Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP040 - Produktergonomi
 
Ägare: TDESA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   Kontakta examinator  

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Ergonomidesign, Årskurs 4 (obligatorisk)

Examinator:

Bitr professor  Anna-Lisa OsvalderBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

MMT010 Ergonomi

Syfte

Kursen skall leda till fördjupad kunskap om samspelet mellan människans fysiska egenskaper och produktens egenskaper.
Kursen skall ge kännedom om några av de metoder och verktyg som kan användas för att analysera och värdera olika designlösningar ur ett antropometiriskt och fysiologiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar i seminarieform, instuderingsuppgifter och projektarbete.

Föreläsningarna behandlar dels människans fysiska förutsättningar, begränsningar och skademönster för olika belastningar, rörelser och kroppspositioner (t.ex. sittande/stående arbete), med fördjupningar inom arm/hand, nacke/skuldra, rygg/ben. Vidare ges fördjupning inom muskelfysiologi, antropometri och biomekanik, samt diskussion kring aktuella ergonomiska standarder/guide-lines. Inom metodområdet görs fördjupningar inom EMG (mätning av muskelaktivitet) och subjektiv skattning av belastning, komfort och obehag. Datormanikinen JACKs möjligheter vid produkt- och systemutveckling presenteras, och möjligheter ges i projektet att arbeta med denna modell. I anslutning till teoriavsnitten ges exempel från olika ergonomiska produktutvecklingsprojekt t.ex. datorarbetsplatser, handverktyg, fordonsmiljöer, badrum för äldre, militärkläder.

För varje teoriområde ska eleverna arbeta med instuderingsfrågor, där relevant teori finns att hämta i kurspärm och referenslitteratur. Arbetet sker i grupp om två elever, så att en diskussion kan föras kring uppgifterna.

Projektarbetet sker i grupp om två elever och behandlar ett eget valt produktsystem som ska teorifördjupas, analyseras med olika metoder och bedömas utifrån en tänkt användargrupps fysiska förutsättningar. Projektet presenteras och diskuteras muntligt inför klassen, och dokumenteras i en skriftlig projektrapport. Projektets olika delar betygssätts.

Litteratur

Bridger R.S (2000) Introduction to ergonomics
Kompendium sammanställt av institutionen. Referensbibliotek vid institutionen.

Examination

Inlämningsuppgifter och projektarbetets olika delar betygssätts.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.