Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
MECHANICAL ENGINEERING
Utbildningsplanen är fastställd 2018-02-19 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:


Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna leda och delta i utvecklingen och utformningen av industriella produkter, processer och system för en hållbar samhällsutveckling. Vidare förbereder utbildningen för arbete inom andra delar av samhället där analys och hantering av komplexa problemställningar är av betydelse. Studenterna ges goda möjligheter för utveckling av personliga egenskaper och attityder som bidrar till professionell integritet och ett framgångsrikt yrkesliv.

Programmets vision är att utbilda ingenjörer som är väl förberedda för att skapa och utveckla produkter och system som förbättrar säkerheten och livskvaliteten för en globalt växande befolkning. Detta skall uppnås genom ett att använda minimalt med resurser för att säkerställa att möjligheterna för kommande generationer att fortsätta att utveckla sin livskvalitet och säkerhet inte begränsas

 

Lärandemål:

Civilingenjören i maskinteknik skall:
1. Kunna tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom den tillämpade mekaniken och ha inblick i den klassiska fysikens mest grundläggande teorier och metoder. Centralt är att
1.1 kunna numeriskt lösa linjära och olinjära system av algebraiska ekvationer,
1.2 kunna lösa ordinära differentialekvationer av typerna: separabla, inhomogena med konstanta koefficienter och Eulers,
1.3 kunna numeriskt lösa system av linjära och olinjära ordinära differentialekvationer inklusive omskrivning till system av första ordningens differentialekvationer,
1.4 kunna lösa egenvärdesproblem för diskreta och kontinuerliga system,
1.5 kunna använda finita elementmetoden för att lösa partiella differentialekvationer,
1.6 kunna redogöra för grunderna i sannolikhetsläran och statistiken samt planera försök med hänsyn till variationer,
1.7 kunna förklara och tillämpa termodynamikens huvudsatser när det gäller omvandling mellan olika energiformer inom ett system,
1.8 kunna tillämpa Newtons lagar för att bestämma krafter och rörelser i materiella system.
1.9 kunna beskriva fasta materials uppbyggnad och kunna förklara hur den påverkar materialets egenskaper,
1.10 utifrån givna modeller och matematiska formuleringar programmera lösningar, inklusive grafiskt presentation till tekniska problem i Matlab och/eller Python.
2. Förstå och kunna tillämpa de grundläggande maskintekniska ämnena materialteknik, mekanik, hållfasthetslära, strömningsmekanik, maskinelement, mekatronik, och reglerteknik så att tekniskt relevanta problem kan lösas dvs
2.1 kunna bestämma belastningar på hela konstruktioner och delar av konstruktioner,
2.2 kunna dimensionera mot brott, plasticitet, stabilitet, utmattning och vibrationer med tillämpning på vanliga lastbärande element, och förband såsom stänger, axlar, balkar, skivor, kopplingar, skruvförband, krympförband, svetsar, limfogar och lager,
2.3 kunna analysera, simulera, specificera och välja vanliga förband, transmissioner, bromsar och lager i maskinkonstruktioner,
2.4 kunna förklara strömningsfenomen och simulera fluiders rörelser och krafter inom tillämpningar som rör, värmeväxlare och gasturbiner samt kring geometriskt enkla kroppar,
2.5 kunna förklara hur de vanligaste förekommande givare och ställdon fungerar och kunna integrera dessa i maskinkonstruktioner både fysiskt och virtuellt,
2.6 kunna analysera, observera, simulera och styra linjära dynamiska system,
2.7 kunna modellera, simulera och dimensionera reglersystem i maskinkonstruktioner både fysiskt och virtuellt.
3 . Kunna leda och medverka i utveckling av nya produkter och system med en helhetssyn från behov och idéformulering, konstruktion och tillverkning till drift och avveckling genom att följa en situationsanpassad systematisk utvecklingsprocess. Här ingår det att
3.1 kunna tillämpa de grundläggande maskintekniska ämnena för produktutveckling, produktions- och bearbetningsteknik,
3.2 kunna generera förslag till nya produkter och produktionssystem,
3.3 kunna skapa CAD-modeller (solidmodeller och sammanställningar) samt generera underlag och ritningar för tillverkning,
3.4 kunna beskriva och exemplifiera metoder och verktyg för datorstödd produktframtagning,
3.5 kunna redogöra för och använda de mest vanliga ekonomiska begreppen och modellerna för att analysera ekonomin i ett företag och för att uppskatta ekonomiska konsekvenser av olika beslut,
3.6 kunna göra materialval med insikt om valets roll för tillverkningsprocess samt produktens beteende och miljöbelastning under livslängden,
3.7 kunna jämföra och värdera olika produktförslag med avseende på funktion, miljöbelastning, produktion och ekonomi,
3.8 kunna analysera, utforma och välja produktionssystem och bearbetningsprocess med hänsyn till effektivitet, arbetsmotivation, säkerhet och arbetsmiljö,
3.9 kunna beskriva olika immaterialrätter och
3.10 kunna beskriva kritiska tidpunkter och åtgärder för att säkerställa
relevanta immaterialrättsliga skydd.
4 Självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar inom maskinteknikområdet  Vidare skall studenten kunna planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt kunna utvärdera detta arbete. Här ingår det att.
4.1 Kunna formulera teoretiska modeller och ställa upp ekvationer som beskriver modellerna. Lösa ekvationerna för att simulera verkligheten samt bedöma rimligheten i val av modell och noggrannheten i lösningen.
4.2  Kunna analysera, lösa och simulera avancerade maskintekniska problem  med industriella  datorbaserade verktyg varvid det mest lämpliga verktyget skall kunna väljas.
4.3 Kunna planera och utföra experiment i tillämpad mekanik, materialteknik, reglerteknik, samt energi- och miljöteknik . Kunna värdera resultaten och dra slutsatser samt jämföra med observationer och simuleringar.
4.4 Kunna tillgodogöra sig teknisk vetenskaplig litteratur och följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom maskinteknikområdet.
5. Kunna kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska i dialog med olika grupper och klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger bakom samt presentera resultat med grafer, bilder och simuleringar.
6. Kunna arbeta i och leda projektgrupp av mångdisciplinär karaktär som innebär att formulera och lösa öppna problem.
7. Kunna använda industriella projektledningsmetoder för att självständigt och i grupp genomföra industriella produktutvecklingsprojekt.
8. Kunna beskriva de vanligaste yrkesrollerna för maskinteknikingenjören med förståelse för de mångfacetterade roller som civilingenjörer i maskinteknik innehar.
9. Översiktligt kunna förklara de krav på kunskaper, färdigheter och förhållningssätt av generell karaktär (t ex lagarbete, kommunikation, arbetsmarknadsregler och inflytande, organisations- och ledningsstrukturer) som ställs på den nyutexaminerade civilingenjören i yrkesverksamhet.
10. Kunna samverka med yrkesverksamma civilingenjörer och andra professionella aktörer inom den maskintekniska industrin för att genomföra industriella utvecklingsprojekt.
11. Inom maskintekniken kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt kunna  beakta etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Här ingår det att
11.1 ta ansvar för resultat (produkter, simuleringar, beräkningar mm) , dokumentera väl och baserar resultat på fysikaliska och matematiska lagar och/eller vägledande principer och/eller beprövad erfarenhet.
11.2 Kunna identifiera och hantera etiska problem och dilemman i maskintekniska sammanhang.
11.3 Kunna beskriva och uppskatta ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga konsekvenser av vid utveckling eller omkonstruktion av en produkt.
11.4 Kunna redogöra vilka energiresurser (förnybara och icke-förnybara) som finns och beskriva hur dessa kan omvandlas till andra energiformer samt förstå deras begränsningar och miljöpåverkan.
11.5 Kunna redogöra för och uppskatta människans påverkan på jordens klimat- och ekosystem,
11.6 Kunna beskriva vad kunskap är och olika syn på kunskap och
11.7 Kunna tillämpa vetenskaplig metodik och reflektera över sin egen kunskapsproduktion i ett ingenjörs-, utvecklings eller forskningsprojekt.

