Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2013/2014
Utbildningsplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Chalmers I-program syftar till att utbilda civilingenjörer som har kunskaper, färdigheter och attityder för att utveckla, förvalta och använda teknikbaserade system och processer, på ett affärsmässigt, socialt och ekologiskt hållbart sätt och därmed att uppfylla samhällets behov av civilingenjörer som ser teknik i sitt organisatoriska och ekonomiska sammanhang.

 

Lärandemål:

Programmets syfte realiseras genom att varje examinerad civilingenjör besitter många olika kunskaper och färdigheter. Den färdiga civilingenjören skall...

... avseende resultatorienterade kunskaper och färdigheter kunna
 • formulera problem innehållande tekniska, ekonomiska och organisatoriska variabler

 • definiera tekniska, ekonomiska, sociala och ekologiska kriterier för analys/värdering av problem

 • beskriva/modellera/simulera/analysera samband mellan tekniska, ekonomiska och organisatoriska variabler

 • beskriva/modellera/simulera/analysera samband mellan tekniska, ekonomiska och organisatoriska variabler och relevanta kriterier

 • utveckla och värdera olika lösningar på problem


...avseende process- och metodmässiga kunskaper och färdigheter kunna
 • använda både kvantitativa och kvalitativa metoder

 • beakta/inta olika intressenters perspektiv (t ex aktieägare, kunder/leverantörer, medarbetare, institutioner, etc)

 • arbeta på och växla mellan olika abstraktionsnivåer (t ex komponent/individ, produkttyp/process/organisation samt teknologi/industriellt system/samhälle)

 • beakta hela och delar av livscykeln för industriellt system, teknologi, produkt, organisation och process

 • planera aktiviteter, resurser och leverabler för att formulera, analysera och lösa problem


...avseende kognitiva och sociala kunskaper och färdigheter kunna
 • kommunicera om problem med olika intressenter

 • tänka och agera etiskt, kritiskt och självständigt i relation till olika intressenter, kunskapsmängder, perspektiv, etc

 • arbeta i, och till viss del leda, grupper

 • utveckla sin egen och andra kunskaper och färdigheter


 

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

I programmet ingår ett kandidatarbete (examensarbete) omfattande 15 högskolepoäng. I kandidatarbetet skall studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt.


Inom ramen för det valda masterprogrammet utför teknologen ett examensarbete. För detta arbete, som kan förläggas antingen vid högskolan eller till industrin, tillämpas följande regler:
 • För att få påbörja examensarbetet fordras 225 hp samt tillräckliga kunskaper i det ämne examensarbetet tillhör. Vad som är tillräckliga kunskaper bestäms av examinator

 • Upplägget av examensarbetet samt problemdefinitioner skall före igångsättande godkännas av examinator eller annan behörig handledare på institutionen oberoende av var examensarbetet initieras, planläggs och utföres.

 • Examensarbetaren skall närvara som åhörare vid minst två examensarbetesredovisningar. Utöver detta skall denne opponera på ett examensarbete.

 • Examensarbetet redovisas skriftligt och muntligt. Den skriftliga rapporten skall innehållsmässigt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt väl motsvarar i industrin utarbetade rapporter. Rapporten skall redovisas muntligt i seminarieform.

 • Examensarbetet tillordnas 700 timmar eller 30hp för studerande som är inskrivna höstterminen 1993 eller senare.


 

 

Gällande kurser för läsår 2013/2014:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram läsår 2013/2014:


Civilingenjörsexamen
MPBDP - ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM
MPMEI - INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM
MPQOM - KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPDCF - ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM
MPPEN - PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPPDE - PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPSOF - SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen

Civilingenjörsexamen med inriktning Industriell ekonomi:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Examen benämns Civilingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Master of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Industriell ekonomi, och det masterprogram som den studerande genomgått.
Efter den grundläggande delen på 180 hp kan delexamen utfärdas. Examensbenämningen är Teknologie kandidatexamen, huvudområde Industriell ekonomi (Bachelor of Science, major subject Industrial Engineering and Management).

 
Övrig information:
 

Avslutande masterprogram läsåren 4-5
Efter de tre första åren på programmet söker man till ett avslutande masterprogram. För att erhålla en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi finns det flera olika masterprogram att välja mellan. Studerande på I-programmet har garantiplats på något av följande masterprogram:

 • Management and Economics of Innovation

 • Quality and Operations Management

 • Supply Chain Management
För information om övriga valmöjligheter avseende masterprogram hänvisas till programhemsidan.

Urval till masterprogram kommer att ske vid platsbrist. Urvalet grundas på meriter från studierna på kandidatnivå. Rätten till garantiplats på ett masterprogram kvarstår tre år efter att studenten blivit behörig att söka programmet. För information om förkunskapskrav och övrig information hänvisas till respektive masterprograms utbildningsplan som man hittar via Chalmers hemsida.


Studier utomlands
Inom ERASMUS utbytet kan teknologen läsa 1 eller 2 terminer utomlands från och med årskurs 2. Ett antal studerande får byta ut 4:e årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid en utländsk högskola. (se information om internationellt utbyte ).
Varannan sommar har det anordnas valfria kurser på University of California, Berkeley, samt Stanford University omfattande 15 högskolepoäng. Antalet platser är begränsat till ca 30. Nästa tillfälle är preliminärt planerat till sommaren 2013 och sedan efter 2015.


Handbok
För I-programmet rekommenderas följande handbok:
L Råde, B Westergren: BETA; Mathematics Handbook, Studentlitteratur, Lund


Hänvisning till gemensamma bestämmelser för Chalmers
På Chalmers webb finns bestämmelser som gäller för samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.


För mer information, kontakta
Programansvarig: Dan Paulin. E-post: dan.paulin@chalmers.se  Telefon:  031-772 8413
Utbildningssekreterare: Jamal Nasir. E-post: jamal.nasir@chalmers.se  Telefon: 031-772 2491
Studievägledare: Elin Carlfalk. E-post: elin.carlfalk@chalmers.se  Telefon: 031-772 3170


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.