Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPQOM - KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Utbildningsplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Industriell ekonomi eller någon ingenjörsdisciplin.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp, innehållande minst 7,5 hp Matematisk statistik) Studier i ett eller flera av följande ämnen: Ekonomi, Organisation och/eller Management (minst 15 hp).
Rekommenderade kurser: Linjär algebra, Matematisk analys i en variabel och Flervariabelanalys.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Det övergripande syftet med Mastersprogrammet i Quality and Operations Management är att stödja teknologer i att skaffa sig kunskaper och färdigheter som krävs för att leda, förbättra och förändra organisatoriska processer, som till exempel att utveckla nya innovativa erbjudanden och att producera och leverera dessa erbjudanden. Programmet erbjuder en multikulturell kontext, och baseras på ämnen inom teknik och management som ger teknologer djuplodande kunskap om kvalitet och verksamhetsutveckling.

Programmet är utformat för att förse teknologer med insikt i organisatoriska processer och deras samspel med teknologi. Programmet är indelat i fyra fokusområden, och inleds med att förse teknologerna med en gedigen förståelse för verktyg som används för identifiering av kundbehov och affärspotential. Programmet fortsätter med att träna teknologerna i färdigheter som krävs för att leda processen att utveckla produkter och tjänster. Här fokuseras på användandet av olika kvalitativa och kvantitativa verktyg. Ett tredje fokusområde utgörs av att leda och förbättra produktionsprocesser, både när det gäller produkter och tjänster. Det fjärde och viktigaste fokusområdet är förbättringsarbete. Teknologerna förses med en rad kompetenser som behövs för att leda förbättrings och förändringsprocesser, både när det gäller produktutveckling och produktion. Dessa kompetenser inkluderar ledarskap, projektledning och förändringsledning.


 

Lärandemål:

Lärandemålen är baserade på CDIO. Efter avslutat mastersprogram inom Quality and Operations Management kommer teknologen att kunna följande.

Kunskap och förståelse
Efter fullgjort program ska teknologen kunna visa:

KF1: kunskap och förståelse som krävs för självständigt arbete inom ämnesområdet Quality and Operations Management.
KF2: kunskap om den vetenskapliga grunden och påvisade erfarenheten inom ämnesområdet Quality and Operations Management (ämnesområde kan skilja något beroende på specialisering), samt insikt i forskning och utveckling.
KF3: bred kunskap inom Quality and Operations Management samt signifikant fördjupad kunskap inom
-    a) Six Sigma, avseende teoretisk och praktisk kunskap inom Six Sigma och relaterade verktyg, samt att kunna aktivt delta i och bidra till ett Six Sigma projekt, eller
-    b) Verksamhetsutveckling, avseende teoretisk kunskap inom tillvägagångssätt för att analysera och förbättra en verksamhet och kunna applicera denna kunskap på ett industriellt problem, eller
-    c) Produktutveckling, avseende teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet från ett industriellt baserat utvecklingsprojekt.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjort program ska teknologen kunna visa förmåga att:

FF1:
förbättra organisatoriska processer genom ett vetenskapligt och analytiskt tillvägagångssätt.
FF2: bemästra verktyg och tillvägagångssätt, användbara för att exploatera potentialen i organisationer genom att förbättra samspelet mellan teknologi, affärserbjudanden och management, samt skapa hållbara organisationer som drar nytta av potentialen i individer och på samma gång minimerar slöserier och utnyttjar resurser effektivt.
FF3: kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa komplexa problem, analysera och kritiskt utvärdera tekniska och organisatoriska lösningar, samt delta i forskning- och utvecklingsaktiviteter och därigenom bidra till kunskapsutveckling.
FF4: kritiskt och systematiskt integrera kunskap och förstå, förutse och utvärdera organisatoriska beteenden och skeenden, även med begränsad eller ofullständig information.
FF5: applicera kvantitativa och kvalitativa metoder inom produkt- och processutveckling för att
-   a) identifiera och utvärdera kundbehov och kundtillfredsställelse
-   b) utveckla och leverera produkter och tjänster
-   c) förbättra affärsprocesser
FF6: kommunicera slutsatser såväl som den kunskap och argumentation som ligger bakom dem på ett tydligt och otvetydigt sätt, till ämneskunniga såväl som icke ämneskunniga, och i nationella såväl som internationella sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter fullgjort program ska teknologen kunna visa:

