Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPPDE - PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2016/2017
Utbildningsplanen är fastställd 2014-02-20 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Maskinteknik, Automation och mekatronik, Teknisk design, Industriell ekonomi, Produktionsutveckling, Rymdteknik eller Fordonsteknik.

 

Förkunskaper:

Matematik (Linjär algebra, Flervariabel analys och Matematisk statistik), Programmering, Mekanik, Hållfasthetslära, Materialteknik, Produktutveckling (Maskinkonstruktion eller Konstruktionsmetodik), Industriell ekonomi och Reglerteknik eller Mekatronik.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Masterprogrammet i Produktutveckling syftar till att ge en miljö och kursplan som ger studenterna möjlighet att uppnå kunskaper, färdigheter och attityder för att på ett effektivt sätt kunna agera inom globala produktutvecklingsorganisationer. Detta inkluderar tekniskt kunnande som specifikt behövs för produktutveckling, ledarskap för att planera och styra processen, och praktiska färdigheter i att använda avancerade metoder och verktyg för produktutveckling i team. Ett genomgående tema i masterprogrammet är förmågan att operativt utveckla innovativa produkterbjudanden.

 

 

Lärandemål:

Grundtanken bakom masterprogrammet är att ge studenterna en utbildning som integrerar teknisk grundförståelse i ett problembaserat och helhetsorienterat sammanhang i linje med CDIO-initiativet, (CDIO = Conceiving - Designing - Implementing - Operating real-world systems and products), se www.cdio.org. På svenska betyder detta i princip: Identifiera behov av, ta fram koncept för, konstruera, realisera, driva, underhålla och återföra till kretsloppet.


Detta innebär i hög grad lärande genom samarbete i grupp, samarbete med industrin, och en mix mellan teoretiska och praktiska moment. Programmet innehåller föreläsningar om aktuella ämnen inom Produktutveckling, självstudier inom utvalda ämnen, samt gruppuppgifter. Ett flertal metoder för bedömning och betygssättning tillämpas, inklusive skriftliga prov, projektrapporter, muntliga presentationer, reflektionsrapporter, och studenternas omdömen om varandras bidrag i grupparbete.


Masterprogrammet i Produktutveckling ska ge studenterna möjlighet att uppnå en hög kompetens i produktutveckling både utifrån ett tekniskt och organisatoriskt perspektiv. Efter avslutade programstudier ska studenten kunna:


Ta fram koncept och utforma tekniska lösningar och system som överträffar kunders, brukares och andra intressenters förväntningar, genom att kunna:

 • Identifiera och tolka kunders och intressenters krav och behov.
 • Harmonisera motstridiga intressen och information.
 • Upprätta en problemformulering med tekniska förutsättningar och krav.
 • Använda metoder för syntes för konceptframtagning och dokumentation av lösningsprinciper.
 • Utnyttja möjligheter med att anpassa och integrera existerande teknik för mekatronik.
 • Välja och motivera tekniska lösningar gentemot en problemformulering och resultat från utförda analyser.
 • Praktisera och demonstrera en stegvis utveckling av tekniska lösningar till förädlade produkter för att säkerställa kvalitet och robusthet.
 • Utnyttja avancerade verktyg för datorstödd konstruktion för att modellera, analysera och optimera tekniska lösningar.
 • Beskriva och dra nytta av möjligheter med att integrera tjänster i systemlösningar.
 • Beskriva och dra nytta av egenskaperna hos avancerade konstruktionsmaterial vid produktutveckling.
 • Demonstrera och öva på att förbereda och organisera den dokumentation som krävs.
 • Beskriva och använda metoder för projektplanering.Förklara och utvärdera produktutvecklande företag, organisationer och processer, genom att kunna:

 • Förklara, utvärdera och genomföra olika strategier för produktutveckling, exempelvis plattformsbaserad konstruktion, modularisering och standardisering.
 • Beskriva, kartlägga, tolka och bedöma en organisation och dess processer.
 • Beskriva och reflektera över hur produktutveckling går hand i hand med affärsutveckling.
 • Beskriva, anpassa och använda avancerade IT-verktyg för att hantera stora mängder produktinformation. • Etablera personlig och social kompetens i syfte att verka inom produktutvecklande organisationer, genom att kunna:

 • Beskriva och besluta om tillämpliga metoder för kommunikation och praktisera dessa i en miljö för produktutveckling.
 • Anta ett helhetsperspektiv, där den tekniska utvecklingen samverkar med mänskliga och sociala framsteg.
 • Kunna förbereda, styra och bidra till tvärvetenskapligt grupparbete.
 • Självständigt söka och skaffa sig ny information i syfte att främja personlig kunskap inom området. • Dessutom ska studenterna ges möjlighet att bedriva fördjupade studier för att behärska processer såsom:

 • Kritiskt och systematiskt modellera, simulera och utvärdera mekaniska och mekatroniska problem med begränsade eller ofullständiga uppgifter.
 • Analysera och förstå varför och hur organisationer balanserar behovet av produktutveckling gentemot krav på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.


