Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Utbildningsplanen är fastställd 2015-02-18 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Teknisk Fysik, Fysik, Matematik eller annan ingenjörsdisciplin

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 37.5 hp, innehållande Linjär algebra, Numerisk analys, Envariabelanalys, Flervariabelanalys och Matematisk statistik) och Erfarenhet av någon matematisk programvara

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Masterprogrammet Matematik och beräkningsvetenskap syftar till att ge studenterna ökad kompetens för matematisk - statistisk - vetenskaplig analys av verkliga problem inom vetenskap och industri , samt för numerisk datormodellering av sådana problem och analys / visualisering av de beräknade resultaten. Efter utbildningen kommer studenterna att vara välutbildade ingenjörsmatematiker för industrin eller för fortsättning på forskarutbildning.
 

 

Lärandemål:

Kunskap och förståelse
Efter den obligatoriska delen av programmet har studenterna en bred kunskapsbas och de kan göra relevanta val av fortsatta kurser och inriktningar beroende på deras intressen och kapacitet


Efter avslutade studier kommer studenterna att kunna: 
    matematiskt klassificera och analysera verklighetsbaserade problem , i viss mån även komplexa fenomen som på förhand är okända för dem.
    använda datoralgoritmer, program och programpaket för att beräkna lösningar på aktuella problem .
  
Genom ett lämpligt val av kurser som förbereder för fortsatta studier, kommer studenterna att vara väl förberedda för forskarutbildning i matematik,
matematisk statistik eller beräkningsvetenskap och därmed kunna bidra till framsteg inom forskningen inom dessa områden.


Färdigheter och förmågor
Efter avslutade studier kommer studenterna att kunna:
    härleda och använda de numeriska metoder som krävs för en professionell lösning av ett givet matematiskt - statistiskt formulerat problem.
    analysera nya utmaningar inom matematik och beräkningsvetenskap och därigenom bidra till framsteg inom teknik, vetenskap och industri.
Studenterna, särskilt de som har uppnått målen för ett ECMI-certifikat, kan bidra inom området industriell matematik och verka på europeisk nivå.


Bedömningar och attityder
Efter avslutad utbildning ska studenterna kunna:
    kritiskt analysera och ge råd om olika val av modeller, algoritmer och programvara med avseende på effektivitet och tillförlitlighet.
    kritiskt analysera riktigheten av de erhållna numeriska resultat och presentera dem med datorgrafik.
 
Med den breda bas inom matematik och beräkningsvetenskap som studier inom detta masterprogram ger kommer studenterna att kunna:
    bidra till en offentlig diskussion om den roll som matematik och beräkningsvetenskap har inom forskning, industri och samhälle.
    göra relevanta överväganden rörande vetenskapliga, sociala och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom dessa discipliner.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Gällande kurser för läsår 2015/2016:

Se programplan

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Matematik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Matematik

 

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.