Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IMA041 - Industriell marknadsföring
 
Ägare: TKIEK
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0101 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   20 Dec 2007 fm H,  28 Mar 2008 fm V,  29 Aug 2008 fm V

I program

TKMTL KEMITEKNIK (INGENJÖRSEXAM.PÅ KEMIINGENJÖRSLINJEN), Årskurs 2 (valbar)
TKDES TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Kajsa HulthénBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Industriell ekonomi (tex. IEK 102, IEK 160, IEK 415) eller motsvarande

Syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna kunskap om hur affärsprocesser mellan företag fungerar. Dessa processer studeras dels ur det säljande företagets perspektiv, dels ur det köpande.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomförd kurs skall deltagarna kunna:
- Beskriva industriella marknaders centrala kännetecken
- Förstå köpande företags grundläggande inköpsprocesser och strategier
- Analysera olika marknadsföringssituationer och deras särdrag
- Förstå affärsrelationers och industriella nätverks betydelse för köp- och säljprocesser
- Formulera och utvärdera marknadsföringsstrategier

Innehåll

Affärsförbindelser på industriella marknader kännetecknas ofta av långsiktighet till följd av de produktions-, distributions- och utvecklingsanpassningar som många gånger är nödvändiga för att effektivisera verksamheten hos köpare och säljare. Hur man skapar och utvecklar affärsrelationer med andra företag är därför det övergripande temat för kursen. Ur det säljande företagets perspektiv är frågan om uppbyggandet av ett distributionssystem en central strategisk fråga. Andra viktiga moment är relaterade till företagets marknadsplaneringsprocess, från utformningen av en affärsidé till de konkreta marknadsföringsåtgärderna. För det köpande företaget är nyckelfrågan att utveckla inköpsstrategier och leverantörsrelationer som bidrar till en effektiv resursförsörjning.

Organisation

Undervisningen är upplagd som en kombination av föreläsningar, grupparbete och enskilt arbete. Genom praktikfallsarbete och gästföreläsningar från industrin ges en praktisk anknytning till de teorier och metoder som presenteras.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

Skriftlig tentamen samt poängbedömda inlämningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.