Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IAR056 - Projekt i industriell produktion & organisation
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: D
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0105 Projekt 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p    

I program

TMASA MASKINTEKNIK - Industriell Produktion och Organisation, Årskurs 4 (obligatorisk)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Jan Lindér


Ersätter

IAR055   Förändringsmetodik MPR250   Produktionstekniskt projektarbete


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Fördjupningskurser (spår 1) inom industriell produktion & organisation (IPO).

Följande (spår 2) kurser är förkunskapsgrundande:
- MPR 270 Produktionssimulering M eller MPP045 Produktionssimulering Z
- MPR 211 Robotteknik M eller MPR161 Robotteknik Z
- MPR051 Integrerade tillverkningssystem

Syfte

Kursen skall synliggöra dels en fördjupad förståelse för inriktningens teoretiska moment genom att ett tillämpat projekt genomförs i nära samarbete med en industriell part (spår 1) dels på ett industrinära utbildningssamarbete som sätter lärande i ljuset av kunskapens användning. Visionen är att ge teknologen möjlighet att göra sina första avtryck i den industriella verkligheten och skapa förutsättningar för att börja bygga ett personligt kontaktnät med sikte på kommande yrkeskarriär. I detta perspektiv fungerar kursen som övning inför stundande examensarbete (spår 2).
Kursen syftar till att teknologen genom aktivt samarbete i projektgrupp skall få träning i att:
omsätta vetenskapligt underbyggd teori i praktik för lösandet av ett reellt industriellt problem
genom ett ingenjörsmässigt arbetssätt tillämpa den moderna produktionsteknikens grunder
använda informationsteknologiska verktyg och bygga virtuella modeller för experiment och verifiering av analytiska lösningar

Kursen är för gemensam spåren organisation (spår 1) och produktion (spår 2).

Mål

Målet (spår 1) med projektarbetet är dels att studenterna skall nå en insikt i ett för fördjupningen relevant industriellt problem dels att de skall tillämpa de teoretiska kunskaper som tidigare kurser behandlat.

Kursen har också som mål att studenterna kan använda grundläggande kunskaper i utredningsmetodik och statistisk databearbetning.

Efter genomgången kurs skall studenterna vara tillräckligt självständiga, så att de kan genomföra ett liknande projekt i industriell miljö.

Kursmålen (spår 2) definieras av att teknologen efter genomarbetad kurs genom aktivt deltagande i projektgruppens arbete skall ha erfarenhet av att:
tydligt formulera ett industriellt relevant problem
skapa en projektplan där projektets syfte, mål, fokus och avgränsning återspeglas i planerat arbete, vilket struktureras upp i resultatspecificerade delaktiviteter som bemannas och läggs ut på en tidsaxel
samarbeta i projektform med projektgruppens behov av arbetsdelning och krav på metodisk projektledning
praktisera kunskap och färdigheter som erövrats under studietiden på en verklig industriell problemställning
bedöma behovet av vetenskaplig information, utföra informationssökning samt kritiskt värdera dess relevans
tillämpa ingenjörsmetodik för att söka och värdera lösningar
presentera arbetet i en skriftlig rapport med krav på innehåll, struktur och språk motsvarande Chalmers normer samt referera till källor, figurer, formler och tabeller på ett vedertaget sätt
skriva en rapportsammanfattning på engelska
muntligt presentera genomfört projekt med krav på tydlighet och tidshållning inför olika målgrupper:
a. utifrån ett reflekterande lärandeperspektiv inför teknologerna i kursens övriga projektgrupper och
b. med fokus på projektresultatet inför representanter från beställande företag

granska och ge synpunkter på ett tekniskt arbete samt kunna bemöta motsvarande kritik på eget arbete
värdera kursen med avseende på ovanstående mål samt skriftligt dokumentera detta.

Innehåll

Kursen (spår 2) är upplagd i projektform. Som stöd för projektarbetet förmedlas inledningsvis genom föreläsning grundläggande uppfattningar kring projektet som arbetsform och dess styrning, informationssökning och kunskapshantering samt kommunikationsteori för presentation av projektresultat. Handledning ges vid fastställda tider samt vid behov och möjlighet kontinuerligt under projektgenomförandet. I syfte att kunna ge konkreta råd för säkerställande av framgångsrika projekt kommer handledare att närvar på vissa projektmöten. Förutom kring ämnesrelaterade frågeställningar ges vägledning ifråga om projektledning, strukturerad arbetsmetodik, mötesteknik, utformning av projektplan, fördelning av arbete inom gruppen, uppföljning av delresultat, sammanställning av resultat i rapportform samt muntlig presentation och opponering.

Organisation

Deltagande (spår 2) teknologer indelas i grupper som i möjligaste mån själva väljer problem att arbeta med bland de projektuppgifter Institutionen för Produkt och Produktionsutveckling har att erbjuda. Kursens centrala del är grupparbetet med aktuell projektuppgift.

Examination

Avgörande (spår 2) för godkännande är att grupparbetet skett i enlighet med valt projektets syfte. Projektet presenteras muntligt på seminarier. I examinationen ingår även att kritiskt granska en annan projektgrupps arbete, skriftligt formulera ned synpunkterna och framföra dem i samband med att detta projekt redovisas. Inlämnad projektrapport är förutsättning för betyg. Bra strukturerad projektrapport och kvalitén på utförda presentationer av projektresultatet avgör betygsgrad. Betygskalan är TH.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.