Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan »

Utbildningsplan för
ZBASS - TEKNISKT BASÅR Läsår: 2017/2018
Utbildningsplanen är fastställd 2015-02-18 av utbildningsområdesansvarig
 
blank
Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Matematik 2a eller 2b eller 2c
ELLER
Slutbetyg; Matematik B

 

Syfte

Tekniskt basår erbjuder en samlad lösning för att komplettera en icke teknisk eller naturvetenskaplig gymnasieutbildning så att studenten får behörighet för en fortsättning på teknisk högskoleutbildning. För den studerande blir kravet för särskild behörighet (standardbehörighet E.2.1) till högskoleingenjörsutbildning och civilingenjörsutbildning uppfyllt. Den studerande är också förberedd för högskolestudier inom teknikområdet genom att ha bedrivit sina studier i en miljö och på ett sätt som underlättar de fortsatta studierna på högskolan. Den student, som har avslutat basåret inom ett läsår, kan fortsätta vid Chalmers på ett högskoleingenjörsprogram eller ett civilingenjörsprogram genom att utnyttja den erhållna garantiplatsen. För att erhålla denna behöver studenten, under det läsår man blivit antagen, bli godkänd på samtliga obligatoriska kurser och på en av de två valbara projektkurserna i kemi/fysik. Observera att den student som vill komma ifråga för garantiplats till programmet Arkitektur och teknik måste även ha godkänt betyg i samhällskunskap A från något gymnasieprogram. Den studerande skall motiveras att fortsätta sina studier inom teknik företrädesvis vid Chalmers.


Lärandemål

Efter genomgånget program skall studenten kunna

  • Tydligt redovisa sina problemlösningar på ett fullständigt och strukturellt sätt.
  • Planera, genomföra och redovisa experimentellt arbete samt tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter på laboratoriet.
  • Redogöra för grundläggande fysikaliska begrepp och principer.
  • Föra kvalitativa resonemang kring fysikaliska problem.
  • Tillämpa enkla matematiska modeller av fysikaliska fenomen som uppträder i naturen och vardagslivet.
  • Bedöma fysikaliska och matematiska rimligheten i numeriska svar.
  • Redogöra för materiens byggnad och för kemiska reaktioner.
  • Formulera och bevisa matematiska satser.
  • Lösa matematiska problem inom områdena differential- och integralkalkyl.


Innehåll

Matematik, fysik och kemi minst enligt målen för de nationella kurserna i gymnasieskolan för matematik 4, fysik 2 och kemi 1. Kurserna kan inte ingå i någon akademisk examen.

Undervisningsformer

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar, övningar och laborationer.

Litteratur

Kurslitteraturen är i de allra flesta fall på svenska. För detaljer se respektive kursplan.

Examination

Examination sker oftast genom skriftlig tentamen. Betyg sätts enligt betygsskala TH (U,3,4,5).

Organisation

Programmet omfattar 60 högskolepoäng (hp). De ämnen som läses är matematik (30 hp), fysik (18 hp) och kemi (7,5 hp). Dessutom finns en valbar projektkurs i kemi eller fysik på 4.5 hp. Ämnena är indelade i kurser vars förläggning i tid framgår av nedanstående tabell.

HT VT
LP1 LP2 LP3 LP4
Fysik del A,
(7,5 hp)
Kemi,
(7,5 hp)
Fysik del B
(6 hp)
Fysik Valbar
(4,5 hp)
Fysik del C,
(4,5 hp)
Kemi Valbar
(4,5 hp)
Matematik del A,
(7,5 hp)
Matematik del B,
(7,5 hp)
Matematik del C,
(4,5 hp)
Matematik del D,
(10,5 hp)

Publicerad: on 24 jan 2018.