Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
COMPUTER SCIENCE - ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC, MSC PROGR
Utbildningsplanen är fastställd 2014-02-23 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Datavetenskap, Datateknik, Matematik, Teknisk fysik, Mjukvaruteknik, Elektroteknik eller närliggande ämnesområden.

 

Förkunskaper:

Matematik (Linjär algebra, Diskret matematik och Matematisk analys), Algoritm och/eller Datastrukturer (minst 7,5 hp) och Programmering i ett generellt programmeringsspråk t ex C/C++/Java/Haskell eller liknande (minst 7,5 hp).
Rekommenderade kurser: Matematisk statistik och Sannolikhetslära

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Programmet ger en grundlig introduktion till områdena algoritmer, logik, programspråk och datorsäkerhet jämte tillämpningar av dessa fält inom modellering, programmering och systemkonstruktion.
Programmet ger stor valfrihet. Studenten kan välja mellan att inhämta fördjupade kunskaper inom ett eller flera av programmets kärnämnen, som förberedelse för forskarstudier eller att  bredda sina kunskaper inom datavetenskapliga tillämpningar och därmed förbereda sig för industriella positioner. Studenten kan också välja bland kurser primärt givna för andra mastersprogram som exempelvis  matematik, lingvistik och programvaruteknik.

 

Lärandemål:

Efter slutförda studier ska studenten kunna
  • tillämpa gedigna kunskaper i de matematiska och logiska grunderna för databehandling, på  beräkningsproblem hämtade exempelvis från industrin och den offentliga sektorn, och därvid ta hänsyn till aspekter som spårbarhet, komplexitet, korrekthet och säkerhet ,
  • genom att välja rätt bstraktionsnivå kunna skapa modeller, utifrån verkliga scenarion, som är både meningsfulla och kan bli föremål för analys,
  • utveckla korrekta och effektiva program uppfyllande givna krav inom givna ramar ,
  • analysera och testa system, samt utvärdera, förutsäga, bevisa och verifiera deras väsentliga egenskaper ,
  • identifiera och hantera komplexa beräkningsproblem ,
  • kommunicera sina idéer och resultat till både specialister och icke-specialister, ge strukturerade och vetenskapliga presentationer i muntlig och skriftlig form,
  • hitta vetenskaplig information och integrera kunskap, identifiera egna behov för att samla in ytterligare kunskap och utföra nödvändiga självstudier,
  • arbeta i projektgrupper och kunna ta en ledande roll, även i internationella miljöer,
  • kritiskt bedöma system, resultat och användning av informationsteknik, också ur ett socialt perspektiv, och att visa medvetenhet om att beräkningsresultat ytterst alltid är beroende av modellantagande.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

I programmet ingår ett examensarbete (masteruppsats) motsvarande 30 eller 60 högskolepoäng. Reglerna för att starta och utföra examensarbetet beskrivs i motsvarande kursplaner under det andra året av utbildningen.
Det finns möjlighet att göra ett utvidgat examensarbete (60 högskolepoäng) med en tydlig forskningsinriktning. Det finns ett begränsat antal sådana arbeten och de söks i kunkurrens. Kraven är här högre än för en vanlig uppsats. Ett mål med en 60 poängsuppsats är exempelvis att producera forskningsresultat som är tillräckligt goda för att kunna presenteras vid internationella konferenser eller publiceras i lämpliga tidskrifter. För ytterligare information hänvisas till kursplanen eller kontakt direkt med ansvarig för masterprogrammet.

 

Gällande kurser för läsår 2018/2019:

Se programplan

 

Rekommendationer:


 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Datateknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Datateknik

 

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.