Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Utbildningsplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Elektroteknik, Bioteknik, Teknisk fysik, Medicinsk teknik, Datateknik, Teknisk matematik eller Automation. och mekatronik

 

Förkunskaper:

Matematik (Flervariabelanalys, Linjär algebra och Numerisk analys), Elkretsteori och Grundläggande programmering
Rekommenderade kurser: Transformer och Signalbehandling

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Målsättningen med programmet är att förbereda studenterna inför deras yrkeskarriär genom att ge en bred medicinskteknisk grund med specialisering mot tillämpningsområden som medicinsk bildbehandling, signalbehandling och reglerteknik, eHealth, fordonsteknik, biomaterial, and bioteknisk fysik.
Programmet erbjuder dig djupgående ingenjörsmässiga kunskaper för att möta ett växande behov inom hälso- och sjukvårdssektorn, medicinskteknisk industri, men även inom övrig industri som har inslag av medicinsk teknik.

Masterprogrammet i medicinsk teknik skall ge studenterna avancerade färdigheter för att kunna analysera och utveckla komplex medicinteknisk instrumentering, produkter och system.

 

Lärandemål:

Kunskap och förståelse
Studenterna skall:
 • visa kunskap och förståelse inom nyckelområden i medicinsk teknik inkluderande spetskunskaper om hur sensorer och mätteknik kan användas för att övervaka kroppens fysiologiska funktioner och hur dessa data kan användas för beslutsstöd för medicinsk personal.
 • visa en fördjupad kunskap i metoder för bildanalys och signalbehandling.
 • visa insikt i aktuell forskning och utvecklingsarbete.

Färdigheter

Efter genomgånget program skall studenterna kunna:
 • integrera och analysera, bedöma och hantera komplexa fenomen, skador och situationer i medicinsk teknik, även med begränsad information;
 • självständigt identifiera och formulera förfrågningar och att planera och med relevanta metoder utföra kvalificerad analys och konstruktion av medicnsktekniska produkter och system, inom givna tidsramar;
 • muntligt och skriftligt beskriva medicintekniska system på engelska, för tekniker liksom för icke-tekniska specialister;
 • lösa komplexa ingenjörsuppgifter i projektteam;
 • visa sådana färdigheter som krävs för forskning och utvecklingsarbete inom området;
 • söka och inhämta information och utföra egen vidareutbildning för att utveckla de egna kunskaperna inom området;
Bedömningar och attityder
Studenterna skall kunna:
 • diskutera möjligheter och begränsningar inom medicinsktekniska metoder, reflektera om deras påverkan på människa och samhälle och medvetenhet om ingenjörens etiska ansvar;
 • beskriva och förstå krav på nya och existerande produkter avseende miljömässiga begränsning för att utveckla ett hållbart samhälle;
 • visa förmåga att identifiera kunskapsluckor och ta ansvar för att utveckla sin kunskap;

Speciella lärandemål efter att genomgått en specialisering inom:

Image
 • skall kunna använda metoder för analys och design av datoriserade bildbehandlingssystem;
eHealth
 • skall kunna beskriva ett medicinteknisk fjärrövervakningssystem, från sensor till användarinterface och kunna implementera ett sådant system i begränsad skala;
Automotive
 • förstå och beskriva ett förarassistanssystem för säker körning, baserat på  biomedicinska sensorer eller bildbehandling;
Biomaterial
 • förstå kraven på biomedicinska implantat avseende biokompatibilitet och patientsäkerhet och beskriva de väsentliga stegen vid utvecklingen av ett sådant system;
Biotechnical physics
 • förstå och beskriva krav på medicintekniska analyssystem på biosensornivå;
Signal and control
 • förstå och beskriva flera generella signalbehandlings- och reglertekniska metoder för ett stort område av ingenjörstekniska problem.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet (30 högskolepoäng) skall handla om ett väl definierat ämne inom området Medicinsk teknik. Det kan utföras på Chalmers, i industrin, på ett forskningsinstitut eller på ett annat universitet. Examinatorn måste dock alltid vara en lärare på Chalmers. För att starta examensarbetet skall studenten ha klarat av minst 45 högskolepoäng av kurserna i programmet. Studenter som studerar på de femåriga civilingenjörsprogrammen måste ha klarat av minst 225 högskolepoäng innan start av examensarbetet.

Det finns möjlighet att utföra ett utökat examensarbete (60 högskolepoäng) med tydlig forskningsinriktning. Det finns ett begränsat antal av sådana examensarbeten tillgängliga (ansöks i konkurrens med studiekamraterna), och kraven på studenterna är högre än för ett normalt examensarbete. Ett mål med ett 60-högskolepoängs examensarbete är att producera forskningsresultat av så god kvalitet att de kan presenteras på vetenskapliga konferenser eller i journaler. Se kursbeskrivning för vidare information eller kontakta koordinatorn för masterprogrammet. 

Gällande kurser för läsår 2015/2016:

Se programplan

 

Rekommendationer:

Spår
Redan den obligatoriska delen av programmet bidrar till lärandemålen som beskrivs ovan, men det är inte tillräckligt för att ge den nödvändiga kunskaper och djup i området för en masterexamen. Därför erbjuds även ett antal valbara kurser i programmet. För att vägleda eleverna i valet av kurser ges exempel på sex spår. Det är också möjligt för en student att utforma ett enskilt spår.
Följande spår finns tillgängliga:

Image
Bildbehandling har en central roll i den obligatoriska delen av programmet. Detta beror på att betydelsen av bildsystem har vuxit snabbt inom det biomedicinska området liksom i många andra applikationsområden under de senaste åren.

eHealth
I eHealthspåret erbjuds valbara kurser om databaser, datakomunikation  och utformning av människa-maskinsamspelet.

Automotive
Biomedicinsk teknik har blivit viktigare i utformningen av moderna fordon. I Automotive spåret ges relevanta kurser inom trafiksäkerhet från masterprogrammet i fordonsteknik.

Biomaterial

Moderna tekniker för rehabilitering av handikappade eller skadade patienter innebär ofta att man använder implanterbara material och apparater. I Biomaterialspåret ges en uppsättning relevanta kurser för att täcka detta område. Vissa av dessa kurser är avsedda för dem med en molekylärbiologi och cellbiologi bakgrund.

Biotechnical physics
För studenter med en bakgrund inom fysik har vissa biomedicinska kurser relaterade till det området samlas i ett spår. Dessa kurser är också en del av ett spår i masterprogrammet i tillämpad fysik.

Signals & Control

I detta spår får eleverna djupare kunskaper inom signalbehandling och reglerteknik. Detta spår är i huvudsak avsett för studenter som antingen vill specialisera sig på biomedicinsk signalbehandling eller är nöjda med de obligatoriska biomedicinska kurserna och vill ha mer generella ingenjörskompetenser för att öppna upp för sysselsättning i många andra industriområden.

Kurserna som tillhör varje spår är markerade i programplanen.

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Bioteknik eller Elektroteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Bioteknik, Elektroteknik

 
Övrig information:
 

Bioteknik som huvudområde
Studenter som planerar för en mastersexamen i huvudområdet Bioteknik behöver göra ett välgrundat val av kurser.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.