Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPDCF - ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Utbildningsplanen är fastställd 2015-02-11 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Samhällsbyggnadsteknik, Byggteknik, Arkitektur, Arkitektur och teknik, Landskapsarkitektur, Stadsplanering, Lantmäteri eller Industriell ekonomi

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Det övergripande syftet med mastersprogrammet Design and Construction Project Management (MPDCF ) är att ge studenterna de kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera organisationer och projekt i bygg- och fastighetssektorn. Programmet är utformat så det omfattar hela byggprocessen, såsom tidiga skeden, projektering, byggande och fastighetsförvaltning, och skapar förståelse för dess komplexitet och dess mångfald av medverkande aktörer och intressenter samt deras roll i processen. Detta innebär också att förstå hur organisationer fungerar, olika organiseringsprocesser samt organisationernas relation till sin omgivning.

 

Lärandemål:

De huvudsakliga lärandemålen är:
- Studenten ska förstå byggsektorn och byggprocessen som helhet, de olika organisationsstrukturer som används och behovet av utveckling och förändring avseende arbetssätt, samarbete, organisering och relationer till samhället.
- Studenten ska förstå sambandet mellan organisationer med ett långsiktigt perspektiv och nätverket av temporära projektorganisationer.
- Studenterna ska kunna hantera team och individer. Detta innefattar träning och kunskap som rör organisationskultur, ledarskap, teamwork, samarbetsrelationer och kommunikation.
- Studenten ska kunna tillämpa teorier, metoder och verktyg för organisationer och projekt.

För att stödja studenternas lärprocess och framtida yrkeskunskap har programmet också följande lärandemål:
- Integrering av teori och praktik sker genom ett nära samarbete med företag och andra organisationer.
- Tillämpning av en bred repertoar av problemlösningsmetoder och tekniker.
- Fokusering på problemformulering och problemlösning genom processbaserad pedagogik, där kommunikativ dialog och skrivande är centrala verktyg för reflektion och lärande.
- Integrering av ämnesinnehåll, språk och utveckling av generiska färdigheter i elevernas arbeten.
- Anta ett forskningsinriktat och vetenskapligt förhållningssätt genom att utveckla en analytisk och kritiskt granskande syn på sambandet mellan orsak och verkan.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbete (30 hp) ska hantera ett klart definierat ämne inom området Design and Construction Project Management och kan genomföras i samarbete med industrin eller som ett forskningsprojekt.

 

Gällande kurser för läsår 2015/2016:

Se programplan

 

Rekommendationer:


 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Arkitektur eller Samhällsbyggnadsteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Arkitektur, Samhällsbyggnadsteknik

 
Övrig information:
 

Masterprogrammet Design och Construction Project Management (MPDCF) bygger på ett flertal vetenskapliga discipliner och kurser ges av fyra olika institutioner vid Chalmers tekniska högskola; Bygg- och miljöteknik, Arkitektur , Teknikens ekonomi och organization, samt Energi och miljö.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.