Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO890 - Fartygsadministration
Ship administration
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SBVII
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 83114
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   29 Maj 2023 fm L,  23 Aug 2023 em L

I program

SBVII Sjöbefäl klass VII, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Robert Severin

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Fartygsadministration är del i en behörighetsgrundande kurs med utgångspunkt från krav i STCW. Syftet med fartygsadministration är att lyfta fram förutsättningarna för att skapa adekvat säkerhet för fartyg, person och miljön såväl som skydd mot brottsliga angrepp på verksamheten och fartyget med utgångspunkt i de krav i lagstiftningen som finns för sjösäkerhet i brett perspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för relevanta organisationer, konventioner, EU-förordningar och gällande svenska bestämmelser för sjösäkerheten rörande fartygs säkerhet, personlig säkerhet, maritimt skydd och sjöfartsskydd.
- Förklara grundläggande sjörättsliga förhållanden, definitioner, begrepp och ansvarsprinciper.
- Tillämpa grundläggande sjörättsliga bestämmelser.
- Tillämpa och förklara bestämmelserna till skydd för miljön.
- Beskriva och förstå systematiskt arbete och dess utgångspunkter vid tillämpningen av ISM- koden för skydd mot olyckor och ISPS-koden för skydd mot brottsliga angrepp.
- Redogöra för civilrättsliga förhållanden av betydelse för sjöfartsverksamhet.
- Ha en bra uppfattning om vilka risker och hot som sjöfarten är utsatt för såväl och om hur hållbarhet kan tillämpas utifrån sjösäkerhetsarbete.
- Klargöra bestämmelserna om arbetsrätt och grundläggande om arbetsmiljöregler.

Innehåll

Innehållet i kursen omfattas lagstiftningen och reglerna kring:

- Fartyget, redare och rederi, redaransvar.
- Sjösäkerhet, fartygssäkerhet, sjöfartsskydd.
- Miljöskydd, miljöansvar, sjöfart och hållbar utveckling.
- Sjöarbetsrätt, befälhavaren och dennes straffansvar.
- Kollisioner, bärgning, gemensamt haveri.
- Sjötransportavtal, styckegods, befraktning, lastskadeansvar.
- Sjöförsäkringar.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningstillfällen.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


STCW

A-II/3 Monitor compliance with legislative requirements (ingår även i kurs SJO865, SJO895)
A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power (ingår även i kurs MMS250, SJO855, SJO870, SJO895)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.