VF1:
förmåga att formulera värderingar som inkluderar reflektioner avseende vetenskapligt, socialt och etiskt ansvar, samt medvetenhet om etiska aspekter av forskning och utvecklingsaktiviteter.
VF2: insikt i möjligheter och begränsningar med teknologi, dess roll i samhället och människans ansvar för dess användning avseende sociala, ekonomiska och miljörelaterade aspekter.
VF3: förmåga att leda och delta i multikulturella förbättringsprojekt i verklighetsbaserade kontext, vilket inkluderar insikt i och förmåga att arbeta och samarbeta i grupper med olika sammansättning av individer
VF4: förmåga att lära som möjliggör fortsatta studier som kan drivas på ett mycket självständigt sätt.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet (30 hp) bör adressera ett tydligt definierat ämne inom ett avgränsat område inom Quality and Operations Management. Det kan utföras på Chalmers, inom industrin, på forskningsinstitut eller på annat universitet. Dock måste examinator vara hemmahörande på Chalmers. För att få påbörja examensarbete måste teknologen ha tillgodogjort sig 45 hp inom Masterprogrammet. Teknologer som ämnar ta ut en femårig Master of Science in Engineering måste ha tillgodogjort sig 225 hp innan examensarbete får påbörjas.

Det finns möjlighet att genomföra ett utökat examensarbete (60 hp) med ett tydligt forskningsfokus. Det finns ett begränsat antal sådana möjligheter (ansökan sker i konkurrens med övriga teknologer), och kraven på ett sådant arbete är högre än för ett examensarbete på 30 hp. En målsättning med ett 60 hp examensarbete är att nå tillräckligt bra resultat för att kunna presenteras på internationella konferenser eller publiceras i journaler. För mer information, se kurs-PM eller kontakta ansvarig för masterprogrammet.

Mer information om examensarbete finns här: Examensarbete på Chalmers

 

Gällande kurser för läsår 2015/2016:

Se programplan

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Industriell ekonomi. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Industriell ekonomi

 
Övrig information:
 

Programplan
Programmet består av ett obligatoriskt block på 60 hp, där 15 hp är obligatoriska valbara, vilket ger teknologen en möjlighet att välja mellan tre alternativ. Alternativen fokuserar på antingen kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling eller produktutveckling. Alla tre bygger på industriellt baserade projekt. Valet innebär en möjlighet för studenten att fördjupa sig i ett specifikt område. Antal teknologer per alternativ är begränsat. De tre alternativen är följande:

a)    Ett Six Sigma-projekt, där teknologerna samarbetar med industrin för att applicera Six Sigma i en industriell kontext. Six Sigma innebär ett starkt fokus på strukturerad problemlösning och statistiska metoder för att förbättra produkter och processer.
b)    Ett verksamhetsutvecklingsprojekt, där teknologerna arbetar med ett industriellt baserat projekt för att analysera och föreslå förbättringar av en existerande process. Val av analys- och förbättringsverktyg är en viktig del av projektet som kan genomföras i vitt skilda typer av verksamheter, från produktutveckling till produktion, i olika typer av organisationer.
c)    Ett produktutvecklingsprojekt, där teknologerna samarbetar med teknologer från andra masterprogram inom teknik och design för att utveckla en produkt åt ett företag. (Projektet är en del av masterprogrammet i Produktutveckling.)

Den introducerande kursen i programmet förser teknologen med en överblick över ämnesområdet Quality and Operations Management för att ge teknologerna en gemensam bas för deras studier. De efterföljande obligatoriska kurserna är ordnade efter processen att ta fram en produkt, utforma en produktionsprocess för den produkten och sedan arbeta med förbättring av både produkt och process.

Det obligatoriska kursblocket följs av ett valbart kursblock. Det finns en flora av kurser att välja mellan, och teknologen kan använda kurserna för att fördjupa sig inom Quality and Operations Management, att fördjupa sig inom något område från teknologens bachelornivå, eller att bredda sin profil.

Den sista delen av programmet utgörs av ett examensarbete (30 hp), vilket motsvarar en termins heltidsstudier. Examensarbetet genomförs typiskt i grupper om två studenter och de flesta examensarbeten genomförs i samarbete med ett företag eller annan organisation.

Koppling till industrin

Genomgående i programmet finns kopplingar till industrin, delvis genom gästföreläsare i de olika kurserna, och delvis genom en industribaserad projektkurs. Alla tre tillgängliga alternativen Six Sigma-projektet, verksamhetsutvecklingsprojektet och produktutvecklingsprojektet sker i mycket nära samarbete med ett företag eller annan organisation. Industrins närvaro i programmet är ofta relaterad till forskningssamarbeten mellan programmets föreläsare och respektive företag. Teknologerna har således goda möjligheter att skaffa kontakter som kan vara av nytta för deras framtida karriärer.

 

Mer information om programmet (url):

http://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Quality-and-Operations-Management.aspx


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.