Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Utbildningsplanen är fastställd 2014-02-18 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Teknik, Fysik, Kemi, Arkitektur och teknik, Miljö-, Geo- eller lantbruksvetenskap.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp, innehållande Matematisk statistik) och Hållbar utveckling (minst 7,5 hp).

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Programmets huvudsyfte är att utbilda ingenjörer som kan bidra till en hållbar teknisk utveckling och lösningar inom olika teknikområden och på alla samhällsnivåer, från större företag till konsultbyråer till statliga myndigheter. Studenterna på programmet utrustas med den kunskap, kompetens och verktyg som behövs för att analysera och utveckla åtgärder i relation till miljöpåverkan och resursbegränsningar. Programmet syftar också till att utveckla studenternas förmåga att planera, leda, kommunicera, utvärdera och följa upp effekterna av dessa åtgärder, i samband med exempelvis produktutveckling, mark-och resursanvändning och energisystem. Fokus ligger på sambanden mellan teknikutveckling, miljöproblem och samhällsförändringar.

 

Lärandemål:

Kunskaper och förståelse

 • visa kunskap och förståelse som är grundad på och bygger vidare på kunskaper från kandidatnivå och som ger underlag eller möjlighet till originalitet i att utveckla och / eller tillämpa idéer
 • förklara och motivera tolkningar och åtgärder baserade på de tre dimensionerna av hållbar utveckling, dvs. ekologisk, ekonomisk och social
 • förklara och värdera hur teknisk förändring har påverkat människans förhållande till naturen och hur teknisk förändring kan hjälpa eller hindra vår förmåga att hantera miljöproblem och resursbegränsningar inom de närmaste årtiondena
 • beskriva egenskaper och förklara relevans och begränsningar av verktyg och metoder som används för att analysera och förbättra hållbarhetsprestanda av tekniska system
 • redogöra för grunderna i miljöledning och beslutsfattande på olika nivåer i samhället
 • förklara och värdera drivkrafter och hinder inom industri och samhälle för en övergång mot hållbarhet, samt för betydelsen av reglering, självreglering och politiska åtgärder i denna process
 • använda grundläggande natur- och miljövetenskap för att beskriva stora miljö-och resursproblem och hur de kopplar till samhällelig verksamhet
 • förklara och värdera centrala principer och strategier som kan användas för att uppnå en hållbar användning av mark, energi och material
 • formulera de hållbarhetsutmaningar av större tekniska system och möjligheterna att omvandla dessa system mot hållbarhet baserat i systemtänkande och ett systemperspektiv


Färdigheter och förmågor

 • planera och med lämpliga metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar
 • kommunicera slutsatser och kunskaper till både specialister och icke-specialister, samt i både nationella och internationella sammanhang
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap
 • tillämpa kunskap, förståelse och problemlösningsförmåga i nya eller obekanta miljöer inom bredare (eller tvärvetenskapliga) kontexter
 • ändra perspektiv beroende på relevans för ett givet problem: mellan kortsiktiga och långsiktiga, lokalt och globalt, och mellan olika disciplinära perspektiv
 • arbeta i team och samarbeta i grupper med olika sammansättning och domäner av kunskap
 • klara av fortsatta studier på ett självständigt sätt;
  delta i forsknings -och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutveckling
 • kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa komplexa problem
 • analysera och kritiskt värdera tekniska system och lösningar för hållbar utveckling
 • välja lämpliga verktyg och metoder för att analysera och förbättra hållbarhetsprestanda av tekniska system
 • designa och utvecklar produkter , processer och system med hänsyn till och som syftar till att uppfylla människors behov och samhällets mål för hållbar utveckling
 • utvärdera miljöarbetet i organisationer för att kunna föreslå och genomföra förändringar som förbättrar hållbarhetsarbetet i organisationen
 • hantera och göra avvägningar mellan de olika dimensionerna av hållbar utveckling
 • integrera kompetenser från detta masterprogram med kompetenser kandidatutbildningen


Värderingar och attityder

 • reflektera över teknologins möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, särskilt när det gäller hållbar utveckling, bland annat, miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter
 • reflektera över etiska aspekter på forskning och utveckling när det gäller hållbar utveckling
 • identifiera och problematisera normer och värderingar som styr till exempel vårt sätt att tänka, vanor, tekniska lösningar, ekonomiska system i samhället, organisationer eller projekt och föreslå alternativa lösningar som främjar en hållbar utveckling
 • utvärdera hur olika perspektiv på en miljöfråga påverkas av miljöetik och hur detta leder till intressekonflikter mellan intressenterna

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet ( 30 hp ) ska behandla ett tydligt definierat ämne inom de områden som tidigare studerats på kurser inom masterprogrammet. Examensarbetet kan utföras på Chalmers , inom industrin, på forskningsinstitut eller vid andra universitet. Examinator måste alltid vara en lärare med anställning på Chalmers. För att påbörja examensarbetet skall studenten ha klarat 45 poäng av kurser från programmet. Studerande inskrivana vid Chalmers femåriga civilingenjörsprogram måste ha klarat minst 225 hp innan arbetet påbörjas. Det finns en möjlighet att göra ett utvidgat examensarbete (60 hp) med en tydlig forskningsinriktning. Ett mål med en 60 poängsuppsats är att producera forskningsresultat tillräckligt bra för att presenteras vid internationella konferenser eller tidskrifter. För ytterligare information hänvisas till kursplanen eller kontakta koordinator för masterprogrammet.

 

Gällande kurser för läsår 2015/2016:

Se programplan

 

Rekommendationer:

Inriktning inom elektroteknik
För studenter med en bakgrund inom elektroteknik har ett speciellt spår utformats för att säkerställa en relevant kombination av valbara kurser. För att ge en progression från kandidatnivå och under masterprogrammet, innehåller det här spåret kursen ENM095 redan i den första läsperioden i åk 1. För detta ändamål den obligatoriska kursen FFR160 flyttas till den första läsperioden i åk 2. Förutom ENM095 rekommenderas studenter i den Elektrotekniska inriktningen att välja 3 av följande 7 valbara kurser: RRY055 (åk 1, LP 3), RRY075 (åk 1, LP 3), ENM050 (åk 2, LP 1), ENM055 (åk 2, LP 1), ESS101 (åk 2, LP 1), ENM060 (åk 2, LP 2), SSY130 (åk 2, LP 2). Studenterna i Elektroteknikspåret rekommenderas även att skriva sitt examensarbete i et ämnen som kombinerar avancerade kunskaper i de båda områdena elektroteknik och industriell ekologi.

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Energi- och miljöteknologi. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Energi- och miljöteknologi

 

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.