Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2017/2018
Utbildningsplanen är fastställd 2017-02-07 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Automation och mekatronik, Elektroteknik, Maskinteknik, Datavetenskap, Datateknik, Kemiteknik, Teknisk matematik eller Teknisk fysik.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp innehållande Linjär algebra, Flervariabelanalys, Transformer och Matematisk statistik), Reglerteknik, Fysik (inklusive Ellära och Mekanik) och Grundläggande programmering.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Tekniska system, oavsett om de är små konsument- eller medicintekniska produkter eller stora produktionsprocesser, använder i allt högre grad elektronik och datorer för att ge den slutliga produkten eller systemet önskade egenskaper. Drivande faktorer är exempelvis funktions- och kvalitetskrav, energiförbrukning, miljökrav eller kostnadsreducering. Ett slående exempel på denna utveckling återfinns inom fordonsområdet där moderna personbilar integrerar datorer, givare, ställdon och kommunikationsenheter med bilens mekaniska delsystem.


Masterprogrammet Systems, Control & Mechatronics möter behoven från denna IT-revolutionen som finns i många branscher. En student ska kunna bidra till utveckling, vilket leder till att integrera funktioner för observation, övervakning och styrning med produkter och system. De starka industriella behoven, alltifrån små inbyggda system till stora styrsystem för exempelvis produktion eller distribution av elkraft är den främsta drivkraften för programmet.


Syftet med programmet är att förbereda studenterna för en yrkeskarriär genom att tillhandahålla en bred bas inom systemteknik, lämpad för konstruktion av komplexa, inbyggda (datorstyrda) produkter och system och erbjuder fördjupningar inom reglerteknik, automation, mekatronik och/eller tillämpningsområden.

 

Lärandemål:

Masterprogrammet i Systems, Control and Mechatronics (På svenska: Systemteknik, reglerteknik och mekatronik) ska ge den studerande ökad kompetens för analys och syntes av komplexa inbyggda (datorstyrda) produkter och system. De huvudsakliga läromålen är följande.


Kunskap och förståelse


Utifrån ett systemorienterat perspektiv ska studenten kunna • Diskutera möjligheter och begränsningar med automation och styrning, att kunna reflektera över dess inverkan på människor och på samhället i stort, samt visa medvetenhet om ansvaret som en ingenjör har i detta sammanhang;Förstå och redovisa hur styrning och automation kan bidra till hållbara och miljövänliga systemlösningar, samt att reflektera över betydelsen av mänsklig interaktion med dessa system;

 • Förstå och förklara hur mätning och styrning kan användas för att förbättra egenskaperna hos ett tekniskt system, och analysera , i specifika fall, vad det är som begränsar prestanda hos systemet;

 • Integrera kunskap och information av olika karaktär och detaljeringsnivå, samt att hantera komplexitet på systemnivå genom abstraktion, modularisering , hierarki. Samt att kunna applicera andra tekniker från systemteknikområdet.


Färdighet och förmåga

Programmet kommer att ge den studerande goda möjligheter att utveckla färdigheterna inom systemteknikområdet så att studenten ska kunna • Använda metoder och verktyg för att utveckla matematiska modeller av diskreta och kontinuerliga dynamiska system, samt att kunna kritiskt granska sådana modeller;

 • Använda och välja modellbaserade metoder för analys och konstruktion av (kontinuerliga och /eller diskreta) styrsystem, samt att kunna använda IT-verktyg för detta ändamål;

 • Beskriva arkitekturen av ett datorstyrt system, från givare till ställdon, samt att kunna specificera, designa och implementera ett sådant system i liten skala;

 • Förstå och förklara aspekter av testning, verifiering och felhantering som delar av driftsättning och drift av styrsystem och att kunna använda datorverktyg för dessa ändamål.


Programmet erbjuder flera kurspaket där studenterna ska kunna tillämpa ett systemperspektiv där de med hjälp av matematiska modeller och metoder för analys/syntes på det området för aktuellt kurspaket.


Värderingsförmåga och förhållningssätt 


 • Beskriva hur mätning , styrning och påverkan tillämpas i utvalda applikationer;

 • Visa förmåga att kommunicera slutsatser och de fakta och övervägande som är motiv till dessa. Detta ska kunna kommuniceras både till specialister och icke-specialister på ett klart och tydligt sätt både i nationella och internationella sammanhang;

 • Förstå vad som förväntas i yrkesrollen när det gäller attityd, etik , integritet och ansvar;

 • Tillämpa en systematisk arbetsmodell som går från specifikation till implementation och ha fått erfarenhet av att lösa dessa problem i grupp;

 • Diskutera innovationssystemet och immateriella rättigheter . 

 • Söka och hämta information, samt att kunna genomföra oberoende studier i syfte att främja de personliga kunskaperna inom området. 

 • Visa förmåga att inom systemteknikområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete.

 • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Ett självständigt examensarbeten inom huvudområdet ingår. En projektplan ska presenteras och godkännas av masterprogramansvarig.

