Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Utbildningsplanen är fastställd 2013-02-18 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Industriell ekonomi eller någon ingenjörsdisciplin.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp innehållande minst 7,5 hp Matematisk statistik) Studier i ett eller flera av följande ämnen: Industriell ekonomi, Logistik, Produktionsledning och/eller Supply chain management (minst 15 hp).
Rekommenderade kurser: Linjär algebra, Matematisk analys i en variabel och Flervariabelanalys.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Syftet med programmet är att utveckla färdigheter inom marknadsföring, logistik, inköp, transporter och allmän management. Genom ökad teoretisk kunskap och omfattande praktisk erfarenhet av SCM-relaterade begrepp möjliggörs förbättrandet av de sätt som företaget producerar och levererar produkter och/eller tjänster till sina kunder. Med väl integrerad teori och praktik lär sig studenterna inte bara nuvarande "best practice" och trender inom området, men också att kontinuerligt identifiera och analysera de komplexa förändringsmönster som leverantörsnätverk utsätts för. Alla kurser inom programmet genomförs i nära samarbete med industrin. Teori varvas med studiebesök, gästföreläsningar och projektarbeten. På grund av ökad specialisering växer behovet av att organisera och hantera globalt utbyte av varor, tjänster och information mellan företag. Då innehållet i detta utbyte blir allt mer tekniskt, representerar detta en möjlighet för ingenjörer att ta över chefspositioner inom marknadsföring, logistik, inköp, transporter och produktion.

 

Lärandemål:

Lärandemålen är baserade på CDIO. Efter genomgången utbildning skall studenten kunna:

 • tillämpa kunskaper inom marknadsföring, logistik, inköp, transporter och allmän management
 • Använda sig av teoretisk kunskap och omfattande praktisk erfarenhet av SCM-relaterade begrepp för att förbättra de sätt som företag producerar och levererar produkter och/eller tjänster till sina kunder
 • analysera inköpsprocess och organisationsdesign i förhållande till andra företagsfunktioner och specifik supply chain/nätverks-typ och situation
 • Beskriva, anpassa och använda modeller för organisering av kritiska inköpsaktiviteter i supply chains/nätverk
 • beskriva vitala delar av en planeringsstrategi för tillverkning och supply chain
 • analysera och föreslå hur man designar och relaterar planerings- och kontrollstrategier för tillverkning och supply chain till specifika planeringsmiljöer
 • förstå inte bara nuvarande ¿best-practice¿ och trender inom området, men också kontinuerligt kunna identifiera och analysera komplexa förändringsmönster som leverantörsnätverk utsätts för
 • erhålla kunskap om hur man organiserar och hanterar utbytet av varor, tjänster och information mellan företag
 • tillämpa kunskap relaterad till de funktionella komponenterna inom logistik till relationerna i en integrerad supply chain
 • tillämpa kunskap relaterad till prognoser och lagerhanteringsteorier och metoder
 • använda tekniska logistikverktyg och -resurser för att uppfylla krav relaterade till logistik/ supply chain management
 • kunna analysera prestanda relaterat till effektivitet och värdeskapandepotential för olika typer av distributionsnätverk
 • Använda IT-system för att stödja beslut relaterade till logistikhantering
 • beskriva de ekonomiska förutsättningarna för transporter och förklara de allmänna kraven och kostnadsstrukturer hos olika transportsätt
 • analysera och förklara de huvudsakliga strukturerna (dess fysiska, ekonomiska och informativa aspekter) och funktionerna hos distributionssystem, vilka stödjer distributionsprocessen, samt hur distributionssystem kontrolleras
 • effektivt delta i planering, genomförande och utvärdering av projekt
 • effektivt kommunicera, muntligen och skriftligen, på det sätt som krävs i en företagsmiljö
 • tillämpa problemlösning och kritiskt tänkande på det sätt som krävs inom logistik/supply chain management
 • tillämpa kunskap om relationen mellan kundservice och logistik/supply chain management

Studenter som fördjupar sig inom Supply Chain Management utöver de obligatoriska kurserna ska visa förmåga att identifiera och lösa ett industriellt, strategiskt eller ekonomiskt problem ur ett Supply Chain Management perspektiv samt kunna relatera detta till ett företags övergripande affärsstrategi.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet (30 hp) ska omfatta ett klart definierat ämne inom ett avgränsat område relaterat till kursinnehåll inom mastersprogrammet. Det kan genomföras på Chalmers, inom industrin, på ett forskningsinstitut eller vid andra universitet. Dock måste alltid examinatorn vara en lärare från Chalmers. För att påbörja examensarbetet måste studenten ha slutfört minst 45 högskolepoäng bestående av kurser inom programmet. För studenter vilka ämnar ta ut en femårig civilingenjörsexamen krävs minst 225 högskolepoäng för att tillåtas påbörja sitt examensarbete.

Det finns möjlighet att genomföra ett mer omfattande examensarbete (60 poäng) med en tydlig forskningsinriktning. Det finns endast ett begränsat antal sådana möjligheter (sökts i konkurrens med andra studenter), och kraven på studenterna sätts högre än för ett normal examensarbete. Ett mål hos en 60 poängsuppsats är att producera forskningsresultat vilka anses tillräckligt bra för att kunna presenteras vid internationella konferenser och/eller tidskrifter. Ytterligare information ges av kursplanen, eller genom kontakt med koordinatorn för mastersprogrammet.

