Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPMEI - INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Utbildningsplanen är fastställd 2013-02-18 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Industriell ekonomi eller någon ingenjörsdisciplin.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp innehållande minst 7,5 hp Matematisk statistik), Studier i ett eller flera av följande ämnen: Organisationsteori, Projektledning, Management, Innovationsteknik, Hållbar utveckling Företagsekonomi och/eller Ekonomi (minst 15 hp, varav högst 7,5 hp får utgöras av Hållbar utveckling).
Rekommenderade kurser: Linjär algebra, Matematisk analys i en variabel och Flervariabelanalys.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

MEI-programmet ger studenterna förmågan att analysera och leda innovationsarbete och förnyelse i företag. Programmet har en tydlig tvärvetenskaplig ansats där teorier från bland annat företagsekonomi, projektledning och nationalekonomi introduceras och tillämpas. Efter att ha genomgått MEI-programmet kommer studenter ha utvecklat följande färdigheter:
  • Analysera och förstå hur och varför innovationer, teknik och naturvetenskap interagerar med ekonomiska faktorer

  • Identifiera, formulera och lösa strategiska problem relaterad till innovation och förnyelse i företag

  • Genomföra affärsutvecklingsprojekt som involverar teknisk förändring

  • Leda, interagera och kommunicera med affärsutvecklare och ingenjörer

 

Lärandemål:

Programmet har följande lärandemål:

1.1 Använda tekniskt och vetenskapligt kunnande i affärssammanhang
2.1 Tillämpa strukturerade sätt att lösa problem på innovationsrelaterade utmaningar
2.2 Formulera och testa forskningsfrågor i näringslivet
2.3 Analysera innovation från ett tvärvetenskapligt perspektiv
2.4 Skapa nya affärer eller omformulera existerande strategier
2.5 Visa en professionell inställning till utvecklingsarbete
3.1 Uppvisa en förmåga att delta i och leda projekt
3.2 Kommunicera muntligt och skriftligt med tekniker och affärsutvecklare på engelska
4.1 Identifiera innovationsrelaterade problem och utmaningar och utveckla lösningar
4.2 Skapa nya affärsmöjligheter inom ramen för nya företag och större organisationer

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet (30 poäng) skall handla om ett definierat område som är relaterat till andra kurser inom Mastersprogrammet. Arbetet kan utföras antingen i anslutning till Chalmers, till näringslivet eller andra forskningsinstitut och universitet. Examinatorn måste emellertid komma från Chalmers. För att påbörja sitt exjobb måste studenten ha klarat 45 poäng på programmet. Studenter som läser en femårig utbildning på Chalmers måste ha tagit 225 poäng innan examensarbetet påbörjas. Det är möjligt att genomföra ett exjobb på 60 poäng givet att det har en tydlig orientering mot forskning. Antalet sådana uppsatser är emellertid begränsat och studenter måste ansöka om detta i konkurrens med andra. Målet med en sådan uppsats är att resultatet skall bli tillräckligt bra för att kunna presenteras på en vetenskaplig konferens. För ytterligare information, vänligen kontakta exjobbskoordinatorn för programmet.

 

Gällande kurser för läsår 2015/2016:

Se programplan

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Industriell ekonomi. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Industriell ekonomi

 
Övrig information:
 

Karriärmöjligheter
MEI-studenter går som regel vidare till näringslivet och arbetar antingen på större företag eller startar egna bolag. Ofta påbörjar studenterna sin karriär inom exempelvis management consulting, som traineer på stora företag, inom affärsutveckling eller i olika stabsfunktioner i större företag.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.