Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TIDAL - DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2018/2019
COMPUTER ENGINEERING
Utbildningsplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Områdesbehörighet A9, Behörighetskurser: Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik D

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Utbildningen syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att såväl delta som leda den utveckling av de tekniker och applikationer som behövs för att digitalisera samhället. Utbildningen ska vara tillämpningsnära, och ha en sådan struktur och ett sådant innehåll att dataingenjören är attraktiv på arbetsmarknaden och väl insatt i teknikens roll för en hållbar samhällsutveckling.

Programmets vision är att utbilda ingenjörer som är väl förberedda för att utveckla applikationer, processer och system som, genom att effektivisera flöden och optimera resursutnyttjande, förbättrar livskvaliteten för en globalt växande befolkning. Detta skall uppnås genom dataingenjören utbildas i att bygga datortekniska system på ett sätt som använder minimalt med resurser, för att säkerställa att kommande generationers möjligheter för att fortsätta att utveckla sin livskvalitet inte ska begränsas.

 

Lärandemål:

De färdiga ingenjörerna har, som övergripande mål, en bred kompetens inom det datatekniska området med inriktning mot utveckling av komplexa programsystem inklusive konstruktion av datorsystem som möjliggör digitalisering av samhället. Studenterna ges möjlighet till fördjupning inom ett begränsat ämnesområde under det avslutande året.

D-programmets detaljerade mål (11 stycken) utgör specialiseringar av examensordningens mål för högskoleingenjörsexamen, och kan inordnas under de tre övergripande lärandemålen för digitalisering:

D1) Ta till sig de teknologier som är nödvändiga för digitaliseringen.
D2) Applicera tekniken för att skapa mervärde (innovation, affärsmässighet).
D3) Förstå konsekvenserna av tekniken, genom att kritiskt granska med avseende på etiskt, legalt och sociala aspekter.

De detaljerade målen för D-programmet är:
Mål 1: Baserat på beprövad erfarenhet och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete skall ingenjören efter avlagd examen: (D1)
  • Visa kunskaper om interaktionen mellan mjukvara och hårdvara: analysera, förklara, modellera och redogöra för styrning av datorsystem.
  • Visa kunskaper om datorprogrammering och mjukvaruutvecklingsprocessen.
  • Visa kunskaper i teori för beräkningar och datorinteraktion: algoritmer, komplexitet, logik för enkla eller multipla beräkningsenheter.
  • Visa förmåga att kunna hantera såväl realtidsaspekter som reglertekniska och styrtekniska aspekter i samband med systemkonstruktion.

Mål 2: Visa brett kunnande om mjuk- och hårdvara, inklusive matematiska och naturvetenskapliga områden anslutna till datateknikområdet, samt djup kunskap inom programmeringsteknik samt ytterligare fördjupningen inom valda delar inom området. (D1)

Mål 3: Visa djupa kunskaper inom ingenjörsvetenskap och naturvetenskap samt grundläggande kunskaper inom samhällsvetenskap. Visa förmåga att med helhetssyn kunna identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar på ett kritiskt, självständigt och kreativt sätt, att kunna delta i utveckling och forskning och därmed bidra till nydaning inom ämnesområdet. Med helhetssyn avses här både mjuk-och hårdvaruaspekter av CSE (computer and software engineering) samt dessas ekonomiska, organisatoriska och hållbarhetsaspekter. (D3)

Mål 4: Utifrån specifikationer kunna formulera teoretiska modeller av datorbaserade produkter. Kunna arbeta i projekt med respekt för tidsplaner samt tekniska, etiska och affärsmässiga begränsningar. (D2)

Mål 5: Utgående från en problemställning ta fram och integrera/använda kunskap, kritiskt och systematiskt samt ha förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information. (D2)

Mål 6: Färdigheter för att kunna medverka och/eller leda i utveckling av nya produkter och system med en helhetssyn från behov och idéformulering, konstruktion och tillverkning till drift och avveckling genom att följa en systematisk utvecklings-process. Detta innefattar också förmågan att modellera, utveckla och utforma datorrelaterade produkter, programvaruutvecklingsprocesser och datasystem, som tar hänsyn till användaren, samhället och hållbar utveckling. I synnerhet, tekniska och yrkesmässiga färdigheter relaterade till matematisk, teknik, interpersonell kommunikation, ledarskap och etik. (D3)

Mål 7: Effektivt kunna leda och samarbeta i grupper med heterogen sammansättning, med respekt för deltagarnas olika roller samt att kunna initiera, planera, leda och utvärdera tekniska utvecklingsprojekt.

Mål 8:Kunna kommunicera information, problem och lösningar, och resultat av tekniskt utvecklingsarbete på ett strukturerat sätt och med relevanta tekniska hjälpmedel, i såväl tal som skrift, på svenska och engelska, och anpassat för målgrupper verksamma inom såväl som utanför det datatekniska området.

Mål 9: Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, genom att såväl ha insikt i de affärsmässiga och företagsmässiga villkoren för utveckling och införande av ny teknik som kritiskt kunna utvärdera applikationen/systemet/produkten utgående från ett etiskt och samhälleligt perspektiv.

Skall kunna sätta sig in i nya områden, tekniska så väl som icke-tekniska, dvs. insikter i andra områden inom samhällsvetenskap och humaniora. (D3)

Mål 10: Visa kritisk helhetssyn och självständigt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar med avseende på sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.

Beakta och diskutera etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, såväl vad avser hur arbetet genomförs, som vad som undersöks/utvecklas. (D3)

Mål 11: Visa förmåga att kunna identifiera behov av ytterligare, fördjupande kunskaper och på ett vetenskapligt korrekt sätt relatera dessa till egna kompetensen och utveckla densamma samt kunna bidra till forsknings- och utvecklingsarbete och kunna relatera sitt arbete till relevanta vetenskapliga sammanhang. (D2)

 

Omfattning: 180.0 hp

 

Självständigt arbete:

Under sista terminen i årskurs 3 utförs ett examensarbete som omfattar 15 hp. Arbetet utförs i grupper om två studenter. Examensarbetet bör genomföras på ett externt företag. Arbetet får påbörjas av studerande, som har godkända kurser omfattande minst 120 hp. Även specifika kurskrav kan förekomma.

 

Gällande kurser för läsår 2018/2019:

Se programplan

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Högskoleingenjörsexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Kurser i matematik om minst 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Examensbenämningen är Högskoleingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktning Datateknik.

 
Övrig information:
 

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier. Utbildningen inleds med en introduktionskurs, vars syfte dels är att introducera studenterna till högskolestudier och de nya studiekamraterna. Undervisningen i årskurs 1 omfattar i övrigt grundläggande kurser i digital- och datorteknik, programmeringsteknik, miljöteknik engelska samt 16,5 hp matematik. I årskurs 2 profileras utbildningen hårdare mot karaktärsämnena i datateknik med mer programmeringsteknik och datorteknik. Samtliga kurser i årskurs 1 och årskurs 2 är obligatoriska.

Ingenjörsutbildningen avslutas med en projektkurs följt av ett examensarbete om tillsammans 22,5 hp. Kurserna ska ge de erfarenheter och färdigheter som krävs för att bli anställningsbar som ingenjör inom ämnesområdet. För att få påbörja projektkursen krävs att man uppnått 90 hp.

Uppläggningen av det tredje året ger studenterna möjlighet att förlägga en del av sina studier vid annan högskola i Sverige eller utomlands.

Kurslitteratur på både svenska och engelska ingår i utbildningen.

Möjlighet finns, att med begränsad komplettering, fortsätta med studier på avancerad nivå (masternivå).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.