Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IAR035 - Arbetsorganisation M
 
Ägare: TMASA
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: B
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Tentamen 2,5 p Betygskala: TH   2,5 p   15 Dec 2004 em V,  29 Mar 2005 fm V,  26 Aug 2005 em V
0298 Konstruktionsövning + lab 1,5 p Betygskala: UG   1,5 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper om arbetsorganisatoriska principer för utveckling, utformning och ledning av industriella system för produktutveckling och produktion. Systemen skall utformas så att de samtidigt uppfyller tekniska, ekonomiska och sociala krav.

Innehåll

Denna kurs är en grundkurs och utgår från institutionens verksamhet, som omfattar både strategiska och operativa aspekter på industriföretagets utveckling och drift. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om dels individen, individens relation till arbetsuppgiften och sin sociala miljö, dels kunskaper om hur man kan analysera och utforma ett system för produktion av varor eller tjänster.
Följande huvudområden behandlas i kursen:
* Grundläggande och tillämpad organisationsteori
* Socioteknisk teori
* Produktionstekniska principer
* Alternativa produktionssystem
* Teknikflödesanalyser
* Produkt- och processberedning
* Arbetsmätning
* Arbetsutformning och arbetsmotivation
* Gruppbaserad organisation, organisationsutveckling och ledarskap
* Kompetensutveckling och lärande
* Effektivitetsvärdering
* Nya organisationsformer och produktionskoncept
* Service management
Kursen består av föreläsningar och praktikfall. Föreläsningarna avser att introducera och exemplifiera centrala begrepp och modeller. Praktikfall syftar att ge tillfälle till fördjupning och till praktisk träning.

Litteratur

Rubenowitz, Sigvard, Organisationspsykologi och ledarskap, Akademiförlaget, 1994.
Kompendium i arbetsorganisation

Examination

All undervisning i kursen utgör grund för examination. Det innebär att både föreläsningar, praktikfall och kurslitteratur ingår i underlaget för examination. Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen, dels genom praktikfall. För att erhålla slutbetyg erfordras både godkänd tentamen och godkänt praktikfall.
Slutbetyget viktas enligt följande: Slutbetyg = 0,6 ( tentamensbetyg + 0,4 ( praktikfallsbetyg. Betygskala: TH


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.