Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPAUT - FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR
Utbildningsplanen är fastställd 2017-02-11 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Maskinteknik, Fordonsteknik, Farkostteknik eller Automation och mekatronik.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp, innehållande Linjär algebra, Flervariabelanalys (ej särskrivet), Numerisk analys och Matematisk statistik), Reglerteknik (minst 6 hp, innehållande signalbehandling, analys av återkopplade system (stabilitet), design av styrsystem (PI-, PID-kontroll, Tillståndsdiagram), överföringsfunktion), Mekanik (Statik och Dynamik), Hållfasthetslära, Maskinelement eller Maskinkonstruktion, Materialteknik, Termodynamik och Strömningsmekanik
Rekommenderade kurser: FEM, Numeriska metoder för lösning av partiella differentialekvationer, Matlab

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Syftet med det fordonstekniska programmet (MPAUT) är att ge studenterna ett systemperspektiv på fordonet och en fördjupad kunskap
inom ett av tre fokusområden: drivlinan, fordonsdynamik och säkerhet

Syftet är även att ge studenterna färdigheter i projektarbete, inklusive kommunikation, lagarbete och
projektledning. Ingenjörerna från MPAUT kommer att kunna bidra både på en
teknisk nivå såväl som en organisatorisk nivå ute i arbetslivet.

Programmet erbjuder kurser inom dessa tre fokusområden men även inom relaterade
områden så som hybridisering, elektrifiering, reglering, mekatronik, autonoma
fordon samt detaljerad modellering av fordonsrelaterade fenomen, se
kurshemsidan


 

Lärandemål:

Kunskap och förståelse
 • Kunna beskriva fordonet som ett system (särskilt framdrivning, dynamik och säkerhet)
 • Kunna skissa det komplexa fordonssystemet, identifiera och klassificera olika komponenter och deras funktion
 • Kunna analysera behovet av moment och effekt för ett fordon för att kunna designa en drivlina
 • Kunna beskriva och förklara fenomenen i en förbränningsmotor som påverkar motorns moment och verkningsgrad, samt förbränningen och emissionerna
 • Kunna beskriva de krafter som samverkar mellan däck och väg, kunna ta fram en första ordningens fysikalisk modell för longitudinell, lateral samt vertikal dynamik för ett vägfordon. Med hjälp av dessa modeller, kunna förklara påverkan av fordonsdesignparametrar på fordonsrörelsens karaktäristik/funktion.
 • Kunna förklara hur säkerheten påverkas av fordonets struktur, krockkonfiguration, inkompabilitet och passagerarskydd och kunna utföra modellering och analys av dessa säkerhets funktioner.
 • Kunna förklara biomekaniska egenskaper hos mänskliga kroppen, skademekanismer och hur dessa modelleras.
 • Kunna analysera och jämföra olika säkerhetssystem (inklusive sensorer, algoritmer, gränssnitt samt ställdon) med hjälp av simuleringar och uppmätta data

Färdigheter

 • att, ur ett holistiskt systemperspektiv, identifiera, formulera och syntetisera komplexa fordonsfrågor.
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap till modell, simulera och utvärdera tekniska problem med hjälp av mest lämpliga verktyg och metoder till hands med tanke på deras styrkor och svagheter och bedöma tillförlitlighet
 • att kunna bidra till ny kunskap inom det valda området fordonsteknik på grundval av förvärvade kunskaper och verktyg
 • att kommunicera med ingenjörer i fordonsindustrin inom fordonsrelaterade områden
 • Syntetisera och analysera fordonstekniska system och produkter i termer av direkt användning och i ett livscykelanalys-perspektiv och med hänsyn till miljömässiga och ekonomiska aspekter

