Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IEK281 - Industriell kvalitetsteknik
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   16 Okt 2004 em V,  14 Jan 2005 em V,  22 Aug 2005 em V

I program

IQMAS MSc PROGR IN QUALITY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, Årskurs 1 (obligatorisk)
TMASA MASKINTEKNIK - Profil i Kvalitetsutveckling, Årskurs 4 (obligatorisk)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Bo BergmanBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen syftar till att ge en bred kunskap och förståelse i de olika moment och aktiviteter som ingår i ett företags totala kvalitetsarbete. Både de övergripande kvalitetsfilosofierna liksom praktiskt förankrade kvalitetssäkringsmetoder gås igenom. Kursen syftar vidare till att ge en bred teoretisk kunskapsbas och praktiskt inriktad förståelse för kvalitetssäkringsarbete över en produkts hela livslängd. Kvalitetsfrågor rörande produktutveckling, konstruktionsarbete och produktion behandlas ur ett organisatoriskt helhetsperspektiv. Samarbete och integration är i detta avseende en nyckelfrågeställning. Kursen ger kunskap i kvalitetsarbetets olika dimensioner så att kvalitetsaspekter kan vägas in vid formulering av ett företags strategi och ge förutsättningar för deltagande i och genomförande av kvalitetsförbättrande arbete.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, övningar och ett kortare praktikfallsarbete. Olika kvalitetsbegrepp gås igenom; kvalitetssystem, kvalitetsfilosofier och kvalitetsekonomi. Kvalitet i produktutvecklingsfasen. Konstruktionslösningar för skapande av kvalitet, kvalitetsmetoder vid produktutveckling och konstruktion t ex FMEA, QFD och Ishikawa-diagram. Statistiska kvalitetssäkringsmetoder som tex SPS/SPC. Kvalitetsaspekter vid produktions-beredning och produktion. Leverantörsrelationer. Revisionsverksamhet och kvalitetsutmärkelser. Företagets ansvar, skadestånd, produktansvar. Mätmetoder för kvalitetskontroll.
Management och organisationsaspekter på kvali-tet. Kommunikation och institutionalisering av kva-litetsverksamheten. Implementering och genom-förande av kvalitetsfilosofier. Organisatoriska as-pekter på kvalitetsarbetet t ex samarbete, föränd-ringsarbete, kultur, motivation och ledarskap.
I de olika momenten gås ett flertal praktiska öv-ningsmoment igenom. Moment som här behand-las är t ex SPS/SPC, FMEA, QFD, DFA och de sju QC-verktygen.
För att öka den praktiska förståelsen av ämnet genomförs ett kortare företagsanknutet projekt-arbete. I detta arbete skall ett företags kvalitetsarbete studeras och analyseras. Projektarbetet redovisas både muntligt och skriftligt.
Kursen ges på engelska

Organisation

Föreläsningar, övningar, fallstudier och projekt

Litteratur

Bergman, B. and Klefsjö, B. (2003). Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction, Studentlitteratur, samt utdelat material se kurshemsida

Examination

En skriftlig tentamen ges efter kursen. För slut-betyg fordras dels godkänt tentamensresultat, dels godkända praktikfall och övningar.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.