Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ITR415 - Miljöstrategiska analysmetoder för logistiksystem
 
Ägare: TIEKA
3,5 Poäng (ECTS 5,25)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0199 Tentamen 3,5 p Betygskala: TH   3,5 p   19 Okt 2004 fm V,  Kontakta examinator

I program

TMASA MASKINTEKNIK - Profil i Miljöteknik, Årskurs 4 (valbar)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Magnus Blinge


Kursen innehåller (helt eller delvis) tema miljö och hållbar utveckling


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Syftet med kursen är att beskriva kunskapsfronten inom området miljöaspekter vid godstransporter. Exempel på möjligheter till reducerad energian-vändning och miljöpåverkan presenteras tillsam-mans med tillgängliga metoder och verktyg vilka används i företagens strategiska miljöarbete be-skrivs.

Innehåll

Kursens lektioner består av två huvuddelar:
Bärkraftig utveckling och tillgänglighet
Energi- och resursanvändningen inom transport-sektorn är idag ineffektiv. Transporternas relativa del av den totala energianvändningen och miljöpåverkan ökar ständigt jämfört med industri och hushållssektorerna. Dagens transportsystem måste drastiskt förändras om det skall vara möjligt att erhålla en bärkraftig utveckling inom transportnäringen. De möjligheter som finns tillgängliga i dagsläget för att reducera energianvändningen och miljöpåverkan inom det existerande systemet presenteras.
Exempel på åtgärder är:
- Tekniska lösningar såsom alternativa driv-medel, motorer och fordon
- Förbättringar inom transport- och logistik-systemen, kombinerade transporter
- Sociala, psykologiska och politiska barriärer hindrande förändringar mot miljömässig hållbar utveckling
- ekonomiska styrmedel t.ex. internalisering av externa kostnader genom vägavgifter eller miljöskatter.
Metoder och system för miljöanalyser och miljöled-ning
I dagsläget existerar det ett antal verktyg och miljöledningssystem syftande till att underlätta och strukturera företagens miljöarbete. Att anpassa verksamheten mot miljömässig långsiktig uthållig-het har blivit en marknads- och överlevnadsfråga för företagen vilket inte minst också gäller för transportbranschen. Ett antal metoder, dess användning, styrkor och svagheter diskuteras. Exempel på verktyg är:
- Livscykelanalys (LCA)
- Det naturliga stegets systemvillkor
- EMAS
- ISO 14000
- Miljömärkning
- 'Backcasting'
Kursen innehåller dessutom ett praktikfall där någon av ovanstående verktyg och metoder prövas.

Litteratur

Ett kompendium bestående av ett urval av relevanta rapporter och artiklar.

Examination

Skriftlig examen och godkänt praktikfall.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.