Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IAR050 - Integrerad produktionsorganisation
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: D
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   23 Okt 2004 fm V,  29 Mar 2005 fm V,  17 Aug 2005 fm V

I program

TMASA MASKINTEKNIK - Industriell Produktion och Organisation, Årskurs 4 (obligatorisk)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Arbetsorganisation M, Produktionsledning M eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syfte är att belysa produktionsfunktionens roll från ett företagsmässigt integrerat helhetsperspektiv. Inom kursens ram behandlas centrala aspekter på drift, utveckling och ledning av industriföretagets produktionsfunktion.

Innehåll

Kursen utgår från ett systemperspektiv och för-djupar dels kunskaperna inom ett antal områden, dels integreras dessa delar utifrån ett totalproduk-tivitetsperspektiv till en helhetsförståelse för produktionens roll i ett företagsperspektiv. Kursens tyngdpunkt är en föreläsningserie med en tydlig empirisk förankring genom anknytning till industri-baserad forskning.
Fördjupningsområden
Baserat på tillämpad organisationsteori (bla socio-tekniska modeller) behandlas produktionskoncept utifrån olika produktionssituationer. Inom ramen för detta område behandlas också olika modeller för organisation av informationsflödet mellan konstruktion, beredning och produktion.
Fördjupning av kunskaper om sociala system och relationen mellan dessa och teknisk utformning. Här ingår bla mera avancerade modeller för ut-formning av individ och gruppbaserade organi-sationer utifrån kraven på att uppnå både sociala och tekniskt/ekonomiska mål.
Analysmetoder för tekniska/ekonomiska system-analyser syftande till effektivisering av förädlings-processen. Olika typer av förädlingsrelaterade analyskoncept behandlas och kopplingen mellan utfall organisatorisk princip utreds.
Utforming och förändring av förädlingsprocesser. Här behandlas olika angreppssätt för utformning och implementering av modern produktionsorgani-sation. Detta block är omfattande och berör många olika aspekter. Grunden utgörs i huvudsak av tilllämpad socioteknisk teori. Speciellt behandlas här också totalproduktivt underhåll samt modeller för inkörning av produkter och processer.
Ledarskap. Forskningsresultat och praktiska erfarenheter om ledarskap i olika miljöer behandlas i syfte att ge eleverna beredskap för chefsbefatt-ningar.
Inom kursens ram tas också ett internationellt perspektiv upp. Produktionskoncept, organisations-principer och ledarskap varierar starkt beroende på kulturella omständigheter. Här jämförs Nord-europa, USA och Japan.

Litteratur

Anvisas vid kursstart

Examination

All undervisning i kursen kan utgöra grund för exa-minationen. Kursen avslutas med en skriftlig tenta-men. Tentamen omfattar normalt 5 essäfrågor. Betygsskala TH


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.