Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VTM081 - Livscykelanalys
 
Ägare: TVOVA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: B
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0199 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   23 Maj 2005 em M

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)
FIMAS MSc PROGR IN INDUSTRIAL ECOLOGY, Årskurs 1 (valbar)
TVOVA VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Produktutveckling, Årskurs 4 
TMASA MASKINTEKNIK - Profil i Miljöteknik, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Anne-Marie Tillman


Kursen innehåller (helt eller delvis) tema miljö och hållbar utveckling


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs i miljökunskap omfattande minst 3 p, t ex Miljöteknik för V2.
Kursen i Miljösystemanalys (VMI010) ger en god grund för kursen i Livscykelanalys, men är inte en förutsättning.
För sökande till kursen som enstaka kurs gäller följande förkunskapskrav:
- Minst 80 p på matematisk-naturvetenskaplig fakultet eller teknisk högskola
- Minst 3 p miljökunskap
- Dokumenterad räknevana, t ex 10 p matematik.

Syfte

Kursens syfte är att ge en utförarkompetens i livscykelanalys. Den skall ge grundläggande förståelse om metoder för att analysera och värdera miljöpåverkan av produkter, i ett livscykelperspektiv. Kursen skall vidare ge den teoretiska bakgrunden för livscykelanalys som metod, förmåga att använda metoden, god kännedom om dess tillämpningsområden och dess begränsningar.

Innehåll

Livscykelanalys är en metod för analys och bedömning av produkters miljöpåverkan. Produkterna ses i ett livscykelperspektiv, där råvaruutvinning, tillverkningsprocesser, användning och avfallshantering beaktas. Metoden omfattar beräkning av miljöbelastning, analys av härav orsakade miljöeffekter samt bedömning och värdering av dessa.

Kursen omfattar metodik för livscykelanalys och en genomgång av dess olika tillämpningsområden. Vidare behandlas tillämpningen och användningen av livscykelanalys av olika aktörer.

Organisation

Kursen är fördelad på föreläsningar, i klassrumsformat genomförda mindre övningar och ett i grupp genomfört projektarbete. Föreläsningarna ger metodiken för livscykelanalys, dess användningsområden, exempel på tillämpningar och metodens begränsningar. Övningarna och det gruppvis genomförda projektarbetet ger fördjupad förståelse samt färdighet i att använda metoden

Litteratur

Bamaunn & Tillman (2004). The Hitch Hiker s guide to LCA. Studentlitteratur, Lund

Examination

-Godkänd skriftlig och muntlig rapportering av projektarbetet
-Tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.