Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IAR055 - Förändringsmetodik
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: D
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Projekt 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p    

I program

TMASA MASKINTEKNIK - Industriell Produktion och Organisation, Årskurs 4 (valbar)
TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Integrerad produktionsorganisation eller Integrerad produktutveckling och projektledning beroende på val av inriktning för projekt.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge en industriellt förankrad fördjupning i form av ett tillämpat projekt inom process- eller produktutveckling.

Innehåll

Kursen avser att ge en problembaserad insikt i industriellt förankrade problem. Den är baserad på ett industriellt projekt som löper parallellt med en föreläsningsserie.
Föreläsningarna omfattar dels metodstöd i form av forsknings- och utredningsmetodik anpassat till ingenjörsmässiga problem, dels för projekten nöd-vändiga fördjupningar inom förändringsarbete, in-körningsmodeller för produkter/processer samt metodik för "ständig förbättring". Arbetet skall be-drivas i små grupper med nära stöd av kvalifi-cerade handledare.
Projekten har två alternativa inriktningar, antingen studeras en produktionsprocess eller så är någon form av ingenjörsorganisation för produktutveck-ling/anpassning studieobjektet.
Projekten som fokuserar en produktionsprocess analyserar flöden, styrsystem ledningsstilar, ar-betsorganisation, effektivitet, produktionstekniska metoder etc baserat på kunskaper från tidigare kurser. Speciellt krävs kursen Integrerad produk-tionsorganisation.
För de mera produktorienterade projekten är fokus mera på effektivitet och organisation utifrån kom-petens och resursstyrningsaspekter. Nödvändiga förkunskaper ges i kursen Integrerad produktut-veckling och projektledning.

Litteratur

Anvisas vid kursstart

Examination

Kursen examineras i form av skriftliga rapporter som betygsätts. Betygsskala TH


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.