Bedömningar och attityder

 • visa insikt och förmåga att arbeta i team och samarbeta i grupper med olika sammansättning och med en mångkulturell bakgrund
 • kunna ge skriftliga och muntliga presentationer av sina slutsatser och kunskaper till specialister och icke - specialister publik
 • att visa, som ingenjör, som förhållningssätt att arbeta för ett hållbart samhälle
 • att visa förmågan att göra fordonstekniska bedömningar med hänsyn till relevanta ämnesmässiga, sociala, etiska eller affärsmässiga aspekter
 • att visa medvetenhet om etiska aspekter av forskning och utvecklingsarbete inom fordonsteknik
 • att visa insikt om möjligheter och begränsningar inom fordonsteknisk FoU, dess roll i samhället och individens ansvar för hur detta tillämpas
 • att visa förmågan att identifiera det personliga behovet för ny kunskap och att ta ansvar för ett livslångt lärande

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet (30 hp) ska behandla ett tydligt definierat ämne inom en begränsad del av vad som tidigare
studerats i kurser inom masterprogrammet. Det kan genomföras på Chalmers, inom
industrin, på forskningsinstitut eller vid annat universitet. Examinator skall alltid att vara en lärare på Chalmers.

För att påbörja examensarbetet skall studenten ha klarat 45 hp av kurser från programmet.
Studerande på det femåriga civilingenjörsprogrammen måste ha klarat minst 225 hp innan arbetet får påbörjas.

Det finns möjlighet att göra ett utvidgat examensarbete ( 60 hp ) med en tydlig forskningsinriktning. Ett
mål med en 60 hp examensarbete är att producera forskningsresultat som är tillräckligt bra för att presenteras vid internationella konferenser eller i
tidskrifter. För ytterligare information hänvisas till kursplanen eller kontakta masterprogramansvarig.

Mer information om regler för examensarbete finns på Chalmers hemsida.

 

Gällande kurser för läsår 2018/2019:

Se programplan

 

Rekommendationer:

Inom den alternativobligatoriska delen erbjuds följande kurser:

Powertrain: "Electric and Hybrid Vehicles (TME095), Internal combustion engines - advanced (MTF225), Combustion Modeling (TME280), Powertrain Mechanics (TME170)
Vehicle dynamics: Road Vehicle Aerodynamics (MTF235), Vehicle Dynamics - advanced (TME102)
Safety: Impact Biomechanics (TME196), Advanced ctive safety (TME192)
Projektkurser: Chalmers Formula student (TME047), Automotive Engineering Project (TME180)


Inom den helt valbara delen är följande kurser rekommenderade:

Relaterat till drivlinan:
CFD for engineers (KKR072), Design and analysis of experiments (KBT120) ,Electric Drives-1 (ENM055)
Relaterat till fordonsdynamik:
Modeling and Simulation (ESS101), Rigid Body Dynamics (MMA092), Linear control system design (SSY285)
Relaterat till aktiv säkerehet:
Autonomous Robots (TME290), Autonomous and Cooperation Vehicular Systems (DAT295), Nonlinear Control (ESS076), Applied Signal Processing (SSY130), Applied Mechatronics design (SSY261)
Relaterat till passiv säkerhet:
Finite element simulation in design (TME125), Finite Elements - Structures (TME245), Mechanics of Solids (TME235), Rigid Body Dynamics (MMA092)

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Maskinteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Maskinteknik

 
Övrig information:
 

Under det första halvåret i årskurs 1 är fyra kurser (30 hp) obligatoriska. För det andra halvåret i årskurs 1 och första halvåret i årskurs 2 skall studenterna välja fyra kurser (a 7,5 hp), eller två kurser (a 7,5 hp) och en projektkurs (15 hp) från en grupp av valbara Fordonsteknikkurser.

Det fordonstekniska mastersprogrammet leder till ett brett spektrum av karriärmöjligheter inom konstruktion, utveckling och forskning i fordonsindustrin och syftar till anställning hos fordonstillverkningsföretag, konsultföretag och underleverantörer. Dessutom kan andra karriärmöjligheter finnas som akademiska forskare, tekniska rådgivare, projektledare och lärare på olika nivåer.
 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.