Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
SOFTWARE ENGINEERING
Utbildningsplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Civilingenjörsutbildningen omfattar fem år och är uppdelad i två delar. Studenten läser först tre år på ett kandidatprogram och kan avlägga en teknologie kandidatexamen. Därefter läser studenten de efterföljande två åren på ett ackrediterat masterprogram där undervisningen ges på engelska och där en masterexamen erhålls. Studenten är därefter behörig att erhålla en civilingenjörsexamen under förutsättning att de särskilda krav som Chalmers och programmet ställer uppfylls. Programplaner för kandidatdelen, årskurs 1 - 3, finns här. Utbildnings- och programplaner för masterprogrammen finns under respektive masterprogram. Smärre ändringar kan ske under löpande år och finns då dokumenterade på programhemsidan.

 

Lärandemål:

Civilingenjören i informationsteknik från Chalmers ska ha de kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna driva utveckling av programvarusystem inom många vitt skilda, både tekniska och icke-tekniska, applikationsområden. Detta ska kunna ske under affärsmässiga villkor och i samklang med samhälle och miljö.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

I programmet ingår ett kandidatarbete (examensarbete) omfattande 15 högskolepoäng. I kandidatarbetet ska studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt. Information om masterexamensarbetet finns i utbildningsplanen för respektive masterprogram.

 

Gällande kurser för läsår 2018/2019:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram läsår 2018/2019:


Civilingenjörsexamen
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM
MPCSN - DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPBDP - ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
MPMEI - INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM
MPIDE - INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPSOF - SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM

 

Rekommendationer:


 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen

Civilingenjörsexamen med inriktning Informationsteknik:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Examensspecifika krav (kursspecifika examenskrav, där kursen/kurserna inte nödvändigtvis finns i en programplan utan kan behöva väljas till)
EEM076: Elektriska kretsar och fält eller FFR135: Artificiella neurala nätverk eller FFY621: Fysik för ingenjörer eller KBB032: Biokemi och molekylärbiologi eller KTK111: Kemi för ingenjörer eller SSY180: Medicin för tekniker eller TDA507: Beräkningsmetoder inom bioinformatik eller VTA136: Audioteknik och akustik

DAT060: Logik för datavetenskap eller DAT326: Matematikens domänspecifika språk eller FFR105: Stokastiska optimeringsmetoder eller MVE155: Statistisk slutledning eller MVE190: Linjära statistiska modeller eller MVE255: Flervariabelanalys och partiella differentialekvationer eller TDA206: Diskret optimering eller TDA352: Kryptografi eller TIN093: Algoritmer eller TMA044: Flervariabelanalys eller TMA265: Numerisk linjär algebra eller TMA372: Partiella differentialekvationer, grundkurs eller TMA521: Storskalig optimering eller TMV027: Ändliga automater och formella språk eller MVE270: Flervariabelanalys

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Informationsteknik samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Informationsteknik utfärdas.

 
Övrig information:
 

Uppflyttningsgränser
Det krävs minst 37,5 högskolepoäng för att få börja årskurs 2. Det krävs minst 82,5 högskolepoäng för att få starta årskurs 3.  Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier. Detta gäller även studenter som inte uppfyller det grundläggande behörighetskravet till masterprogrammen under vårterminen i årskurs 3.

Dispenser
Dispensansökan från ovan nämnda krav ställs till programansvarig. Kontakta programmets utbildningssekreterare för mer information.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.