Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
ENGINEERING PHYSICS
Utbildningsplanen är fastställd 2016-02-15 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Teknisk fysik skall vara såväl en teknisk civilingenjörsutbildning som en akademisk utbildning i fysik och matematik. Utbildningen skall vila på en god vetenskaplig grund, och präglas av öppenhet, delaktighet och kritiskt tänkande. Utbildningen skall ha en bredd och ett djup som gör den hållbar över lång tid. Den skall ge civilingenjörerna kunskaper och en etisk grund så att de i sitt yrkesliv kan arbeta för ett hållbart samhälle.

Programmet Teknisk fysik syftar till att samtliga studenter skall tillägna sig en bred och solid grund inom matematik, teoretisk och experimentell fysik samt tekniktillämpningar, och en förmåga att med dessa verktyg ensam och i grupp formulera, modellera, analysera, lösa och kommunicera problemställningar inom fysik och fysikrelaterad teknik. Inom de avslutande två åren skall studenten fördjupa och/eller specialisera sig inom något område där de ämneskunskaper och förmågor man tidigare erövrat utvecklas.

Programmet skall tillgodose behovet inom näringsliv och universitet av såväl specialister som generalister med mycket god matematisk och naturvetenskaplig kunskap och problemlösningsförmåga samt kapacitet att snabbt tillägna sig och utveckla ny kunskap.

 

Lärandemål:

Samtliga studenter skall tillägna sig en bred och solid grund inom matematik, teoretisk och experimentell fysik samt tekniktillämpningar, och en förmåga att med dessa verktyg ensam och i grupp formulera, modellera, analysera, lösa och kommunicera problemställningar inom fysik och fysikrelaterad teknik. Inom de avslutande två åren skall studenten fördjupa och/eller specialisera sig inom något område där de ämneskunskaper och förmågor man tidigare erövrat utvecklas.
Vid examen skall man vara expert på problemlösning och kunna tillgodogöra sig avancerad litteratur inom något naturvetenskapligt eller tekniskt område. Man skall ha insikt i krav som ställs i en yrkessituation inom näringsliv eller universitet, och i teknikens delaktighet i och samspel med samhälle, kultur och miljö.
Lärandemålen preciseras utförligare av lärandemålen i kurserna i programmet.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Gällande kurser för läsår 2018/2019:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram läsår 2018/2019:


Civilingenjörsexamen
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM
MPPAS - FYSIK OCH ASTRONOMI, MASTERPROGRAM
MPCOM - KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPSOV - LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPAEM - MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPNAT - NANOTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM
MPAPP - TILLÄMPAD FYSIK, MASTERPROGRAM
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM
MPWPS - TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen

Civilingenjörsexamen med inriktning Teknisk fysik:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Teknisk fysik samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Teknisk fysik eller Matematik utfärdas.

 
Övrig information:
 

Uppflyttningsgränser

För att få börja åk 2 krävs 37,5 högskolepoäng. För att få börja åk 3 krävs totalt 82,5 högskolepoäng, varav minst 37,5 högskolepoäng från åk 2. Det krävs 150 högskolepoäng för att få påbörja ett masterprogram.

Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier.

Människa, teknik, samhälle (MTS)

Alla studenter skall i sin civilingenjörsexamen ha fullgjort minst 7.5 hp inom Människa, Teknik, Samhälle (MTS). Ett utbud av kurser ges av Chalmers inom detta område och teknologen väljer själv en lämplig kurs ur detta utbud. Kursen väljs som valfri kurs under utbildningens avancerade nivå. För ytterligare information se Teknisk fysiks programhemsida

Miljö och hållbar utveckling

Utbildningen skall innehålla minst 7.5 hp inom området miljö och hållbar utveckling. Detta krav tillgodoses automatiskt i och med de obligatoriska kurserna.

Kandidatexamen i matematik

För kandidatexamen i matematik krävs två av kurserna Matematisk fysik, Partiella differentialekvationer, Speciell relativitetsteori och Basic Stochastic Processes samt kandidatarbete i matematik.

Kandidatarbete

Arbetet syftar till att ge träning i ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt inkluderande informationssökning samt planering, ledning och rapportering av projekt. Kandidatarbetets huvuddel utgörs av ett projektarbete som avser att integrera, fördjupa och utveckla teknologens kunskaper och färdigheter inom ett avgränsat område av inom det som behandlats inom tidigare genomförda kurser på utbildningen. Teknologen väljer själv ämnesområde genom sitt val bland de projekt som erbjuds av ett presenterat utbud.

Examensarbete

Examensarbetet utförs inom ramen för valt masterprogram och utgör en fördjupning inom ämnesområdet.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.