Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPMAR - SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Utbildningsplanen är fastställd 2015-02-17 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Sjöfartsteknik, Marin teknik eller Sjöfart och logistik eller motsvarande.

 

Förkunskaper:

För ansökande utan kandidatexamen med huvudområde inom Sjöfartsteknik eller Marin teknik tillkommer krav på studier i Sjöfartsjuridik eller Maritim transportekonomi eller motsvarande.
Rekommenderas: Sjöfartserfarenhet som är relevant för Maritim verksamhet.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Målet med masterprogrammet Sjöfartens organisation och styrning är att erbjuda en internationellt attraktiv och konkurrenskraftig utbildning inom fartygs förvaltning och drift, kvalitet, risk och säkerhet, hållbar sjöfart och rättsliga och ekonomiska ramar för sjöfarten. Fokus under programmet kommer är kvalitet, hållbarhet och affärsmannaskap, men syftet är också att göra utbildningen attraktiv för studenter med ett allmänt intresse för projektledning, riskhantering och säkerhet, sjörätt och försäkring. Andra mål för masterprogrammet Sjöfartens ekonomi och styrning är att utöka kunskap och förståelse studenterna tillförskansat sig under sina grundnivåstudier. Utbildningen ger möjlighet tillatt utveckla och / eller tillämpa idéer, ofta i forskningssammanhang. Slutligen syftar programmet till att ge insikt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom sjöfartens organisation, samt insikt i aktuell forskning och utvecklingsarbete.

 

Lärandemål:

Programmet Sjöfartens organisation och styrning syftar till att förbereda studenten för självständigt arbete inom det maritima klustret på senior nivå. Utbildningen följer examenskraven för masternivå i enlighet med den svenska examensordningen .


De huvudsakliga Lärandemålen är :


Kunskap och förståelse :


1 . visa brett kunnande inom sjöfartens organisation och styrning inklusive forskningsmetodik och vetenskap


2 . uppvisa en fördjupad kunskap inom management, ledarskap och hållbarhet .


3 . Beskriva och förklara teoretiska principer, metoder och färdigheter för att effektivt hantera projekt inom sjöfartsklustret


4 . Identifiera behovet av att uppdatera sina kunskaper och utveckla den egna kompetensen


5 . Beskriv risk-, säkerhets- och kvalitetsstyrning och dess principer


6 . Beskriv hur och när olika metoder och verktyg för risk-,  säkerhets- och kvalitetsstyrning kan användas i praktiken


7 . Exemplifiera ledarskap som process och interaktion


8 . Förklara och med egna ord beskriva grundläggande begrepp och terminologi inom ekonomistyrning och ekonomisk redovisning .


Färdigheter och förmåga :


9 . Designa, analysera och värdera komplexa lösningar inom det maritima klustret


10 . Analysera ledningsfrågor i samband med en effektiv projektkommunikation, information- och kunskapshantering


11 . Kritiskt analysera, använda och utforma en riskhanteringsplan för ett system eller en organisation


12 . Applicera riskanalysmetoder för att ändra ett system eller en organisation när det gäller säkerhet , produktivitet / lönsamhet , kvalitet och miljömässig hållbarhet


13 . Applicera och kunna facilitera kvalitativa och kvantitativa metoder för att praktiskt förbättra organisationer och processer


14 . visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa komplexa problem, analysera och kritiskt utvärdera lösningar samt delta i forsknings -och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen


15 . visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt att modellera , simulera , förutsäga och utvärdera beteenden och händelser , även med begränsad eller ofullständiga uppgifter


16 . visa förmåga att planera och med lämpliga metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar


17 . visa förmåga att utforma och utveckla processer och system baserade på samhällets mål om ekonomisk, social och hållbar utveckling


18 . visa förmåga att klart och tydligt  kommunicera sina slutsatser och kunskap, till specialister och lekmän, i både nationella och internationella sammanhang


19 . tillämpa sina kunskaper, förståelse och problemlösningsförmåga i nya eller obekanta miljöer inom bredare (eller mångvetenskapliga ) kontexter som rör sjöfartens organisation och styrning


20 . Använda och förklara innehållet i  ekonomiska rapporter inom företag i allmänhet och rederinäringen i synnerhet


21 . Beskriva och särskilja olika typer av ekonomiska redovisningsmetoder samt att modifiera och beräkna resultatet med hjälp av sådana metoder .


Värderingsförmåga och förhållningsätt:


22 . visa förmåga att formulera bedömningar som inkluderar och reflekterar på vetenskapligt, samhälleliga och etiskt ansvar samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings-och utvecklingsarbete


23 . visa insikt om möjligheter och begränsningar i tekniken , dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter


24 . visa insikt och förmåga att arbeta i team och samarbeta i grupper med olika sammansättning


25 . visa förmåga på att fortsätta studera på ett sätt som kan vara i stort sett självstyrt eller självständigt


26 . bedömma investeringsalternativ genom att finna och organisera relevant information , genomföra relevanta investeringskalkyler

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examnesarbete 30 poäng eller examensarbete 60 poäng

 

Gällande kurser för läsår 2015/2016:

Se programplan

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Sjöfartsteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Sjöfartsteknik

 
Övrig information:
 Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.