Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPEES - INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Utbildningsplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

En profil mot digital konstruktion och med huvudområde inom Elektroteknik, Datateknik, Telekommunikation, Automation och mekatronik, Teknisk fysik eller motsvarande

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp innehållande Linjär Algebra, Matematisk analys, Differentialekvationer och Transformteori), Grundläggande Elektronik och Datateknik (Elektriska kretsar, Elektronik, Grundläggande digitalteknik, Digital konstruktion med VHDL/Verilog och Datateknik), Grundläggande programmering samt Signaler och System (Grundläggande reglerteknik och Filter)
Rekommenderade kurser: Datorsystemteknik, Elektrisk mätteknik, Halvledarkomponenter eller Mikroelektronik och Programmering (C/C++)

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Masterprogrammet i konstruktion av inbyggda elektroniksystem (MPEES) bygger på CDIV-konceptet: conceive, design, implement and verify.
Syftet med programmet är att utbilda ingenjörer som kan • konceptualisera specifikationer för komplexa inbyggda elektroniksystem.
 • konstruera sådana system på elektroniksystemnivå.
 • implementera and verifiera sådana system med hjälp av state-of-the-art integrerade krets- och kapslingsteknologier, och industriella verktyg för datorstödd elektronikkonstruktion.

The programmet erbjuder möjligheter till djupa kunskaper om metoder kritiska för att konceptualisera, konstruera, implementera, och verifiera elektroniksystem. Med examen från detta masterprogram kommer ingenjören att vara väl kvalificerad för att arbeta produktivt i industriella team med att konstruera och bygga state-of-the-art elektronikprodukter, eller att påbörja forskarutbildning som leder till en doktorsexamen inom området elektroniksystemkonstruktion.

 

Lärandemål:

Efter avslutade studier har den som examinerats från masterprogrammet • förmåga att konceptualisera, konstruera, implementera och verifiera komplexa inbyggda elektroniksystem, ett område som omfattar allt från mjukvara till hårdvara, från elektroniksystemnivå till integrerade kretsar

 • goda färdigheter i att använda state-of-the-art EDA-verktyg av industriellt snitt för datorstödd konstruktion av elektroniksystem.

 • goda kunskaper om grundläggande möjligheterna och begränsningar i EDA-verktyg och konstruktionsmetoder, samt om de teknikplattformar som representerar nuvarande bästa praxis

 • förmåga att anta nya tekniska utmaningar och att skapa tekniska framsteg inom området konstruktion av inbyggda elektroniksystem

 • förmåga att utföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar genom att tillämpa lämpliga metoder, även i sådana industriella sammanhang där tekniska aspekter kan få stå tillbaka för ekonomiska, miljömässiga och etiska begränsningar

 • förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa komplexa problem inom området för inbyggda elektroniksystem och att göra lämpliga avvägningar mellan mjukvaru- och hårdvarulösningar

 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från olika delområden för att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera beteende och funktionalitet, även vid begränsad eller ofullständig tillgång till bakgrundsinformation

 • förmåga att klart och tydligt kommunicera sina slutsatser och den kunskap och de motiveringar som ligger bakom dessa slutsatser

 • förmåga att arbeta i team med olika tekniska kompetenser för att lösa komplexa tekniska uppgifter

 • förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet omfattar vanligen 30 högskolepoäng och behandlar ett väldefinierat ämne inom området konstruktion av inbyggda elektroniksystem. Examensarbetet kan utföras på Chalmers, inom industrin, vid ett forskningsinstitut eller vid andra universitet i Sverige eller utomlands. Samtliga examensarbeten ska godkännas av programansvarig innan de påbörjas. Vanligtvis utförs examensarbetet som ett projekt under programmets fjärde termin, men det kan också starta tidigare om studenten har klarat kurser inom programmet motsvarande minst 45 högskolepoäng. För studenter på något av Chalmers civilingenjörsprogram är motsvarande kurskrav för att påbörja examensarbetet minst 225 (180+45) högskolepoäng.
För studenter med forskningsambitioner finns möjligheten att genomföra ett längre ettårigt examensarbete (60 hp) om ett lämpligt projekt är tillgängligt och examinator är beredd att handleda projektet. Syftet med sådana mer forskningsinriktade projekt är att producera resultat som är tillräckligt bra för att kunna presenteras vid internationella konferenser eller publiceras i internationella tidskrifter. Antalet 60-poängsarbeten är begränsat och söks i konkurrens med andra studenter. För ytterligare information hänvisas till programansvarig.

 

Gällande kurser för läsår 2015/2016:

Se programplan

 

Rekommendationer:

De obligatoriska kurserna har definierats för att ge den studerande en grundläggande teoretisk plattform och grundläggande ingenjörsfärdigheter inom området konstruktion av inbyggda elektroniksystem. De "tre-av-sex obligatoriskt valbara kurserna" har definierats för att ge studenten möjlighet att kombinera bredd med viss specialisering. Under det första året rekommenderas studenten att följa någon av följande tre valbara profiler: Systemkonstruktion, datorsystem eller elektronikproduktion.

Följande kurser rekommenderas för dessa profiler:
Systemkonstruktion: Konstruktion av mixed-signal-system, Real time systems, Energieffektiva datorsystem, Fördjupningskurs i elektroniksystemkonstruktion.
Datorsystem: Datorarkitektur, Parallella datorsystem, Kompilatorkonstruktion, Fault-tolerant computer systems.
Elektronikproduktion: Grunder till byggsätt för mikrosystem, Fotonik, Laserteknik, Optoelektronik, Mikrosystemteknik.

Under det andra året kan studenten fritt välja 30 poäng valbara kurser från närstående masterprogram i, till exempel, Kommunikationssystem (MPCOM), Trådlös teknik, fotonik och rymdteknik (MPWPS), Datorer, nätverk och system (MPCSN). Kurser kan också väljas från områdena industriell ekonomi och organisation, entreprenörskap etc.

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Elektroteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Elektroteknik

 

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.