Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPEPO - ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2017/2018
Utbildningsplanen är fastställd 2016-02-11 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Elektroteknik, Automation och mekatronik, Energiteknik eller Teknisk fysik.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp innehållande Linjär algebra, Flervariabelanalys, Numerisk analys och Matematisk statistik), Elkraftteknik (Grundläggande Elkretsteori, Elektriska maskiner, Kraftelektronik och Elektriska kraftsystem) och Reglerteknik.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Det övergripande syftet med programmet är att förse samhället och industrin med välutbildade ingenjörer vilka besitter både grundläggande och avancerade kunskaper och färdigheter inom elkrafttekniken. Målet med mastersprogrammet är att erbjuda en utbildning på en avancerad nivå inom elkraftteknik till studenter med en kandidatexamen inom elektroteknik eller med liknande förkunskaper. Programmet syftar till att studenterna skall bli väl insatta i den senaste och avancerade tekniken som används inom elkraftsområdet, vilket byggs på en god teoretisk grund och en god praktisk och experimentell bas. Programmet täcker områdena högspänningsteknik, elektriska maskiner och drivsystem, kraftelektronik och elkraftsystem. Institutionens profil inom miljö och förnyelsebara energikällor återspeglas i programmet.

 

Lärandemål:

Med avseende på Kunskap och förståelse, ska studenten efter examen kunna:

 1. Identifiera och beskriva prestanda och tekniska egenskaper för system, tekniker och komponenter som används inom elkraftteknik
 2. Visa djup kunskap inom modellering och analys av elektriska kretsar
 3. Demonstrera grundlig förståelse av teknik för elektrisk energiomvandling och överföring, både på system- och komponentnivå


Med avseende på Färdigheter och förmågor, ska studenten efter examen kunna:

 1. Självständig och kritiskt identifiera, formulera och analysera komplexa problem inom elkraftteknik
 2. Planera ingenjörsarbete inom givna ramar, samt använda adekvata metoder för att genomföra det planerade arbetet och kritiskt utvärdera resultaten
 3. Deltaga i forsknings- och utvecklingsarbete inom elkraftområdet
 4. Kritiskt och systematiskt integrera ny kunskap samt modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden av så väl system som komponenter för elkrafttekniska applikationer, eventuellt med begränsad eller ofullständig information
 5. Identifiera, välja och använda olika verktyg för att analysera system och komponenter för överföring och omvandling av elenergi
 6. Planera, fysiskt arrangera och utföra experimentellt arbete på ett säkert sätt, samt kunna bedöma och minimera riskerna med avseende på personlig säkerhet och integriteten av mätkretsar och instrument
 7. Tolka experimentella resultat i förhållande till tillgängliga teorier och bedöma noggrannheten/giltigheten av resultaten
 8. Bestämma lämpliga lösningar och motiveringar för en hållbar elproduktion, överföring, konsumtion och elektrisk slutanvändarteknik
 9. Samarbeta inom en grup och samverka i grupper med olika sammansättning
 10. Tydligt presentera sina resultat och slutsatser på engelska i både muntlig och skriftlig form, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa


Med avseende på Värderingsförmåga och förhållningssätt, ska studenten efter examen kunna:

 1. Visa förmåga att inom det elkrafttekniska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 2. Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 3. Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande på ett självständigt sätt utveckla sin kompetens

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet (30 hp) bör behandla ett klart definierat ämne inom elkraftområdet. Det kan utföras på Chalmers, inom industrin, vid ett forskningsinstitut eller vid ett annat universitet. Dock måste examinatorn alltid vara en lärare inom elkraftteknik mastersprogrammet. För att få påbörja examensarbetet skall studenten ha klarat minst 45 hp kurser från programmet. Studenter från ett femårigt civilingenjörsprogram måste ha klarat minst 225 hp innan examensarbetet får påbörjas.


Det finns möjlighet att genomföra ett utökat examensarbete på 60 hp med en tydlig forskningsinriktning. Dessa examensarbeten är väldigt begränsade till antalet (de sökts till i konkurrens med andra studenter) och kraven på studenterna är högre än för ett vanligt 30 hp examensarbete. Ett av målen med ett 60 hp arbete är att producera forskningsresultat tillräckligt bra för att kunna presenteras vid internationella konferenser eller tidskrifter. För ytterligare information hänvisas till kursplanen eller kontakta masterprogramansvarig.


Mer information finns i Studentportalen.

 

Gällande kurser för läsår 2017/2018:

Se programplan

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Elektroteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Elektroteknik

 

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.