   

  Omfattning: 300.0 hp

   

  Självständigt arbete:

  Ett examensarbete med omfattning 30 eller 60 högskolepoäng görs som avslutning på masterprogrammet och civilingenjörsprogrammet. Examensarbetet utförs inom det valda masterprogrammet. Examensarbetet skall presenteras vid ett öppet seminarium och det ingår att opponera på ett annat arbete. För mer information,  se programhemsidan (länken hittas längst ner på sidan).

   

  Gällande kurser för läsår 2018/2019:

  Se programplan

   

  Ackrediterade masterprogram läsår 2018/2019:


  Civilingenjörsexamen
  MPAUT - FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM
  MPSES - HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM
  MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
  MPQOM - KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM
  MPSOV - LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM
  MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
  MPNAV - MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM
  MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
  MPAEM - MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM
  MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM
  MPPEN - PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM
  MPPDE - PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM
  MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM
  MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM
  MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM

   
   
  Examen:
   Examenskrav:
    Teknologie kandidatexamen:
  Avklarade kurser om totalt 180 hp
  Examensarbete 15 hp
  Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
  Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
  Fullgjort kurskrav enligt programplan

  Se även den lokala examensordningen

  Civilingenjörsexamen med inriktning Maskinteknik:
  Avklarade kurser om totalt 300 hp
  Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
  Examensarbete 30 hp
  Kurser i matematik om minst 30 hp
  Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
  Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
  Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
  Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
  Fullgjort kurskrav enligt programplan
  Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

  Examensspecifika krav (kursspecifika examenskrav, där kursen/kurserna inte nödvändigtvis finns i en programplan utan kan behöva väljas till)
  ERE033: Reglerteknik

  TME041: Integrerad konstruktion & tillverkning eller PPU175: Integrerad konstruktion och tillverkning

  TME031: Mekanik - dynamik

  MTF052: Strömningsmekanik

  Se även den lokala examensordningen
   

  Examensbenämning:

  Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Maskinteknik samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Maskinteknik utfärdas.

   
  Övrig information:
   

  Årskurs 3 avslutas med Kandidatarbete som är en projektkurs som utförs i grupp med individuellt urskiljbara delar. I kandidatarbetet ingår stödjande kursinslag i kommunikation, gruppdynamik, immaterialrätt och forskningsmetodik. Maskinteknikstudenter kan göra kandidatarbete vid institutionerna Elektroteknik, Industri- och  materialvetenskap, Mekanik och maritima vetenskaper, Matematiska vetenskaper, Rymd-, geo- och miljövetenskap samt Teknikens ekonomi och organisation.  Andra områden/institutioner kan godkännas efter prövning.  För att få påbörja kandidatarbete skall studenten vara studerande i termin fem och ha klarat av 97,5 högskolepoäng efter läsperiod 1 i årskurs 3.
  För mer information kontakta

  • Programansvarig: Mikael Enelund, e-post mikael.enelund@chalmers.se, tel 031-7725115
  • Utbildningssekreterare: Johan Bankel, e-post johan.bankel@chalmers.se, tel 031-7721174
  • Studievägledare: Joel Eriksson, e-post joel.eriksson@chalmers.se, tel 031-7726845


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.