 •  

  Omfattning: 120.0 hp

   

  Självständigt arbete:

  Examensarbetet (vanligen 30 poäng) ska behandla ett tydligt definierat ämne inom ett begränsat område av det som tidigare har studerats på kurser inom masterprogrammet. Det kan ske på Chalmers, inom industrin, vid forskningsinstitut eller vid andra universitet. I samtliga fall ska examinatorn vara en lärare vid Chalmers. För att få påbörja examensarbetet skall studenten ha klarat 45 poäng av kurser från programmet. Studerande vid femårig Civilingenjörsutbildning måste ha genomfört minst 225 poäng innan arbetet med examensarbetet påbörjas. Det finns en möjlighet att göra ett utvidgat examensarbete (60 poäng) med en tydlig forskningsinriktning. Kraven på studenterna är då högre än för en vanlig masteruppsats. Ett mål med en 60-poängsuppsats är att producera forskningsresultat tillräckligt bra för att presenteras vid internationella konferenser eller tidskrifter. För ytterligare information hänvisas till kursplanen eller kontakta koordinator för masterprogrammet. Mer information om regler för examensarbete ges här: https://student.portal.chalmers.se/en/chalmersstudies/masters-thesis/Pages/rules-for-master-thesis.aspx

   

  Gällande kurser för läsår 2016/2017:

  Se programplan

   
  Examen:
   Examenskrav:
    Teknologie masterexamen:
  Avklarade kurser om totalt 120 hp
  Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
  Examensarbete 30 hp
  Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
  Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
  Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  Fullgjort kurskrav enligt programplan

  Se även den lokala examensordningen
   

  Examensbenämning:

  Teknologie masterexamen, huvudområde Maskinteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

   

  Huvudområde:

  Maskinteknik

   
  Övrig information:
   

  Masterprogrammet omfattar fem delar: (1) Obligatoriska grundläggande kurser i produktutveckling, (2) Ett obligatoriskt multidisciplinärt produktutvecklingsprojekt, (3) Obligatoriskt valbara kurser i tre teman, (4) Valbara kurser, och (5) Examensarbete.

  De grundläggande kurserna i produktutveckling ger ett fundament för ett innovativt och effektivt utvecklingsarbete genom att adressera:

  • Produktutveckling - organisation, ledning och styrning; Nyckelfaktorer för ett effektivt och ändamålsenligt industriellt produktutvecklingsarbete.
  • Avancerad CAD; Avancerade metoder och verktyg för datorstödd modellering, visualisering och geometrisäkring.
  • Produktplanering - behov och möjligheter; Metoder och verktyg för att analysera och förstå olika marknader, kundbehov och tekniska möjligheter.

  Det multidisciplinära produktutvecklingsprojektet är en central del av det första årets läroplan, i vilket studenter gruppvis planerar och genomför samtliga faser av ett produktutvecklingsprojekt för att lösa ett industriellt problem i nära samarbete med respektive företag. Projekten har olika teman och partnerföretag, och sträcker sig från bilinredningar till medicintekniska produkter. Resultaten från det multidisciplinära produktutvecklingsprojektet är typiskt i form av skisser, digitala modeller och fysiska prototyper. Studerande i denna kurs kommer från masterprogrammet, men även från andra program vid Chalmers. I samband med projektarbetet finns det gruppaktiviteter, seminarier och individuellt arbete för att stödja såväl utvecklingsarbetet i respektive projekt som inlärningsprocessen för att samarbeta i en tvärvetenskaplig och mångkulturell projektgrupp.

  I linje med masterprogrammets tvärvetenskapliga ambition, erbjuds obligatoriskt valbara kurser i tre teman som är naturliga komplement till grundläggande kurser och projektarbete i produktutveckling:

  • Produktinnovation, som har fokus på konstruktion och optimering av produkterbjudanden, inklusive hänsyn till miljöpåverkan.
  • Affärsutveckling, som har fokus på den organisation där produktutvecklingen sker och strategin bakom verksamheten.
  • Tillverkning, som har fokus på produktionsstrategier och tillverkningsprocesser.

  Kurserna inom dessa teman är obligatoriskt valbara, vilket innebär att studenten måste välja minst tre kurser som ingår i dessa teman. Kurserna i varje tema är valda för att tillsammans bilda en röd tråd, men studenten har full rätt att blanda obligatoriskt valbara kurser från olika teman.

  Examensarbetet utförs oftast vid ett produktutvecklande företag i västra Sverige, eller inom ett forskningsprojekt vid institutionen för Produkt- och produktionsutveckling. Lämpliga ämnen kan vara: marknads- och kundanalys, benchmarking, nyutveckling eller förbättring av befintliga produkter och tjänster, utveckling av nya metoder, verktyg och arbetssätt för produktutvecklande organisationer.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.