Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMF206 - PU-A: Kundkrav och design i PU
 
Ägare: TMASA
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: D
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Tentamen 2,5 p Betygskala: TH   2,5 p   Kontakta examinator
0298 Konstruktionsövning 1,5 p Betygskala: UG   1,5 p    

I program

TMASA MASKINTEKNIK - Profil i Kvalitetsutveckling, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Produktutveckling, Årskurs 4 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  MariAnne Karlsson


MTS-kurs


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen syftar dels till att ge den studerande kännedom om grundläggande arbetssätt och metoder för att identifiera, analysera och beskriva kundens/brukarens krav på produktens (såväl produkter i traditionell mening som tjänster) funktioner och egenskaper som styrmedel i en utvecklingsprocess.

Kursen syftar också till att ge grundläggande kunskaper vad gäller industridesignerns kompetens och roll i PU-arbetet samt förståelse för designarbetets innehåll , omfattning och problematik.

Innehåll

Momentet Kundkrav behandlar

- Hantering av kund-/användarkrav: process, bemanning, metoder
- Olika kravtyper och kravens tillgänglighet
- Metodik och metoder för kartläggning av kundens/användarens behov och krav
- Metoder för analys av samt alternativa former för beskrivning av kundens/användaren s behov och krav

Moment Design behandlar:

- Designbegreppet - vad är industridesign?
- Industridesignerns generella och specifika kunskaper.
- Designarbetets problemområden. Designarbetet innehåll och omfattning.
- Vikten av att utveckla sin problemradar: En introduktion i struktur- och funktionsanalysens grunder.
- Produktsemiotik och produktsemantik: Att utforma en produkts budskap.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och övningar samt litteraturstudier.

Litteratur

Kurskompendium.

Karl T. Ulrich & Steven D. Eppinger: Product Design and Development, McGraw-Hill, 1995.

Examination

Examination av moment Kundkrav sker i form av individuellt genomförda, skriftliga inlämningsuppgifter vilka bedöms efter betygsskala TH. För högre betyg än 3.0 krävs en individuellt genomförd hemtentamen.

För betyget godkänd i moment Design krävs aktivt deltagande i föreläsningarna och seminarier samt väl genomförda övningar.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.