Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPDES - TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Utbildningsplanen är fastställd 2015-02-17 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Teknisk design

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 15 hp.), Maskinteknik (minst 45 hp innehållande Mekanik, Materialteknik och Tillverkningsteknik), Teknisk design (minst 45 hp innehållande Designmetodik, Visualisering och Computer aided modeling), Human factors engineering (minst 7,5 hp innehållande Ergonomi och Människa-maskininteraktion)
En projektportfölj som innehåller tre exempel på designprojekt

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Programmets syfte är att förbereda studenterna för en professionell karriär inom industriell produktutveckling och design. Studenten ska utveckla fördjupande teoretiska och praktiska kunskaper om metoder och verktyg för innovativ produktutveckling och design samt vidare kunskap och färdigheter för att kunna ta del av och leda arbetet med att utveckla och designa innovativa produkter och produktsystem som tar olika perspektiv i beaktande, inklusive tekniska, mänskliga och formmässiga aspekter.

 

Lärandemål:

Kunskap och förståelse - studenten ska kunna:

 • beskriva vetenskapliga utgångspunkter inom områden relevanta för produktutveckling och teknisk design.
 • beskriva och utvärdera olika teorier kring produktutveckling, inklusive teorier om designarbete och designpraktik
 • beskriva och reflektera över kunskapsfronten inom produktutveckling forskning, inklusive konstruktion, industridesign och human factors.
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för produktutveckling och teknisk design - detta betyder att kunna:
  - Beskriva och värdera olika strategier för produktutveckling
  - Beskriva och värdera olika metoder, verktyg och tekniker för att utforma, designa, och genomföra designlösningar
  - Beskriva och reflektera över den roll som processer, metoder och verktyg för strategisk, taktisk och operativa designbeslut

Förmågor och färdigheter - studenten ska kunna:

 • visa färdighet och förmåga att självständigt analysera, definiera och hantera komplexa problem inom teknisk design. Detta betyder att kunna:
  - Samla in och använda relevant information som behövs för att lösa ett problem inom teknisk design
  - Välja och tillämpa relevanta teorier, metoder och verktyg för olika stadier i utvecklingsprocessen: för projektplanering; för idégenerering och bedömning; för konceptutveckling och bedömning; samt för detaljprojektering
 • skapa konstruktionslösningar som tar hänsyn till olika aspekter. Detta betyder att kunna:
  - Tillämpa och integrera relevanta teoretiska kunskaper i konstruktion (mekanik, materialteknik, och produktionsteknik), industriell design (seminantik och estetik) och human factors till ett tekniskt design problem
  - Tillämpa relevanta teorier, metoder och verktyg för att lösa tekniska konstruktionsproblem
  - Tillämpa relevanta teorier, metoder och verktyg för att lösa gestaltande designproblem
  - Tillämpa relevanta teorier, metoder och verktyg att lösa designproblem som rör samspelet mellan människa och maskin
  - Kritiskt och systematiskt hantera och prioritera olika typer och (eventuellt) motstridiga krav
  - Kritiskt granska, välja och motivera designförslag från olika perspektiv (tekniska, mänskliga, sociala etc.)
 • effektivt och på ett professionellt sätt, kommunicera planer, resultat, tankar och idéer till olika målgrupper. Detta betyder att kunna:
  - Kommunicera muntligt och skriftligt, med både experter samt icke-experter
  - Kommunicera muntligt och skriftligt, i ett nationellt såväl som i ett internationellt sammanhang
  - Välja och använda olika metoder och verktyg för kommunikation, inklusive datorstödda verktyg för visualisering
  - Visa färdighet och förmåga att arbeta i team
  - Visa färdighet och förmåga att planera, organisera och leda arbetet i produktutvecklingsteam
  - Visa färdighet och förmåga att följa upp och utvärdera arbetet i produktutvecklingsteam
  - Visa färdighet och förmåga att samarbeta i tvärvetenskapliga och mångkulturella miljöer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - studenten ska kunna:

 • formulera bedömningar avseende teknik och teknisk utveckling som speglar vetenskapliga, samhälleliga och etiska överväganden
 • kritiskt bedöma möjligheter och begränsningar kring teknik och teknisk utveckling, dess roll i samhället, och dess roll i människors vardag visa medvetenhet och insikt om vikten av ytterligare kunskap och ökad kompetens

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet (30 hp) ska behandla ett klart definierat ämne inom vad som tidigare studerats på kurser inom masterprogrammet. Det kan ske på Chalmers, inom industrin, vid forskningsinstitut eller vid andra universitet. Examinator måste alltid vara en lärare från Chalmers. För att påbörja examensarbetet skall studenten ha klarat 45 högskolepoäng kurser från programmet. studerande femårs Civilingenjörsutbildningen måste ha passerat minst 225 högskolepoäng innan arbetet med en examensarbete.

Det finns en möjlighet att genomföra ett utökat examensarbete (60 poäng) med en tydlig forskningsinriktning. Det kommer bara att finnas ett begränsat antal sådana projekt tillgängliga (söks i konkurrens med andra studenter), och kraven på studenterna är högre än för ett normalt examensarbete. Ett mål för en 60 poängsuppsats är att producera forskningsresultat tillräckligt bra för att kunna presenteras vid internationella konferenser eller tidskrifter. För ytterligare information se kursplanen eller kontakta masterprogramansvarig.

 

Gällande kurser för läsår 2015/2016:

Se programplan

 

Rekommendationer:

-

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Teknisk design. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Teknisk design

 
Övrig information:
 

Masterprogrammet innefattar fyra delar:

1) Obligatoriska kurser (30 hp)

 • PPU090 Industrial design engineering: theory and methodology
 • PPU185 Ergonomics design for all
 • PPU095 Project industrial design engineering

2) Obligatoriskt valbara kurser (30 hp). Studenten kan välja att utveckla sin expertis inom olika områden men måste läsa minst 4 av följande kurser:

 • MPP020 Computer aided modeling, advanced course
 • MPP036 Cognitive ergonomics
 • MPP105 Visual brand identity and product design
 • MPP111 Advanced form design
 • PPU101 Advanced form design & manufacturing techniques
 • PPU180 Design for experience

3) Valbara kurser (30 hp)

Studenten kan bredda eller specialisera sina kunskaper och färdigheter genom att välja ur ett utbud av kurser, inklusive kurser som normal ingår i andra masterprogram.

4) Masterexamensarbete (30 eller 60 hp).

 

Mer information om programmet (url):

http://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Industrial-Design-Engineering.aspx


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.