Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA355 - Databaser
 
Ägare: TDATA
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0101 Tentamen 4,0 p Betygskala: TH   4,0 p   14 Dec 2004 em V,  01 Apr 2005 fm V   26 Aug 2005 fm V
0201 Laboration 0,0 p Betygskala: UG   0,0 p    

I program

TELTA ELEKTROTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Systemutveckling, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Interaktiva simuleringar och spel, Årskurs 4 (valbar)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 4 (valbar)
TTFYA TEKNISK FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Forskarassistent  Marcin BenkeKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0101 Tentamen 4,0 p Betygskala: TH   4,0 p   28 Maj 2005 em V   26 Aug 2005 fm V
0201 Laboration 0,0 p Betygskala: UG   0,0 p    

I program

TELTA ELEKTROTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Systemutveckling, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Interaktiva simuleringar och spel, Årskurs 4 (valbar)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI - Informationsteknik, Årskurs 3 (obligatorisk)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 4 (valbar)
TTFYA TEKNISK FYSIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Forskarassistent  Marcin Benke
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande programmeringskurs samt kunskap om datastrukturer och algoritmer. Erfarenhet av algebra eller diskret matematik.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om databassystem, deras organisation och grundläggande logiska begrepp.

Innehåll

Kursen lär ut hur en modern databas är uppbyggd. Först studeras hur databasen är fysiskt organiserad på sekundärminnet. Därefter förklaras vad som menas med ett databashanteringssystem, Data Base Management System, DBMS, och de olika abstraktionsnivåer på vilka man betraktar databasen.

De flesta databaser som konstrueras idag är relationsdatabaser, varför dessa studeras noggrant i kursen. Först presenteras grunderna för relationsdatabaser, d v s relationsmodeller relationsalgebra och relationskalkyl. Därefter studeras hur man definierar sina relationer och hur man beskriver ingående datas domäner (typer). Härvid läggs tyngdpunkten på att visa vilka egenskaper som är viktiga för att databasen skall kunna skyddas mot olika former av felaktigheter (integritetsvillkor).

För relationsdatabaser har SQL blivit ett standardspråk för den som konstruerar databasen. SQL beskriver all interaktion med databashanteringssystemet och fungerar som både konstruktionsspråk, datainmatningsspråk, frågespråk och kommandon för identifiering av användaren. Därför studeras detta språk i detalj.

För en vanlig användare av en databas är SQL vanligtvis för komplicerat och därför använder man sig av mer användarvänliga frågespråk typ QBE, Query By Example. Även detta behandlas i kursen.

Vid design av en relationsdatabas är det viktigt att man väljer lämpliga relationer. Detta kan undersökas med hjälp av de olika så kallade normalformerna. Därvid behandlas begreppet funktionellt beroende. Att välja lämpliga relationer kan ses som den "kreativa" delen av att skapa en databas.

När flera beroende operationer skall utföras på en databas har man en transaktion. Om ett databashanteringssystem som tillåter flera användare samtidigt uppstår problem med parallella transaktioner. Dessa problem måste tas om hand av databaskonstruktören. Dessutom måste systemet klara av att städa upp efter oavslutade transaktioner vid systemavbrott.
Slutligen måste säkerhetsaspekter beaktas. En viss användare har bara rätt att läsa vissa delar av databasen, en annan användare kanske har rätt att även uppdatera eller skriva in nya data. Detta kan beskrivas mycket elegant i SQL, vilket också behandlas i kursen.

De områden som behandlas är: konceptuella och fysiska modellen, fysisk dataorganisation, relationsalgebra, relationskalkyl, kunskapsrepresentation, öppen och sluten värld, relationsmodellen, optimering, frågespråk, redundans, normaliseringar, säkerhet, integritet, parallella operationer - transaktioner, distribuerade databaser, orientering om nätverksmodellen och hierarkiska modellen.

Angränsande kurser är Operativsystem, Distribuerade system och Objektorienterad systemutveckling.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och en laboration samt handledning i samband med denna. OBS! vid HT kurstilfälle ges kursen på engelska.

Litteratur

Vid senaste genomförandet av kursen användes Silberschatz, Kurth, Sudarshan: Database System Concepts, McGraw Hill, 2001 (4th edition). Aktuell information om litteratur ges innan kursstart på kursens hemsida.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Vidare skall samtliga i kursen ingående laborationer vara godkända. Betygskala: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.