Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMF091 - Maskinkonstruktion
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0197 Dugga 5,0 p Betygskala: TH   1,0 p 4,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 3 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Produktutveckling, Årskurs 3 (obligatorisk)
TMASA MASKINTEKNIK - Profil i Kvalitetsutveckling, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Baserad på en allmän kännedom om funktion och dimensionering av maskinelement samt grundläg-gande materialteknik syftar kursen till att ge en inblick i systematiska metoder för konstruktion av mekaniska produkter.

Innehåll

Kursen behandlar utvalda delar konstruktions-metoder (hur man skall göra). Konstruktionspro-cessens grunder (vad skall göras) förutsätts bekant från M1 och M2. Metoderna tillämpas i ett projekt för omkonstruktion av en mekanisk produkt.
Kursens föreläsningar består av fyra huvuddelar: konstruktionsmetodik, produkt- och materialanalys samt konstruktion. Olika delmoment (metoder) är: metodik vid omkonstruktion, funktionstrukturer, de-sign for assembly (DFA), utformning (konstruk-tionsregler), egenskapsprofiler för material, merit-värden, materialval, modulkonstruktion, robust konstruktion, kvalitetsmetoder och miljöanalys.
En större konstruktionsuppgift skall utföras där delar av kursstoffet tillämpas. Uppgiften är inriktad mot omkonstruktion av en befintlig produkt och utföres om möjligt i samarbete med industrin. Den avslutas med dokumentation och presentation av hela projektet inför övriga kursdeltagare. Därjämte utföres två laborationer (datorprogram för DFA och materialval) och övningar inom valda delar av kursinnehållet.

Litteratur

Uppsatser och annat material sammanställt i en pärm. Metalliska konstruktionsmaterial, CTH. Upp-satser.

Examination

Två "Duggor" och betygsatt projektuppgift. Slut-betyget sammanväges av duggor och projektupp-giften. Båda momenten måste vara godkända. Betygsskala: TH


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.