Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPM090 - Miljöanpassad utveckling och tillverkning
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Nivå: A
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0101 Projekt 5,0 p Betygskala: UG   5,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Materialteknik, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Profil i Miljöteknik, Årskurs 4 (valbar)
FIMAS MSc PROGR IN INDUSTRIAL ECOLOGY, Årskurs 1 (valbar)
MTMAS MSc PROGR IN MICROSYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY, Årskurs 1 (valbar)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Antal Boldizar


Kursen innehåller (helt eller delvis) tema miljö och hållbar utveckling


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i polymera och metalliska material.

Syfte

Kursen syftar till utvidgad förståelse av komplexa sammanhang vid miljöanpassning, överblick i aktuella tillämpbara möjligheter till miljöanpassning av produkter och motsvarande tillverkningsteknik samt övning i att söka alternativa lösningar till sådan miljöanpassning. Kursen baseras på ett livscykelperspektiv på produkter och omfattar en närmare behandling av produktutveckling, tillverkning, användning och kvittblivning.

Innehåll

Frågeställningar om material utgör en betydande del av den pågående miljödebatten. Det finns ett stort behov av klarlägganden av möjligheter vad gäller miljöanpassning inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Kursen behandlar vanligt förekommande miljöaspekter, såsom förbrukning av energi vid tillverkningsprocesser och möjligheter till optimering av produktegenskaper och tillverkningsteknik med avseende på miljöbelastning. Förutsättningar för kretsloppsanpassning behandlas, särskilt vad gäller kvittblivning av produkter genom utnyttjande av alternativen återanvändning av både produkter och material, energiåtervinning via förbränning, bionedbrytning och kontrollerad deponering.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar och ett större projektarbete. Föreläsningarna skall därvid ge en överblick av potentiella möjligheter och förmedla referensramar för sökning av rimliga alternativ inom projektarbetet. Projektarbetet genomförs gruppvis parallellt med föreläsningarna.

Litteratur

Eget val

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig rapport samt muntlig presentation av projektarbete.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.