Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPBDP - ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Utbildningsplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Teknik, Företagsekonomi, Juridik eller Design

 

Förkunskaper:

Alternativt urval baserat på personligt brev, fall och intervjuer

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Syftet med programmet är att utrusta studenterna med färdigheter och verktyg som faciliterar, skapar, leder och organiserar teknik-baserat företagande.
Studenterna skall efter avklarat program besitta bred kunskap kring affärsdesign och kring entreprenörskap som hållbart värdeskapande, samt djup kunskap inom sitt specialiseringsområde. Denna specialisering sker inom den ämnesbakgrund som studenten erhållit inom sin kandidatexamen.

 

Lärandemål:

Efter avklarat program skall student ha förmåga att:
1.    Skapa kunskaps-baserat företagande i samspel med kompletterande kompetenser och därigenom integrera tekniska, ekonomiska, ledningsmässiga och legala förmågor till innovationer, produkter, affärsutvecklingsprojekt och marknadserbjudanden.
2.    Analysera, bygga och använda verktyg för att designa och skapa innovationer, såsom olika egendomsverktyg (patent, standarder, kontrakt, designer, varumärken, databaser, upphovsrätter, etc) i interaktion med forskning, marknadsundersökningar och produktutveckling.
3.    Kommunicera, reflektera kring och konstruktivt nyttja gruppdynamik och ansvarstagande ledarskap, tillämpad på verkliga innovationsprojekt samt på simulerade komplexa situationer.
4.    Reflektera kring medborgarskap och entreprenörskap för hållbar utveckling.
5.    Analysera, skapa, leda och organisera uppstartsprojekt, interna innovationsprojekt eller samverkansprojekt (öppen innovation)

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Studenter inskrivna på BIO/CORP/TECH spåren kommer utföra ett ettårigt (60 hec) examensarbete under hela andra året, kopplat till innovationsprojekt. ICM-studenter har specialiserade kurser under tredje terminen och gör sedan ett 30 hec examensarbete.

BIO/TECH spåren gör sitt examensarbete kopplat till innovationsprojekt som erbjuds från inkubator.

CORP/ICM spåren gör examensarbeten kopplat till innovationsorienterade uppgifter på företag eller vid innovativa tekniska/naturvetenskapliga forskargrupper.

 

Gällande kurser för läsår 2015/2016:

Se programplan

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Industriell ekonomi. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Industriell ekonomi

 
Övrig information:
 

Programmet är en del av Chalmers entreprenörskola och är därför starkt kopplat till skolans övriga aktiviteter inom nyttiggörande och kommersialisering. Baserat på snart 20 års erfarenhet inom handlings-baserad pedagogik så rymmer programmet en mix av team-baserat skapande kopplat till reflektion.
Programmet har en särskild antagning vilket bl a innefattar skriftlig ansökan och intervjuer.
Karriärsvägar
Chalmers entreprenörskola producerar entreprenöriella företagare i en större utsträckning än någon identifierad utbildning som inte förutsätter tidigare yrkeserfarenhet. Alumner från programmet arbetare med affärsutveckling i primärt följande yrkesroller:
-    Entreprenör och företagsledare i uppstartsbolag
-    Chef/projektledare i etablerade företag
-    Konsult, forskare eller innovationsrådgivare


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.