Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IPE030 - Människa - maskinsystem
 
Ägare: TAUTA
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0189 Tentamen 4,0 p Betygskala: TH   4,0 p   Kontakta examinator,    Kontakta examinator  

I program

TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 3 (obligatorisk)
TDATA DATATEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Valfria kurser utanför inriktningarna, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Anna-Lisa Osvalder


MTS-kurs


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen syftar till att öka förståelsen för människans förmåga och begränsningar i ett människa-maskinsystem, där hänsyn tas både till människans fysiska, individuella, sociala och mentala kapacitet. Förståelsen för människan som beslutsfattare och aktör i systemet behandlas. Vidare diskuteras hur människans kapacitet och begränsningar skall användas för val och utformning av tekniska lösningar och hela tekniska system.

Innehåll

Kursen är upplagd kring teoriföreläsningar, temaföreläsningar, inlämningsuppgifter, projektarbete i grupp med handledning och teorifördjupning i litteratur, muntlig och skriftlig projektredovisning.

Föreläsningarna och inlämningsuppgifterna behandlar:
- Human Factors/Ergonomi: belastningar, antropometri, biologisk variation, fysikaliska arbetsmiljöfaktorer (ljud, ljus, klimat), metoder, mätningar, analysverktyg
- Människans kognitiva förmågor som perception, minne, informationsbearbetning, uppmärksamhet, inlärning.
- Stress och stresshantering, samt stressens påverkan på prestation och risktagande
- Gränssnittsutformning av displays, reglage, manöverdon, paneler, alarm
- Risker och komplexa tekniska system
- Beslutsfattande och mänskliga felhandlingar
- Metoder för analys av uppgiftskrav, teknikutformning och felanalys
- Temaföreläsningar kopplat till dagens utformning av olika människa-maskinsystem

Projektarbetet består i att göra en arbetsplatsanalys där valda delar av kursens teori knyts an till observationer, intervjuer, mätningar och analys av operatörsarbete i verkliga miljöer, där det kan finnas problem med t ex stress, kommunikation och samverkan med medarbetare, informationsöverlast, larmsituation, förståelse- och/eller hanteringsproblem vid användning av maskiner och tekniska produkter, risk för incidenter och olyckor, arbetsbelastningar, den fysiska miljöns utformning (buller, vibrationer, belysning, klimat) etc. Resultaten jämförs med liknande arbetsplatser och med arbetsmiljörekommendationer. Slutsatser dras om arbetsplatsens utformning och åtgärdsförslag till förbättringar presenteras

Litteratur

Bridger R.S (2000) Introduction to ergonomics
Kompendium sammanställt av institutionen.

Examination

Inlämningsuppgifter och projektarbete (muntlig och skriftlig redovisning) betygssätts.
Betygsskala: TH.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.