 

Gällande kurser för läsår 2017/2018:

Se programplan

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Automation och mekatronik eller Elektroteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Automation och mekatronik, Elektroteknik

 
Övrig information:
 

En grundläggande idé bakom utformningen av programmet är att från systemperspektivet och generella systemteknikfärdigheter, som nämns i programmet mål , tillhandahålla av en uppsättning av generella metoder och verktyg som är applicerbara på många applikationsområden och industriella branscher. Dessa generella delar bygger upp programmet obligatoriska del och kan även studeras vidare inom det valbara kurserna. Den helt obligatoriska delen av programmet består av fem kurser ( 37,5 hp) under de första tre terminerna . Avsikten är att alla elever ska få kunskap om datorbaserade styrsystem och de viktigaste faserna för utveckling av dessa. Fokus ligger på de funktioner som bygger upp dessa system och därmed ämnesområdena reglerteknik och automation med viktiga kopplingar till datorteknik eftersom datorer används för att realisera dessa funktioner.


De obligatoriska kurserna behandlar följande områden: • Modellering av dynamiska system behandlas i kursen Modellering och simulering (In English: Modeling and Simulation). Modellering och simulering har blivit ett spritt verktyg för all systemteknik. Kursen ger de grundläggande verktygen för systematisk modellering från fysikalisk och/eller experimentella modeller. De datorverktyg som införs används i många av programmets kurser.

 • Händelsediskreta system kräver sin egen modelleringsformalism och metoder för analys, dessa behandlas i kursen Händelsediskreta system (In English: Discrete Event Systems). Kursen kompletterar de fysikaliskt drivna modelleringsansatserna från tidigare kurser till formalism för att beskriva logiska och sekvens beteendet hos tekniska system. Kursen behandlar även metodik för att analysera dessa system. Exempel på tillämpningar finns inom inbyggda system och produktionssystem.

 • De grundläggande idéerna bakom återkopplade reglersystem som baseras på integrationen av observation (givare), beslut (styralgoritm) och verkställning (ställdon) analyseras i kursen Design av linjära reglersystem (In English: Linear Control System Design). Kursen bygger vidare från på koncepten från de första modelleringskurserna och lägger introducerar ny metodik för analys av signaler från givare, estimering, optimal design av linjära regulatorer samt för realisering av styralgoritmer på dator, där detta senare moment behandlas vidare i kursen Inbygga styrsystem.

 • Kursen Inbyggda styrsystem, behandlar implementering, testing och verifiering av reglersystem. Studenten ska lära sig de principer och metoder som används vid styr - och automationssystem, och vilka konsekvenserna är för systemet som helhet.

 • I den sista kursen i helobligatoriska blocket Projektkurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik (In English: Project course in Systems, Control and Mechatronics) används en strukturerad projektmetodik för att lösa ett större design och implementationsproblem i grupp där färdigheterna från tidigare kurser är nödvändiga för att framgångsrikt lösa projektet. Studenterna ska bedöma behovet av vetenskaplig information, kunna söka information och kritiskt värdera dess relevans. Studenterna ska presentera sitt arbete i en rapport som korrekt refererar andra arbeten och patent. Studenterna presenterar sina projekt för utomstående samt sina kollegor.


Redan den obligatoriska delen av programmet bidrar till lärandemålen. En viss förtrogenhet med metoder och verktyg uppnås och problemlösningsförmåga utvecklas. Tonvikten läggs vid problemlösning och inlämningsuppgifter, både individuellt och i mindre grupper, för att erhålla erhålla förståelse och erfarenhet. Det bör understrykas att problemlösning är ett viktigt tema genom hela programmet , eftersom varje student ska få en individuell upplevelse av att gå från den specifika tillämpningen till de allmänna matematiska formuleringarna och vice versa. De generella kompetenser som formuleras som det fjärde lärandemålet är integrerade i kursern för att på introduceras och lärs ut när det behövs. På detta sett förbättras studenterna motivation. De helobligatoriska kurserna är inte tillräckliga för att ge den nödvändiga bredd och djupet som krävs för en magisterexamen i området. Därför erbjuds ett antal kurser som obligatorisk valbara inom programmet. Den obligatoriskt valbara delen av programmet består av tre kurser (22,5 hp) , där studenten ska välja minst tre av tio olika kurser . • Modellprediktiv reglering (In English: Model predictive control)

 • Modellering och styrning av mekatroniska system (In English: Modelling and control of mechatronic systems)

 • Optimering (Detta kan vara en av Linear and integer optimisation with applications, Discrete optimization eller Nonlinear optimisation)

 • Applied Signal Processing

 • Händelsediskret styrning och optimering (In English: Discrete Event Control and Optimization)

 • Olinjär och adaptiv reglering (In English: Nonlinear and adaptive control)

 • Simulering av produktionssystem (In English: Simulation of production systems)

 • Sensorfusion och olinjär filtrering (In English: Sensor fusion and nonlinear filtering)


Förutom de helt obligatoriska och de obligatoriskt valbara kurserna i programmet erbjuds flera kurspaket som kan användas för att specialisera sig mot en viss tillämpning eller för att ytterligare fördjupning inom metodområdet.Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.