Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMS245 - Avancerad brandbekämpning
Advanced fire fighting
 
Kursplanen fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SBVII
1,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 83118
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0122 Övning 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

SBVII Sjöbefäl klass VII, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Johan Hartler

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(L1) Förklara hur organisation, procedurer och tekniska system används vid brandbekämpning ombord.
(L2) Tillämpa procedurer vid ledning av brandbekämpning ombord.

Innehåll

I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/3

Fartygs brandsäkerhetsorganisation
Räddningsledartaktik
Kommunikation och koordination mellan räddningsenheterna
Samarbete med extern räddningsstyrka
Brandbekämpning till sjöss och i hamn
Ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering
Kontroll av bränsle- och elsystem
Bekämpning av bränder där farligt gods är involverat
Särskilda risker vid brandbekämpning och brandskyddsövningar
Användning av vatten för brandsläckning ombord och dess inverkan på
stabilitets- och korrektionsprocedurer
Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning
Lägeskontroll och övervakning av skadade personer
Släckövningar med rökdykning och handbrandsläckare
Rökdykning
Kemskydd

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0122 examinerar lärandemål L1-L2
Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
Kunskapstest (CANVAS)


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


STCW

A-II/3 Prevent, control and fight fires on board (ingår även i kurs )


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.