Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LBT432 - Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Financial and management accounting
 
Kursplanen fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 88112
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 75
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Projekt 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0220 Projekt 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0320 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   12 Jan 2023 fm J,  03 Apr 2023 fm J,  24 Aug 2023 em J

I program

MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Viktoria Sundquist

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast för studenter antagna till Chalmers M.Sc. program Design and Construction Project Management.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall ha en god förståelse för ekonomi- och verksamhetsstyrning i en organisation inklusive finansiella rapporter. Syftet är också att studenten i sin yrkesutövning skall ha förmågan att konstruktivt deltaga i diskussioner om ekonomi- och verksamhetsstyrning, samt att på ett professionellt sätt deltaga i kontrollen och styrningen av en organisation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå hur centrala begrepp inom ekonomi och verksamhetsstyrning, samt extern redovisning kan relateras till projekt och projektbaserade organisationer
 • Förstå syftet med kontroll och styrning och illustrera hur detta införs i en organisation
 • Förklara skillnaden mellan extern och intern redovisning
 • Förklara kopplingen mellan resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys
 • Utvärdera nyckeltal och förstå hur dessa kan beräknas
 • Utarbeta hur strategier implementeras genom traditionella och modernare ekonomistyrningsmodeller
 • Värdera och förklara processen där projekt väljs och finansieras
 • Värdera och upprätta resultatavräkning

Innehåll

Ekonomisk styrning är begrepp som omfattar ett flertal processer och aktiviteter som äger rum organisationer, projekt, nätverk etc. Begreppet täcker in de flesta aktiviteter och processer som är relaterade till att koordinera finansiella resurser med syfte att uppnå olika mål. Kursens innehåll omfattar:
 • Den externa redovisningens och ekonomi- och verksamhetsstyrningens påverkan på resursfördelning, prestationsmätning, kostnadsfördelning, samt kostnadskontroll
 • Verksamhetsstyrning och kontroll
 • Investeringar och investeringsbedömning
 • Finansiering
 • Resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys
 • Finansiella mål och nyckeltal
 • Kostnadsfördelning
 • Uppställande av budgetar
 • Resultatavräkning

Organisation

Kursen genomförs med en blandning av föreläsningar, övningar, seminarier och interaktiva workshops. Föreläsningar används för att gå igenom kursens olika ämnesdelar. På föreläsningarna introduceras också ett antal fallstudiebaserade övningar som vidare bearbetas i mindre grupper. Syftet med dessa övningar är att bidra till en djupare förståelse av stoff som diskuteras på föreläsningarna. Övningar, seminarier och workshops kommer att fokusera på att fördjupa studentens förståelse genom tillämpning av metoder och tekniker som diskuteras på föreläsningarna.

Litteratur

Accounting for Business, 3ed by Peter Scott, Oxford university press

Examination inklusive obligatoriska moment

 • En obligatorisk workshop inklusive skriftlig rapport, 1,5 HP. Betyg: U/G
 • En case rapport och aktivt deltagande i case seminarium. 1,5 HP. Betyg: U/G
 • Skriftlig tentamen, 4,5 HP, utgör grund för slutbetyg. Betyg: U/3/4/5


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.