Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP125 - PU-projekt
 
Ägare: TMASA
8,0 Poäng (ECTS 12)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: D
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0104 Projekt 8,0 p Betygskala: TH   2,0 p 3,0 p 3,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Produktutveckling, Årskurs 4 (obligatorisk)
TMASA MASKINTEKNIK - Produktutveckling, Årskurs 4 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Hans JohannessonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Konstruktionsrelaterade kurser från det obligatoriska basblocket inklusive Projektledning. Maskinkonstruktion M3 , CAD och PDM M4, FEM M3 , Livscykelanalys rekommenderas.

Syfte

Kursens syfte är att låta kursdeltagarna, under så verklighetsnära former som möjligt, i ett tvärfunktionell grupp genomföra ett större företagsanknutet produktutvecklingsprojekt, och därigenom ge dem en verklighetsförankrad bas för vidare verksamhet inom industriell produktutveckling.

Innehåll

Projektet skall genomföras med stöd av befintliga teorier och metoder som idag finns för produktutveckling. Användningen av olika typer av modeller, både fysiska och datorbaserade, skall vara ett viktigt inslag i arbetet. Projektet skall behandla den inledande delen av produktutvecklingsprocessen (produktplaneringsfasen, specifikationsfasen, konceptfasen och första delen av prototypfasen) och skall genomföras i form av en teknisk, ekonomisk och marknadsmässig s.k. "feasibility study" av ett produktkoncept som tas fram. Uppgiften, som skall ha sitt ursprung i ett verkligt företag, kan antingen bestå i att vidareutveckla en befintlig produkt eller nyutveckla en ännu inte existerande produkt. Utgångspunkten skall vara ett identifierat behov (market pull) eller en ny teknisk lösningsprincip (technology push) och resultatet en handlingsplan som beskriver hur uppdragsgivaren skall gå vidare, samt en prototyplösning som uppfyller uppställda kriterier för produkten.
Projektet skall genomföras av en "tvärfunktionellt team" bestående av M-, TD- och I-teknologer samt studenter från industridesignutbildningen på HDK/GU. TD-, I- och HDK-studenterna har, i sina respektive utbildningar, projektdelen i kursen gemensam med M. Gruppen skall planera, organisera, genomföra och avrapportera projektet. Gruppen ansvarar också för de ekonomiska resurser som ställs till projektets förfogande (ca 10 kkr/gruppmedlem). Handledarresurser från M, TD och I ställs till projektgruppens förfogande.

Organisation

Projektet introduceras och projektgruppen formeras i lp 1. Gruppen genomför sedan under lp1 en övning i "team-building" och förbereder planeringen av projektet. Projektet statar sedan i lp 2 och pågår tom lp4.

Litteratur

Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger: Product Design and Development, McGraw-Hill, 1995.
Matti Kaulio, MariAnne Karlsson, Peter Rydebrink, Mari Klements: PRE - Att skapa ett företagsspecifikt arbetssätt för att hantera kundkrav, IVF, 1996.
S. C. Wheelwright, K. B. Clark: Revolutionizing Product Development. The Free Press, 1992.
Övrig litteratur meddelas senast vid kursstart.

Examination

Muntliga presentationer, skriftliga redovisningar (rapporter),modell-/prototyparbeten. Betygsskala: TH


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.