom de flesta livsvetenskapliga sammanhang, som t.ex. bioinformatik, analytisk kemi, och biokemisk ingenjörskonst, samt ett ramverk för etisk bedömning;
Programmet ska leda till en Masterexamen inom huvudområdet Bioteknik. Tillsammans med en lämpligt utformad kandidatutbildning ska programmet också leda till en Civilingenjörsexamen.

 

Lärandemål:

Målsättningen för programmet är att studenterna skall erhålla nödvändiga kunskaper och förmågor för att verka i grundläggande såväl som tillämpade områden inom delar av biotekniksektorn. Studenterna ska lära sig att använda ett integrerat angreppssätt för att lösa komplexa biotekniska problem.


Efter att ha examinerats från programmet kommer studenterna att kunna:


Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse av bioteknikens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, inbegripet såväl brett kunnande inom området, , inbegripet matematisk modellering och analys av biotekniska system, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom bioteknik inom åtminstone en av fyra profiler: Systembiologi och bioekonomi; Biomolekylär vetenskap och teknik; Livsmedel och hälsa; samt Biomaterial och tissue engineering.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att modellera, simulera, förutsäga analysera och utvärdera komplexa biotekniska företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder och med helhetssyn genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika biotekniska lösningar,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens och teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Studenter måste utföra ett oberoende projekt (Master uppsats) omfattande 30 eller 60 högskolepoäng. Projektet skall medverka till att integrera, fördjupa men också bredda kunskapen inom det område som studerats tidigare inom programmet. Syftet med master projektet är att erhålla en bred förståelse och god förmåga vad gäller ingenjörsmässiga och vetenskapliga arbetsmetoder.

 

Gällande kurser för läsår 2018/2019:

Se programplan

 

Rekommendationer:

Alla studenter måste följa fem obligatoriska kurser: BBT010, KMG060, KAM021, MVE510 och KBT090.

Studenter med begränsade kunskaper inom biokemi och eller molekylärbiologi måste följa KBB032. Studenter som läser KBB032 i årskurs 1 läser den obligatoriska kursen Etik inom bioteknik i årskurs 2. Masterprogramansvarig avgör ifall KBB032 måste läsas eller ej.

Minst tre obligatoriskt valbara kurser måste ingå. BBT005, BBT015, BBT020, KBB057, KBB101, KBB111, KFK021, KKR063, KLI011, KLI021, KLI042, KPO065, SSY180, TIF050 och TIF125 är de obligatoriskt valbara kurser som ges under 2017/18.

Det finns fyra profiler inom programmet: Biomolecular science and technology, Biomaterials and tissue engineering, Systems biotechnology and bioeconomy samt Food and health.

Profilen Biomolecular science and technologyerbjuder en interdisciplinär utbildning som ger studenterna en bredd inom biomaterialområdet samt djup i valda områden inom medicinsk bioteknik, cell- och vävnadsrelaterad bioteknik, material för medicinsk utrustning och "tissue engineering". Rekommenderade obligatoriskt valbara kurser inom denna profil inkluderar: KPO065, SSY180, TIF050, TIF125. Ytterligare en kurs planeras inom denna profil med start hösten 2018.

Profilen Biomaterials and tissue engineering ger avancerad utbildning inom proteiners funktion, stabilitet, struktur, produktion och design. Profilen fokuserar också på den fysikaliska kemin hos RNA och DNA och den biologiska kemin hos molekylära interaktioner inom cellen. Sådan kunskap är avgörande inom modern läkemedelsutveckling och för att förstå molekylära mekanismer relaterade till hälsa och sjukdom. Rekommenderade obligatoriskt valbara kurser inom denna profil inkluderar: BBT005, BBT020, KBB057, KBB101, KBB111, KFK021.

Profilen Systems biotechnology and bioeconomy fokuserar på fysikaliska, näringsmässiga och säkerhetsmässiga frågor kring livsmedel och livsmedels(bio-)tekniska tillämpningar från råvaror till konsumentprodukter. Särskild vikt läggs vid kausaliteten mellan livsmedelsintag och hälsa/sjukdom, samt hållbar produktion och konsumtion. Rekommenderade obligatoriskt valbara kurser inom denna profil inkluderar: KLI042, KLI011, KLI021. Ytterligare två kurser planeras inom denna profil med start hösten 2018.

Profilen Food and health handlar om analys av biokemiska, cellulära, organism- och globala biologiska system. Profilen fokuserar på genomvida cellmodeller och analystekniker, bioinformatik och enzymteknik samt hur dessa kan tillämpas inom biomedicinsk forskning samt inom bioekonomin via systembiologi, metabolismutveckling och industriell bioteknik. Rekommenderade obligatoriskt valbara kurser inom denna profil inkluderar: BBT015, BBT020, KKR063. Ytterligare två kurser planeras inom denna profil med start hösten 2018.

Andra kurskombinationer är också möjliga, men studenten måste respektera de kursspecifika förkunskaper som anges i kursplanerna.

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Bioteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Bioteknik

 

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.