Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KKM021 - Ekologi för tekniker
 
Ägare: TKMTA
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: B
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0195 Tentamen 4,0 p Betygskala: TH   4,0 p   Kontakta examinator

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)
TKEFA KEMITEKNIK MED FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TKBIA BIOTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TKMTA KEMITEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Profil i Miljöteknik, Årskurs 4 (valbar)
TKMTL KEMITEKNIK (INGENJÖRSEXAM.PÅ KEMIINGENJÖRSLINJEN), Årskurs 2 (valbar)

Examinator:Kursen innehåller (helt eller delvis) tema miljö och hållbar utveckling


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Högskolegrundkurs i miljövetenskap. Komplettering vid kursstart med första delen av kursboken Kemisk Miljövetenskap för studenter som inte haft denna som kurslitteratur.

Syfte

Kursen avser att ge för ingenjörer viktiga baskunskaper i ekologi, ekologisk kemi och ekotoxikologi samt insikter i hur företag, produkter och verksamheter anpassas till ett ekologiskt hållbart samhälle. Särskilt behandlas den ekologiska basen för skogsindustri, biobränslen och livsmedel. Kursen avser också att ge ett ekologiskt perspektiv på människans närmiljö och kemiska livsmiljö.

Innehåll

Kursen ges med två delvis valbara huvudinriktningar:
A. Skoglig ekologi
* Grundläggande ekologi och ekologisk kemi med tonvikt på skogsekosystem.
* Skogsbruk, skogsråvara, biobränslen och skogsindustriprodukter.
* Hot mot och skydd av skogen. Försurning och skogsdöd. Biotopskydd och hotade arter.

B. Ekologisk livsmiljö
* Grundläggande ekologi med tonvikt på kulturpåverkade biotoper.
* Ekologisk odling och livsmedel kopplade till ekologisk-kemiska hälsofaktorer.
* Urban ekologisk planering. Ekologisk-kemisk utomhusmiljö, inomhusmiljö och arbetsmiljö. Trafikmiljöer och miljöanpassat resande.
Kursen innehåller också inslag om ekologisk hållbarhet och om miljöanpassning av olika verksamheter.
Kursen bygger i hög grad på övningar, inklusive fältövningar och studiebesök, samt på grupparbeten med valfri inriktning. En aktiv medverkan av studenterna förutsätts med bl a muntliga och korta skriftliga redovisningar av grupparbetena.

Litteratur

- Ekologikompendium (KTH)
- KRAV på maten
- Kemisk hälsovetenskap (KMV)
- Kompendier från grupparbeten

Examination

Skriftlig tentamen (ca 50 %) och aktivitetspoäng (ca 50 %). Aktivitetspoäng ges för genomförda övningar och grupparbeten.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.