Mer information om regler för examensarbete ges här:
Rules for Master Thesis at dept of Logistics & transportation

 

Gällande kurser för läsår 2015/2016:

Se programplan

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Industriell ekonomi Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Industriell ekonomi

 
Övrig information:
 

Programplan:
Programmet fokuserar på design, organisering och förädling av SCM-strategier. SCM-området och programmet bygger på en kombination av olika vetenskapliga discipliner, t.ex. systemteori, organisationsteori, marknadsföring, inköp, logistik, verksamhetsutveckling och informationssystem & teknologi. Som ett resultat av av den ständiga förändring som försörjningskedjor och nätverk är föremål för finns det många utmaningar som möter de människor som ansvarar för att organisera och koordinera dem. Av denna anledning är detaljerad kunskap och förståelse för ¿best-practice¿ och trender inte tillräckligt. Dessutom är kunskap om och utbildning i tillämpning av generiska analysmodeller nödvändig för att studenterna ska kunna kontinuerligt identifiera och analysera de komplexa förändringsmönster som supply chains är föremål för. För att uppnå detta krävs en tydlig koppling mellan teori och praktik.

Av denna anledning inkluderar alla kurser samarbete med industrin. Studiebesök, gästföreläsningar och "verkliga" projekt kombineras med teoretiska studier för att ge studenterna en förståelse för supply chain-problem och erfarenheter av tillämpningen av olika modeller och verktyg för att lösa dessa. Kurserna och examensarbetet inkluderar även olika pedagogiska idéer och undervisningsmetoder, detta för att uppfylla syfte och kunskapsmål. En viktig influens är problembaserat lärande.

Till exempel är de problem och ämnen som behandlas i de första obligatoriska kurserna härrörande från företagsbesök vilka genomförs under kursernas första veckor. En viktig del av lärandet baserar sig på att läsa, analysera och diskutera fallstudier och forskningsartiklar, genomföra projekt där problemlösning i grupper är avgörande, samt att skriva uppsatser. Olika uppgifter som utförs i grupp eller individuellt diskuteras under seminarier. Kommunikation och diskussion av uppgifterna sker på olika sätt för att förbereda studenterna för olika yrkesroller och situationer, exempelvis som konsultrapporter och presentationer och som akademiska rapporter med opposition och försvar. Föreläsningar, gästföreläsningar, studiebesök, datorbaserade laboratorier, problemlösning med kvantitativa modeller mm. är också viktiga delar av undervisningen.

Den första terminen består av fem kurser på vardera 6 poäng. Inom ramen för kursen "Term paper and seminars" tilldelas studenterna ett värdföretag. Studenterna besöker sedan detta värdföretag ett antal gånger under den första terminen och ämnet för varje besök relaterar till de kurser som studenterna läser.

För mer information, se utbildningsutbud

Vidare information:
Ett antal gemensamma programaktiviteter genomförs. Dessa syftar till att stärka identiteten hos programstudenterna och underlätta samarbetet mellan studenter med olika kulturell och utbildningsbakgrund. En viktig del av de gemensamma programaktiviteterna härrör till interkulturell kommunikation och ledning. Detta är ett återkommande tema under hela programmet. Varje student kommer också att tilldelas ett värdföretag. Studenterna kommer sedan att besöka detta värdföretag i samband med alla obligatoriska kurser. Fallstudier används i många av kurserna och SCM-programmet arrangerar också en casetävling. Det vinnande laget i denna tävling bjuds in till en internationell casetävling i USA. Dessutom anordnas inom ramen för programmet ett antal sociala aktiviteter.

För att kunna förbättra specifika kurser är kursutvecklingsaktiviteter viktiga. Täta och nära samverkan mellan studenter och lärare förväntas förbättra undervisning och lärandemiljö. Målet för de gemensamma kursutvecklingsinsatserna är att möjliggöra snabba svar samt systematiskt förbättringsarbete i ett långsiktigt perspektiv. Dessa ansträngningar används som ett medel för att utveckla kurser med avseende på deras innehåll och undervisningsmetoder, föreläsarnas pedagogik, studenternas lärande, samt programmet som helhet.

En viktig mekanism i detta avseende är den programutvecklingsgrupp som bildas under den första veckan av programmet. I gruppen ingår cirka fem studenter samt programsamordnare och lärare. Möten hålls varannan eller var tredje vecka varvid kurserna diskuteras grundligt. Detta arbetssätt präglas av samarbete och en atmosfär av gemensamt ansvar för kurs- och programutveckling. Det systematiska samspelet mellan studenterna och lärarna möjliggör problemlösning på ett sätt som liknar hur man löser problem i samverkan mellan olika parter i en supply chain. I enlighet med denna logik bildar också programutvecklingsgruppen en plattform för samarbete mellan studenter och lärare.

Förutom aktiviteterna relaterade till programutvecklingsgruppen används kursutvärderingar. I slutet av varje kurs fylls ett frågeformulär i av studenterna. Respondenterna betygsätter varje kurs på en femgradig skala med frågor i en mängd olika kategorier. Dessutom uppmuntras studenterna att ge specifika kommentarer. Svaren analyseras och diskuteras inom programutvecklingsgruppen, varvid åtgärder beslutas.

Ur ett geografiskt perspektiv kommer ungefär 50% av studenterna på programmet från Sverige. Resterande andel kommer från flera olika länder, främst inom Europa, Asien och Latinamerika.

Denna kulturella mångfald innebär en stor potential för lärande om internationella aspekter. Men det krävs också att studenter och lärare respekterar varandras rätt att tänka annorlunda och är öppna för att diskutera kontrasterande synpunkter på ett konstruktivt sätt. Betoningen på tvärkulturellt lärande märks bland annat i proceduren för hur grupper bildas. Här är, speciellt i programmets inledande kurser, kulturell mångfald en viktig parameter för gruppbildningen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.