Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TIEPL - EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2018/2019
INDUSTRIAL MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Utbildningsplanen är fastställd 2011-02-23 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Områdesbehörighet A9, Behörighetskurser: Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik D

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Högskoleingenjörsutbildningen i Ekonomi och produktionsteknik syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna effektivt leda och delta i utvecklingen och utformningen av industriella  processer och system i syfte att höja kvalitén och förkorta ledtiden i produktionsprocesser där hänsyn till en hållbar samhällsutveckling är viktig.


Vidare förbereder utbildningen för arbete inom andra delar av samhället där analys och hantering av komplexa problemställningar är av betydelse.


Studenten skall ges goda möjligheter för utveckling av personliga egenskaper och attityder som bidrar till professionell integritet och ett framgångsrikt yrkesliv.


Utbildningen avser leda till yrkesutbildning som med sin kombination av teknik- och ekonomikunskaper och dess tillämpade karaktär är efterfrågad i näringslivet.

 

Lärandemål:

Högskoleingenjören i ekonomi och produktionsteknik skall:  • Ha goda kunskaper inom området verksamhetsstyrning och ekonomi samt kunna analysera, utforma och välja produktionssystem med hänsyn till kvalitet, effektivitet, arbetsmotivation, säkerhet och arbetsmiljö.

  • Kunna tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom det valda teknikområdet så att tekniskt relevanta problem kan lösas.

  • Ha goda kunskaper i projektplanering samt kunna arbeta och leda projektgrupp av mångdisciplinär karaktär som innebär att formulera och lösa öppna problem.

  • Kunna söka, kritiskt värdera och använda relevant information, kommunicera både muntligt och skriftligt samt agera i internationella sammanhang.

  • Ha kunskaper inom området hållbar samhällsutveckling samt insikter om vikten av etiska avväganden.

 

Omfattning: 180.0 hp

 

Självständigt arbete:

Under sista terminen i årskurs 3 utförs ett examensarbete som omfattar 15 hp. Arbetet utförs i grupper om två studenter. Examensarbetet bör genomföras på ett externt företag. Arbetet får påbörjas av studerande, som har godkända kurser omfattande minst 120 hp. Även specifika kurskrav kan förekomma.

 

Gällande kurser för läsår 2018/2019:

Se programplan

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Högskoleingenjörsexamen med inriktning Ekonomi och produktionsteknik:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Kurser i matematik om minst 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Examensbenämningen är Högskoleingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktning Ekonomi och produktionsteknik.

 
Övrig information:
 

Utbildningen består av 180 hp, dvs tre års sammanhållna teoretiska studier. I årskurs tre ges en möjlighet att med valbara kurser skapa en egen profil genom att fördjupa sig efter intresse.


Programmets målsättning är att studenterna under utbildningstiden ska möta varierande undervisningsformer såsom föreläsningar, övningar i stora och små grupper, räknestugor, projektarbeten samt problembaserad undervisning i mindre grupper. Programmet ska ha ett inslag av utbildningsmoment som utvecklar generella färdigheter och studentens förhållningssätt i relevanta genus- och mångfaldsfrågor.


Den schemalagda tiden omfattar i genomsnitt ca 20 veckotimmar under läsperioderna. Det kan förekomma inslag med obligatorisk närvaro.


För de flesta kurser används betygsskalan 3, 4, 5 samt underkänd, där betyget 3 är lägsta godkända betyg. I några fall används endast betygen godkänd/underkänd.


Kurslitteratur på både svenska och engelska ingår i utbildningen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.