Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKBIO - BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2017/2018
Utbildningsplanen är fastställd 2017-02-13 av utbildningsområdesansvarig
 
blank
Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Syftet med civilingenjörsutbildningen med inrikning mot bioteknik är att utbilda personer

 • med fackkunskaper inom biovetenskap, teknik och matematik
 • till kvalificerade uppdrag inom huvudsakligen bioteknisk men också annan industri
 • för arbete med produkt- och processutveckling, produktion samt ledning / management
 • med utmärkta förutsättningar för forskarutbildning inom biovetenskap, bioteknik, kemi, kemiteknik och miljöteknik
 • med ett etiskt förhållningssätt baserat på hållbar utveckling
 • med en bas för livslångt lärande och förmåga att följa teknikutvecklingen
 • för en internationell arbetsmarknad

 

Lärandemål:

En civilingenjör i bioteknik ska kunna

 • identifiera, formulera och lösa biotekniska problem
 • planera, utföra och utvärdera experiment
 • tillämpa ett antal bioteknologiska metoder i forskningsfronten
 • utveckla forskningsinriktade tillämpningar
 • förstå och utforma industriella tillämpningar av biologiska processer
 • kommunicera biotekniska frågeställningar med biologer, ingenjörer och allmänhet
 • ta ledaransvar inom sitt kompetensområde
 • arbeta ansvarsfullt i sammanhanget av hela livscykeln för produkter och system

För övrigt ska en civilingenjör i bioteknik uppfylla de generella lärandemål som anges i Examensordningen.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

I civilingenjörsprogrammet ingår två större självständiga arbeten, dels ett 15 hp kandidatarbete och dels ett avslutande masterexamensarbete som kan omfatta 30 eller 60 hp.

Bioteknologer kan göra kandidatarbete inom Kemi- och kemiteknik, Biologi och bioteknik samt inom Matematiska vetenskaper. I dessa kandidatarbeten ingår för bioteknologer projektstödjande obligatoriska kursinslag i kommunikation, projektorganisation, gruppdynamik samt informationskompetens. Övriga kandidatarbeten med lämpligt innehåll kan tillåtas ingå som en del av kandidat- och civilingenjörsexamen efter särskild hantering.

Masterexamensarbetet skall följa de föreskrifter som gäller inom respektive ackrediterat masterprogram.

För mer information om kandidat- och masterexamensarbeten hänvisas till Studentportalen.

 

Gällande kurser för läsår 2017/2018:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram läsår 2017/2018:


Civilingenjörsexamen
MPBIO - BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPBDP - ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
MPISC - INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPMCN - MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPNAT - NANOTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM

 

Rekommendationer:

Under tredje året (TKBIO-3) skall två av sju obligatoriskt valbara kurser läsas. Vissa av dessa kurser ger fördelaktiga förkunskaper och progression för vissa masterprogram.

För MPBIO - Bioteknik, Msc Progr rekommenderas:
KMG042 Molekylärbiologisk metodik i läsperiod 3 samt KOK081 Oorganisk och organisk kemi i läsperiod 4

För MPISC - Innovativ och hållbar kemiteknik, MSc Progr rekommenderas:
TMA982 Linjära system och transformer eller TEK075 Arbetsorganisation eller IEK415 Industriell ekonomi i läsperiod 3
samt KOK081 Oorganisk och organisk kemi eller KAA150 Bioseparationsteknik eller KAA052 Matematisk modellering i läsperiod 4.

För MPCAS - Komplexa adaptiva system, MSc Progr rekommenderas:
TMA982 Linjära system och transformer i läsperiod 3 samt KAA052 Matematisk modellering i läsperiod 4.

För MPLOL - Lärande och ledarskap, MSc Progr det finns särskilda krav för att uppnå examensfordringar både gentemot civilingenjörsexamen och lärarexamen:
TMA982 Linjära system och transformer måste läsas i läsperiod 3,
och KOK081 Oorganisk och organisk kemi måste läsas i läsperiod 4. Dessutom rekommenderas den frivilliga kursen MVE370 Matematik och samhälle.

För MPENM - Matematik och beräkningsvetenskap, MSc Progr:
TMA982 Linjära system och transformer måste läsas i läsperiod 3 och KAA052 Matematisk modellering rekommenderas för läsperiod 4.

För MPMCN - Materialkemi, MSc Progr rekommenderas:
KOK081 Oorganisk och organisk kemi i läsperiod 4

För MPBME - Medicinsk teknik, MSc Progr rekommenderas:
TMA982 Linjära system och transformer i läsperiod 3 samt KAA052 Matematisk modellering eller i läsperiod 4.

För MPNAT - Nanoteknologi, MSc Progr rekommenderas:
KMG042 Molekylärbiologisk metodik i läsperiod 3 samt KOK081 Oorganisk och organisk kemi i läsperiod 4.

För övriga masterprogram eller läsperioder är de obligatoriskt valbara kurserna likvärdiga.

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen

Civilingenjörsexamen med inriktning Bioteknik:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Bioteknik samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Bioteknik utfärdas.

 
Övrig information:
 

Programbeskrivning

Uppflyttningsgränser:
För att få börja åk 2 krävs 37,5 högskolepoäng. För att få börja åk 3 krävs totalt 82,5 högskolepoäng, varav minst 37,5 högskolepoäng från åk 2. Det krävs 150 högskolepoäng för att få påbörja ett masterprogram.

Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.